تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول | 5 شب | ایران ایر

مدت اقامت:5 شب
تاریخ اعتبار:11 – 13 – 25 – 27 بهمن / 02 – 04 – 09 – 11 – 16 – 18 اسفند
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
درجه هتل
B.B

1095000 تومان

1335000 تومان

975000 تومان

1135000 تومان

1435000 تومان

995000 تومان

1195000 تومان

1585000 تومان

995000 تومان

1235000 تومان

1595000 تومان

1015000 تومان

1295000 تومان

1755000 تومان

1075000 تومان

1315000 تومان

1775000 تومان

1075000 تومان

1395000 تومان

1955000 تومان

1115000 تومان

1455000 تومان

2055000 تومان

1145000 تومان

1495000 تومان

2155000 تومان

1155000 تومان

1545000 تومان

2155000 تومان

1165000 تومان

1615000 تومان

2335000 تومان

1255000 تومان

1635000 تومان

2335000 تومان

1285000 تومان

1645000 تومان

2355000 تومان

1295000 تومان

1735000 تومان

2535000 تومان

1325000 تومان

1765000 تومان

2535000 تومان

1335000 تومان

1815000 تومان

2715000 تومان

1375000 تومان

1865000 تومان

2885000 تومان

1395000 تومان

1915000 تومان

2895000 تومان

1395000 تومان

2015000 تومان

3125000 تومان

1465000 تومان

2045000 تومان

3155000 تومان

1485000 تومان

2175000 تومان

3355000 تومان

1565000 تومان

2225000 تومان

3445000 تومان

1595000 تومان

2395000 تومان

3835000 تومان

1685000 تومان

2535000 تومان

4145000 تومان

1695000 تومان

2835000 تومان

4575000 تومان

1895000 تومان

Liza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1335000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
975000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Milan / Kaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1135000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1435000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Elan /Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1585000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Nanda
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1235000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1015000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Grand Emin/Matiat
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Golden Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1755000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1075000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1315000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1775000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1075000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Cartoon / Icon / Feronia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1955000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1115000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1455000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2055000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1145000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Crystal / Konak / Eresin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2155000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1155000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Green park Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Titanic Europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1545000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2155000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1165000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Metropolitan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1615000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2335000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1255000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Oztanik / Avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Golden Park / Golden Age
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1635000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2335000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1285000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Dedeman / Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1645000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2355000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Taksim Gonen / Lares Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1735000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2535000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1325000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1765000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2535000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1335000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1815000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2715000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1375000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1865000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2885000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Hurry In Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1915000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2015000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3125000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1465000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2045000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3155000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1485000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Titanic Port / Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2175000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3355000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1565000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2225000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Marriott Sisli / Conrad Rixos Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3835000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1685000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2535000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4145000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2835000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4575000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول | 5 شب | ایران ایر
نوع تور ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید
مدت اقامت 5 شب
تاریخ اعتبار 11 – 13 – 25 – 27 بهمن / 02 – 04 – 09 – 11 – 16 – 18 اسفند
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان سالخوردگان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1095000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر ، 4 شب اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی
توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .
  • 2- مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار