تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول | 3 شب | آسمان

مدت اقامت:3 شب
تاریخ اعتبار:ویژه بهمن و اسفند
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

945000 تومان

1075000 تومان

845000 تومان

825000 تومان

995000 تومان

1095000 تومان

865000 تومان

825000 تومان

1045000 تومان

1195000 تومان

895000 تومان

825000 تومان

1075000 تومان

1285000 تومان

945000 تومان

825000 تومان

1095000 تومان

1295000 تومان

965000 تومان

825000 تومان

1145000 تومان

1395000 تومان

995000 تومان

825000 تومان

1165000 تومان

1395000 تومان

995000 تومان

825000 تومان

1195000 تومان

1495000 تومان

1025000 تومان

825000 تومان

1215000 تومان

1545000 تومان

1045000 تومان

825000 تومان

1235000 تومان

1565000 تومان

1075000 تومان

825000 تومان

1265000 تومان

1625000 تومان

1085000 تومان

825000 تومان

1295000 تومان

1695000 تومان

1095000 تومان

825000 تومان

1335000 تومان

1735000 تومان

1145000 تومان

825000 تومان

1375000 تومان

1775000 تومان

1175000 تومان

825000 تومان

1395000 تومان

1855000 تومان

1175000 تومان

825000 تومان

1435000 تومان

1865000 تومان

1195000 تومان

825000 تومان

1465000 تومان

1925000 تومان

1215000 تومان

825000 تومان

1565000 تومان

1965000 تومان

1265000 تومان

825000 تومان

1495000 تومان

2045000 تومان

1235000 تومان

825000 تومان

1525000 تومان

2095000 تومان

1265000 تومان

825000 تومان

1585000 تومان

2195000 تومان

1275000 تومان

825000 تومان

1675000 تومان

2325000 تومان

1345000 تومان

825000 تومان

1695000 تومان

2395000 تومان

1375000 تومان

825000 تومان

1745000 تومان

2485000 تومان

1385000 تومان

825000 تومان

1845000 تومان

2685000 تومان

1425000 تومان

825000 تومان

1895000 تومان

1775000 تومان

1445000 تومان

825000 تومان

2095000 تومان

3095000 تومان

1525000 تومان

825000 تومان

Milan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
945000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1075000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
845000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Liza / Kaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
865000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Nanda
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1045000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elan / Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1075000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1285000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
945000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Emin / Matiat /Golden Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1295000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
965000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1145000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Cartoon / Icon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1165000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1025000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Park Merter / Titanic Europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Sanat Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1215000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1545000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1235000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1565000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1075000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Crystal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1265000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1625000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1085000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Oztanik/ Avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1335000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1735000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1145000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Dedeman / Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1375000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1775000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1175000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Senator/Golden Park/Golden Age/Taksim Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1855000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1175000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hurry In merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1435000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1865000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus/Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1465000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1925000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1215000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus /Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1565000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1965000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1265000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lares Park/Metropolitan / Le Meridien
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2045000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1235000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1525000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1265000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1585000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1275000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1675000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2325000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1345000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic Port/Elite World/Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1375000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Marriott Sisli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1745000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2485000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1385000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Conrad/The Marmara/Swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1845000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2685000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1425000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Pera/Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1895000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1775000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1445000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1525000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول | 3 شب | آسمان
نوع تور شهر و خرید
مدت اقامت 3 شب
تاریخ اعتبار ویژه بهمن و اسفند
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 945,000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
برنامه سفر
در صورت درخواست صندلی کامفورت،پکیج فوق 100000تومان افزایش نرخ خواهد داشت.