تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور آذربایجان | باکو | ماهان

مدت اقامت:3 شب
تاریخ اعتبار:1 آبان به 30 دی
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Riva
درجه هتل
B.B
1395000 1545000 1395000 1095000 3 شب
Riva
درجه هتل
B.B
80000 120000 80000 شب اضافه
Bosfor / Askar / Qafqaz Park
درجه هتل
B.B
1495000 1695000 1495000 1095000 3 شب
Bosfor / Askar / Qafqaz Park
درجه هتل
B.B
100000 160000 100000 شب اضافه
Ariva / Premier expo /Seven room
درجه هتل
B.B
1595000 1745000 1595000 1095000 3 شب
Ariva / Premier expo /Seven room
درجه هتل
B.B
110000 180000 110000 شب اضافه
Anatolia
درجه هتل
B.B
1645000 1825000 1645000 1095000 3 شب
Anatolia
درجه هتل
B.B
120000 200000 120000 شب اضافه
Ganjali
درجه هتل
B.B
1695000 1945000 1695000 1095000 3 شب
Ganjali
درجه هتل
B.B
132000 240000 132000 شب اضافه
Qafqaz City / Qafqaz Sport / Divan express
درجه هتل
B.B
1725000 1945000 1725000 1095000 3 شب
Qafqaz City / Qafqaz Sport / Divan express
درجه هتل
B.B
140000 240000 140000 شب اضافه
Winter Park
درجه هتل
B.B
1765000 2175000 1765000 1095000 3 شب
Winter Park
درجه هتل
B.B
180000 320000 180000 شب اضافه
Shah Palace
درجه هتل
B.B
1835000 2325000 1835000 1095000 3 شب
Shah Palace
درجه هتل
B.B
200000 360000 200000 شب اضافه
Hyatt Regency / Holiday Inn
درجه هتل
B.B
1945000 2445000 1945000 1095000 3 شب
Hyatt Regency / Holiday Inn
درجه هتل
B.B
232000 400000 232000 شب اضافه
Intourist
درجه هتل
B.B
1995000 2595000 1995000 1095000 3 شب
Intourist
درجه هتل
B.B
240000 440000 240000 شب اضافه
Park Inn / Boulevard
درجه هتل
B.B
2095000 2695000 2095000 1095000 3 شب
Park Inn / Boulevard
درجه هتل
B.B
260000 460000 260000 شب اضافه
Hilton / Fairmont
درجه هتل
B.B
2395000 3245000 2395000 1095000 3 شب
Hilton / Fairmont
درجه هتل
B.B
352000 640000 352000 شب اضافه
Jw Marriott
درجه هتل
B.B
2795000 3695000 2795000 1095000 3 شب
Jw Marriott
درجه هتل
B.B
460000 760000 460000 شب اضافه
Four Season
درجه هتل
B.B
2995000 4495000 2995000 1095000 3 شب
Four Season
درجه هتل
B.B
520000 1000000 520000 شب اضافه
Riva
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1395000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1545000
6 تا 12 سال با تخت
1395000
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000
موقعیت
توضیحات
3 شب
Riva
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
80000
هر نفر در اتاق 1 تخته
120000
6 تا 12 سال با تخت
80000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
Bosfor / Askar / Qafqaz Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1695000
6 تا 12 سال با تخت
1495000
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000
موقعیت
توضیحات
3 شب
Bosfor / Askar / Qafqaz Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
100000
هر نفر در اتاق 1 تخته
160000
6 تا 12 سال با تخت
100000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
Ariva / Premier expo /Seven room
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1745000
6 تا 12 سال با تخت
1595000
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000
موقعیت
توضیحات
3 شب
Ariva / Premier expo /Seven room
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
110000
هر نفر در اتاق 1 تخته
180000
6 تا 12 سال با تخت
110000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
Anatolia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1645000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1825000
6 تا 12 سال با تخت
1645000
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000
موقعیت
توضیحات
3 شب
Anatolia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
120000
هر نفر در اتاق 1 تخته
200000
6 تا 12 سال با تخت
120000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
Ganjali
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1945000
6 تا 12 سال با تخت
1695000
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000
موقعیت
توضیحات
3 شب
Ganjali
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
132000
هر نفر در اتاق 1 تخته
240000
6 تا 12 سال با تخت
132000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
Qafqaz City / Qafqaz Sport / Divan express
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1725000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1945000
6 تا 12 سال با تخت
1725000
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000
موقعیت
توضیحات
3 شب
Qafqaz City / Qafqaz Sport / Divan express
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
140000
هر نفر در اتاق 1 تخته
240000
6 تا 12 سال با تخت
140000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
Winter Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1765000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2175000
6 تا 12 سال با تخت
1765000
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000
موقعیت
توضیحات
3 شب
Winter Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
180000
هر نفر در اتاق 1 تخته
320000
6 تا 12 سال با تخت
180000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
Shah Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1835000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2325000
6 تا 12 سال با تخت
1835000
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000
موقعیت
توضیحات
3 شب
Shah Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
200000
هر نفر در اتاق 1 تخته
360000
6 تا 12 سال با تخت
200000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
Hyatt Regency / Holiday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1945000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2445000
6 تا 12 سال با تخت
1945000
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000
موقعیت
توضیحات
3 شب
Hyatt Regency / Holiday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
232000
هر نفر در اتاق 1 تخته
400000
6 تا 12 سال با تخت
232000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
Intourist
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1995000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000
6 تا 12 سال با تخت
1995000
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000
موقعیت
توضیحات
3 شب
Intourist
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
240000
هر نفر در اتاق 1 تخته
440000
6 تا 12 سال با تخت
240000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
Park Inn / Boulevard
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2695000
6 تا 12 سال با تخت
2095000
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000
موقعیت
توضیحات
3 شب
Park Inn / Boulevard
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
260000
هر نفر در اتاق 1 تخته
460000
6 تا 12 سال با تخت
260000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
Hilton / Fairmont
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2395000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3245000
6 تا 12 سال با تخت
2395000
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000
موقعیت
توضیحات
3 شب
Hilton / Fairmont
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
352000
هر نفر در اتاق 1 تخته
640000
6 تا 12 سال با تخت
352000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
Jw Marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2795000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3695000
6 تا 12 سال با تخت
2795000
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000
موقعیت
توضیحات
3 شب
Jw Marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
460000
هر نفر در اتاق 1 تخته
760000
6 تا 12 سال با تخت
460000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
Four Season
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2995000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4495000
6 تا 12 سال با تخت
2995000
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000
موقعیت
توضیحات
3 شب
Four Season
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
520000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1000000
6 تا 12 سال با تخت
520000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور آذربایجان | باکو | ماهان
نوع تور شهر و خرید
مدت اقامت 3 شب
تاریخ اعتبار 1 آبان به 30 دی
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1,395,000تومان
کشور مقصد آذربایجان
شهر مقصد باکو
برنامه سفر
پرواز رفت و برگشت تهران _باکو _ تهران با پرواز ماهان،ترانسفر فرودگاهی،گشت شهری،بیمه مسافرتی
توضیحات تور
  • 1-پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .
  • 2- مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و آژانس لاچین سیر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد .
  • 3- نرخ کودک زیر 2 سال 390/000 تومان میباشد.