تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور آذربایجان | باکو | ماهان

مدت اقامت:3 شب
تاریخ اعتبار:1 آبان به 30 دی
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
درجه هتل
B.B

1395000 تومان

1545000 تومان

1395000 تومان

1095000 تومان

3 شب
درجه هتل
B.B

80000 تومان

120000 تومان

80000 تومان

شب اضافه

1495000 تومان

1695000 تومان

1495000 تومان

1095000 تومان

3 شب

100000 تومان

160000 تومان

100000 تومان

شب اضافه

1595000 تومان

1745000 تومان

1595000 تومان

1095000 تومان

3 شب

110000 تومان

180000 تومان

110000 تومان

شب اضافه

1645000 تومان

1825000 تومان

1645000 تومان

1095000 تومان

3 شب

120000 تومان

200000 تومان

120000 تومان

شب اضافه

1695000 تومان

1945000 تومان

1695000 تومان

1095000 تومان

3 شب

132000 تومان

240000 تومان

132000 تومان

شب اضافه

1725000 تومان

1945000 تومان

1725000 تومان

1095000 تومان

3 شب

140000 تومان

240000 تومان

140000 تومان

شب اضافه

1765000 تومان

2175000 تومان

1765000 تومان

1095000 تومان

3 شب

180000 تومان

320000 تومان

180000 تومان

شب اضافه

1835000 تومان

2325000 تومان

1835000 تومان

1095000 تومان

3 شب

200000 تومان

360000 تومان

200000 تومان

شب اضافه

1945000 تومان

2445000 تومان

1945000 تومان

1095000 تومان

3 شب

232000 تومان

400000 تومان

232000 تومان

شب اضافه

1995000 تومان

2595000 تومان

1995000 تومان

1095000 تومان

3 شب

240000 تومان

440000 تومان

240000 تومان

شب اضافه

2095000 تومان

2695000 تومان

2095000 تومان

1095000 تومان

3 شب

260000 تومان

460000 تومان

260000 تومان

شب اضافه

2395000 تومان

3245000 تومان

2395000 تومان

1095000 تومان

3 شب

352000 تومان

640000 تومان

352000 تومان

شب اضافه

2795000 تومان

3695000 تومان

2795000 تومان

1095000 تومان

3 شب

460000 تومان

760000 تومان

460000 تومان

شب اضافه

2995000 تومان

4495000 تومان

2995000 تومان

1095000 تومان

3 شب

520000 تومان

1000000 تومان

520000 تومان

شب اضافه
Riva
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1545000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Riva
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
80000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
120000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
80000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Bosfor / Askar / Qafqaz Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Bosfor / Askar / Qafqaz Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
100000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
160000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
100000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Ariva / Premier expo /Seven room
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1745000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ariva / Premier expo /Seven room
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
110000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
180000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
110000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Anatolia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1645000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1825000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1645000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Anatolia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
120000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
200000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
120000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Ganjali
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1945000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ganjali
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
132000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
240000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
132000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Qafqaz City / Qafqaz Sport / Divan express
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1725000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1945000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1725000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz City / Qafqaz Sport / Divan express
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
140000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
240000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
140000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Winter Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1765000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2175000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1765000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Winter Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
180000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
320000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
180000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Shah Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1835000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2325000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1835000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Shah Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
200000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
360000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
200000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency / Holiday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1945000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1945000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency / Holiday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
232000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
400000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
232000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Intourist
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Intourist
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
240000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
440000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
240000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Park Inn / Boulevard
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Park Inn / Boulevard
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
260000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
460000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
260000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Hilton / Fairmont
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3245000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton / Fairmont
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
352000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
640000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
352000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Jw Marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2795000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Jw Marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
460000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
760000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
460000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Four Season
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Four Season
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
520000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1000000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
520000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور آذربایجان | باکو | ماهان
نوع تور شهر و خرید
مدت اقامت 3 شب
تاریخ اعتبار 1 آبان به 30 دی
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1,395,000تومان
کشور مقصد آذربایجان
شهر مقصد باکو
برنامه سفر
پرواز رفت و برگشت تهران _باکو _ تهران با پرواز ماهان،ترانسفر فرودگاهی،گشت شهری،بیمه مسافرتی
توضیحات تور
  • 1-پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .
  • 2- مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و آژانس لاچین سیر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد .
  • 3- نرخ کودک زیر 2 سال 390/000 تومان میباشد.