تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور آنتالیا 6 شب ویژه تابستان

مدت اقامت:6 شب |
تاریخ اعتبار:ویژه تابستان
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Club Herakles
درجه هتل
ALL
1995000 2495000 1695000 1090000
Himeros
درجه هتل
ALL
2045000 2495000 1695000 1090000
Belkon
درجه هتل
ALL
2095000 2495000 1695000 1090000
Nazar Beach
درجه هتل
ALL
2295000 2795000 1795000 1090000
Hadef Resort
درجه هتل
ALL
2465000 3095000 1845000 1090000
Ramada Resort
درجه هتل
U.ALL
2545000 3145000 1895000 1090000
Sultan Of Side
درجه هتل
U.ALL
2545000 3145000 1895000 1090000
Viking Star
درجه هتل
ALL
2695000 3395000 1895000 1090000
Sultan Of Dreams
درجه هتل
U.ALL
2695000 3395000 1895000 1090000
Daima Biz
درجه هتل
U.ALL
2845000 2595000 1995000 1090000
Ramada Plaza
درجه هتل
U.ALL
3095000 3995000 2095000 1090000
Sherwood Greenwood
درجه هتل
U.ALL
3095000 3995000 2095000 1090000
Lara Family
درجه هتل
U.ALL
3195000 4195000 2145000 1090000
Kervansaray
درجه هتل
U.ALL
3295000 4275000 2195000 1090000 kundo
Ramada Resort
درجه هتل
U.ALL
3345000 4295000 2195000 1090000
Kervansaray
درجه هتل
U.ALL
3395000 4395000 2245000 1090000 lara
Belek Beach Resort
درجه هتل
U.ALL
3495000 4545000 2295000 1090000
Sherwood Dreams
درجه هتل
U.ALL
3665000 4895000 2295000 1090000
Wow Topkapi
درجه هتل
U.ALL
3765000 4985000 2395000 1090000
Long Beach
درجه هتل
U.ALL
3765000 4985000 2395000 1090000
Venezia
درجه هتل
U.ALL
3765000 6095000 2395000 1090000
Orange County
درجه هتل
U.ALL
3765000 6095000 2395000 1090000
Spice
درجه هتل
U.ALL
3995000 5295000 2495000 1090000
Aska Lara
درجه هتل
U.ALL
4095000 5495000 2495000 1090000
Xanadu Resort
درجه هتل
U.ALL
4095000 5495000 2495000 1090000
Crystal Water World
درجه هتل
U.ALL
4125000 6895000 2595000 1090000
Sherwood Breezes
درجه هتل
U.ALL
4195000 5665000 2645000 1090000
Baia Lara
درجه هتل
U.ALL
4295000 5745000 2695000 1090000
Miracle
درجه هتل
U.ALL
4295000 5745000 2695000 1090000
Wow Kremlin
درجه هتل
U.ALL
4295000 5945000 2695000 1090000
Delphin Diva
درجه هتل
U.ALL
4745000 6595000 2795000 1090000
Ela Quality
درجه هتل
U.ALL
4745000 6595000 2795000 1090000
Delphin Palace
درجه هتل
U.ALL
4885000 6645000 2895000 1090000
Barut
درجه هتل
U.ALL
4935000 6695000 2895000 1090000
Rixos Sungate
درجه هتل
U.ALL
5095000 7795000 2995000 1090000
Delphin Be Grand
درجه هتل
U.ALL
5295000 7195000 3095000 1090000
Delphin Imperial
درجه هتل
U.ALL
5795000 8095000 3195000 1090000
Club Herakles
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
1995000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2495000
6 تا 12 سال با تخت
1695000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Himeros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2045000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2495000
6 تا 12 سال با تخت
1695000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Belkon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2495000
6 تا 12 سال با تخت
1695000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Nazar Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2295000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2795000
6 تا 12 سال با تخت
1795000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Hadef Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2465000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3095000
6 تا 12 سال با تخت
1845000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Ramada Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2545000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3145000
6 تا 12 سال با تخت
1895000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Sultan Of Side
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2545000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3145000
6 تا 12 سال با تخت
1895000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Viking Star
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2695000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3395000
6 تا 12 سال با تخت
1895000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Sultan Of Dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2695000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3395000
6 تا 12 سال با تخت
1895000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Daima Biz
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2845000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000
6 تا 12 سال با تخت
1995000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3995000
6 تا 12 سال با تخت
2095000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Sherwood Greenwood
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3995000
6 تا 12 سال با تخت
2095000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Lara Family
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3195000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4195000
6 تا 12 سال با تخت
2145000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Kervansaray
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3295000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4275000
6 تا 12 سال با تخت
2195000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
kundo
Ramada Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3345000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4295000
6 تا 12 سال با تخت
2195000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Kervansaray
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3395000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4395000
6 تا 12 سال با تخت
2245000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
lara
Belek Beach Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3495000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4545000
6 تا 12 سال با تخت
2295000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Sherwood Dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3665000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4895000
6 تا 12 سال با تخت
2295000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Wow Topkapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3765000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4985000
6 تا 12 سال با تخت
2395000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Long Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3765000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4985000
6 تا 12 سال با تخت
2395000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Venezia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3765000
هر نفر در اتاق 1 تخته
6095000
6 تا 12 سال با تخت
2395000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Orange County
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3765000
هر نفر در اتاق 1 تخته
6095000
6 تا 12 سال با تخت
2395000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Spice
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3995000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5295000
6 تا 12 سال با تخت
2495000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Aska Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5495000
6 تا 12 سال با تخت
2495000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Xanadu Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5495000
6 تا 12 سال با تخت
2495000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Crystal Water World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4125000
هر نفر در اتاق 1 تخته
6895000
6 تا 12 سال با تخت
2595000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Sherwood Breezes
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4195000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5665000
6 تا 12 سال با تخت
2645000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Baia Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4295000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5745000
6 تا 12 سال با تخت
2695000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Miracle
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4295000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5745000
6 تا 12 سال با تخت
2695000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Wow Kremlin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4295000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5945000
6 تا 12 سال با تخت
2695000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Delphin Diva
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4745000
هر نفر در اتاق 1 تخته
6595000
6 تا 12 سال با تخت
2795000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Ela Quality
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4745000
هر نفر در اتاق 1 تخته
6595000
6 تا 12 سال با تخت
2795000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Delphin Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4885000
هر نفر در اتاق 1 تخته
6645000
6 تا 12 سال با تخت
2895000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Barut
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4935000
هر نفر در اتاق 1 تخته
6695000
6 تا 12 سال با تخت
2895000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Rixos Sungate
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
5095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
7795000
6 تا 12 سال با تخت
2995000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Delphin Be Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
5295000
هر نفر در اتاق 1 تخته
7195000
6 تا 12 سال با تخت
3095000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Delphin Imperial
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
5795000
هر نفر در اتاق 1 تخته
8095000
6 تا 12 سال با تخت
3195000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور آنتالیا 6 شب ویژه تابستان
نوع تور ساحل شهر و خرید
مدت اقامت 6 شب |
تاریخ اعتبار ویژه تابستان
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان سالخوردگان
هزینه متوسط
خدمات بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی صبحانه نهار شام
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1,995,000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد آنتالیا
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت تهران _دنیزلی_ تهران با هواپیمایی آسمان ، ترانسفر فرودگاهی ، 6 شب اقامت در هتل با خدمات ALL،UALLگشت شهری، بیمه مسافرتی
توضیحات تور
  • 1-پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 2- نرخ کودک زیر دو سال 150/000 تومان می باشد .
  • 3- آژانس لاچین سیر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت .
  • 4– پرداخت 50 درصد علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست. در غیر اینصورت درخواست تأیید نخواهد شد .