ورود اعضا
ثبت نام
88436500 - 021

تور آنتالیا ویژه 9 تیر | آسمان

مدت اقامت:6 شب
تاریخ اعتبار:ویژه 9 تیر
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Himeros
درجه هتل
ALL
1445000 1765000 1195000 990000
Rios Beach
درجه هتل
ALL
1545000 1895000 1245000 990000
Lara Hadrianis
درجه هتل
ALL
1635000 1945000 1275000 990000
Belkon
درجه هتل
ALL
1655000 1995000 1295000 990000
Ramada Side
درجه هتل
U.ALL
1775000 2295000 1355000 990000
Vikig Star
درجه هتل
ALL
2045000 2595000 1355000 990000
Sultan Of Dreams
درجه هتل
U.ALL
2045000 2595000 1355000 990000
Lara Family Club
درجه هتل
U.ALL
2355000 3085000 1655000 990000
Ramada Plaza
درجه هتل
U.ALL
2435000 3185000 1685000 990000
Ramada Resort
درجه هتل
U.ALL
2495000 3295000 1715000 990000
Sherwood Green wood
درجه هتل
U.ALL
2495000 3295000 1715000 990000
Fame Residance kemer
درجه هتل
U.ALL
2675000 3545000 1795000 990000
Kervansaray
درجه هتل
U.ALL
2695000 3665000 1845000 990000 Kundo
Wow TopKapi / Kervansaray
درجه هتل
U.ALL
2845000 3795000 1895000 990000
Orange County
درجه هتل
U.ALL
3095000 1925000 990000
Papillon Aysha
درجه هتل
U.ALL
3195000 4695000 1995000 990000
Long beach
درجه هتل
U.ALL
Papillon Zeugma
درجه هتل
U.ALL
3245000 4895000 2045000 990000
Sherwood dreams
درجه هتل
U.ALL
3375000 4295000 2095000 990000
Wow Kremlin
درجه هتل
U.ALL
3345000 4545000 2095000 990000
Baia Lara / Miracle / Delphin Diva
درجه هتل
U.ALL
3365000 4595000 2165000 990000
Titanic Beach Lara
درجه هتل
U.ALL
3995000 5395000 2295000 990000
Titanic Deluxe Belek
درجه هتل
U.ALL
4095000 5795000 2395000 990000
Delphin Palace / Royal Seginus
درجه هتل
U.ALL
4195000 5995000 2395000 990000
Barut
درجه هتل
U.ALL
4395000 6145000 2445000 990000
Himeros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
1445000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1765000
6 تا 12 سال با تخت
1195000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Rios Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
1545000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000
6 تا 12 سال با تخت
1245000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Lara Hadrianis
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
1635000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1945000
6 تا 12 سال با تخت
1275000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Belkon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
1655000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1995000
6 تا 12 سال با تخت
1295000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Ramada Side
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
1775000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2295000
6 تا 12 سال با تخت
1355000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Vikig Star
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2045000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000
6 تا 12 سال با تخت
1355000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Sultan Of Dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2045000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000
6 تا 12 سال با تخت
1355000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Lara Family Club
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2355000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3085000
6 تا 12 سال با تخت
1655000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2435000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3185000
6 تا 12 سال با تخت
1685000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Ramada Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2495000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3295000
6 تا 12 سال با تخت
1715000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Sherwood Green wood
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2495000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3295000
6 تا 12 سال با تخت
1715000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Fame Residance kemer
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2675000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3545000
6 تا 12 سال با تخت
1795000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Kervansaray
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2695000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3665000
6 تا 12 سال با تخت
1845000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Kundo
Wow TopKapi / Kervansaray
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2845000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3795000
6 تا 12 سال با تخت
1895000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Orange County
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال با تخت
1925000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Papillon Aysha
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3195000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4695000
6 تا 12 سال با تخت
1995000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Long beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

Papillon Zeugma
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3245000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4895000
6 تا 12 سال با تخت
2045000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Sherwood dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3375000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4295000
6 تا 12 سال با تخت
2095000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Wow Kremlin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3345000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4545000
6 تا 12 سال با تخت
2095000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Baia Lara / Miracle / Delphin Diva
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3365000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4595000
6 تا 12 سال با تخت
2165000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Titanic Beach Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3995000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5395000
6 تا 12 سال با تخت
2295000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Titanic Deluxe Belek
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5795000
6 تا 12 سال با تخت
2395000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Delphin Palace / Royal Seginus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4195000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5995000
6 تا 12 سال با تخت
2395000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
Barut
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4395000
هر نفر در اتاق 1 تخته
6145000
6 تا 12 سال با تخت
2445000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور آنتالیا ویژه 9 تیر | آسمان
نوع تور ساحل شهر و خرید
مدت اقامت 6 شب
تاریخ اعتبار ویژه 9 تیر
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان سالخوردگان
هزینه متوسط
خدمات بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی صبحانه نهار شام
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1,445,000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد آنتالیا
برنامه سفر
پرواز رفت و برگشت تهران -دنیزلی - تهران با پرواز آسمان ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی
توضیحات تور
  • 1-پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 2- نرخ زیر دو سال 150/000 تومان می باشد .