تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

توراستانبول نوروز 96| آسمان(6شب)

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:ویژه 29، 30 اسفند و 1 فروردین
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1775000 تومان

2095000 تومان

1595000 تومان

1495000 تومان

1785000 تومان

2095000 تومان

1615000 تومان

1495000 تومان

1795000 تومان

2115000 تومان

1615000 تومان

1495000 تومان

1845000 تومان

2215000 تومان

1635000 تومان

1495000 تومان

1875000 تومان

2235000 تومان

1645000 تومان

1495000 تومان

1935000 تومان

2265000 تومان

1655000 تومان

1495000 تومان

1985000 تومان

2375000 تومان

1655000 تومان

1495000 تومان

2025000 تومان

2515000 تومان

1675000 تومان

1495000 تومان

2035000 تومان

2555000 تومان

16750000 تومان

1495000 تومان

2045000 تومان

2585000 تومان

1675000 تومان

1495000 تومان

2075000 تومان

2595000 تومان

1685000 تومان

1495000 تومان

2095000 تومان

2595000 تومان

1695000 تومان

1495000 تومان

2105000 تومان

2655000 تومان

1695000 تومان

1495000 تومان

2145000 تومان

2895000 تومان

1695000 تومان

1495000 تومان

2165000 تومان

2985000 تومان

1755000 تومان

1495000 تومان

2295000 تومان

3245000 تومان

1815000 تومان

1495000 تومان

2315000 تومان

3255000 تومان

1825000 تومان

1495000 تومان

2345000 تومان

3295000 تومان

1835000 تومان

1495000 تومان

درجه هتل
B.B

2375000 تومان

3335000 تومان

1865000 تومان

1495000 تومان

2395000 تومان

3355000 تومان

1865000 تومان

1495000 تومان

2515000 تومان

3615000 تومان

1925000 تومان

1495000 تومان

king Room

2585000 تومان

3755000 تومان

1955000 تومان

1495000 تومان

2595000 تومان

3865000 تومان

1975000 تومان

1495000 تومان

2725000 تومان

4075000 تومان

2045000 تومان

1495000 تومان

2825000 تومان

4295000 تومان

2095000 تومان

1495000 تومان

Deluxe Room

3025000 تومان

4815000 تومان

2235000 تومان

1495000 تومان

3075000 تومان

4855000 تومان

2235000 تومان

1495000 تومان

درجه هتل
B.B

3195000 تومان

5095000 تومان

2325000 تومان

1495000 تومان

3465000 تومان

5325000 تومان

2325000 تومان

1495000 تومان

4615000 تومان

7555000 تومان

2895000 تومان

1495000 تومان

4965000 تومان

8545000 تومان

3175000 تومان

1495000 تومان

Grand Milan/Grand Liza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1775000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Topkapi /Sabena
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1785000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1615000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Emin/ Sultan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2115000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1615000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Blue Way City /Marmaray
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1845000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2215000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1635000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Alfa / Nidya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1875000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2235000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1645000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1935000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2265000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1655000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Blue Way history
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1985000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2375000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1655000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Birbay/Budo
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2025000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2515000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1675000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Cumbali Plaza/ Matiat
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2035000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2555000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
16750000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Pamir/Marineim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2045000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2585000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1675000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2075000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1685000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Washington
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2105000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2655000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Eresin Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2145000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Golden Age/Crystal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2165000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2985000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1755000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lares Park/Oztanik
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3245000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1815000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Avantgard/Golden Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2315000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3255000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1825000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Zurick/The Central Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2345000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3295000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1835000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Klas
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2375000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3335000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1865000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Mosaic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3355000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1865000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2515000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3615000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1925000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2585000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3755000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1955000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lasagrada
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3865000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1975000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2725000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4075000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2825000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4295000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Swissotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3025000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4815000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2235000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3075000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4855000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2235000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
CVK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2325000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3465000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5325000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2325000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Four Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4615000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
7555000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ciragan Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4965000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
8545000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3175000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده توراستانبول نوروز 96| آسمان(6شب)
نوع تور شهر و خرید هنر و فرهنگ
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار ویژه 29، 30 اسفند و 1 فروردین
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1،775،000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 2- مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  • 3-مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده مي باشد و آژانس لاچین سیر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.
  • 4- نرخ کودک زیر2 سال 290/000 می باشد.