تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

آفر آنتالیا ویژه 1 مهر

مدت اقامت:6 شب
تاریخ اعتبار: ویژه 1 مهر
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1595000 تومان

2195000 تومان

1195000 تومان

990000 تومان

1775000 تومان

2385000 تومان

1295000 تومان

990000 تومان

1795000 تومان

2395000 تومان

1395000 تومان

990000 تومان

1995000 تومان

2585000 تومان

1495000 تومان

990000 تومان

2095000 تومان

2645000 تومان

1545000 تومان

990000 تومان

2195000 تومان

2795000 تومان

1595000 تومان

990000 تومان

2195000 تومان

2795000 تومان

1595000 تومان

990000 تومان

2365000 تومان

3095000 تومان

1595000 تومان

990000 تومان

CLUB

2365000 تومان

3095000 تومان

1595000 تومان

990000 تومان

2535000 تومان

3195000 تومان

1695000 تومان

990000 تومان

2695000 تومان

3775000 تومان

1795000 تومان

990000 تومان

2695000 تومان

3775000 تومان

1795000 تومان

990000 تومان

2695000 تومان

3775000 تومان

1795000 تومان

990000 تومان

Kundo

2795000 تومان

3895000 تومان

1895000 تومان

990000 تومان

2845000 تومان

3895000 تومان

1945000 تومان

990000 تومان

Lara

2895000 تومان

4075000 تومان

1995000 تومان

990000 تومان

2995000 تومان

4345000 تومان

2045000 تومان

990000 تومان

3295000 تومان

4695000 تومان

2095000 تومان

990000 تومان

3295000 تومان

4695000 تومان

2095000 تومان

990000 تومان

درجه هتل
U.ALL

3295000 تومان

4695000 تومان

2095000 تومان

990000 تومان

3295000 تومان

5995000 تومان

2095000 تومان

990000 تومان

3495000 تومان

4795000 تومان

2145000 تومان

990000 تومان

3595000 تومان

4895000 تومان

2195000 تومان

990000 تومان

3595000 تومان

4895000 تومان

2195000 تومان

990000 تومان

3685000 تومان

4995000 تومان

2245000 تومان

990000 تومان

3685000 تومان

4995000 تومان

2245000 تومان

990000 تومان

درجه هتل
U.ALL

3945000 تومان

5395000 تومان

2295000 تومان

990000 تومان

3945000 تومان

5395000 تومان

2295000 تومان

990000 تومان

3995000 تومان

6095000 تومان

2345000 تومان

990000 تومان

4395000 تومان

6595000 تومان

2395000 تومان

990000 تومان

4395000 تومان

6595000 تومان

2395000 تومان

990000 تومان

درجه هتل
U.ALL

4395000 تومان

6595000 تومان

2395000 تومان

990000 تومان

4595000 تومان

6695000 تومان

2495000 تومان

990000 تومان

4795000 تومان

6795000 تومان

2595000 تومان

990000 تومان

5195000 تومان

7395000 تومان

2895000 تومان

990000 تومان

Club Herakles
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Himeros / Millennium
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1775000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2385000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Belkon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Nazar Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2585000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hedef Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2645000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1545000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ramada Side
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sultan of side
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Vikig Star
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2365000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sultan Of Dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2365000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Daima Biz
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2535000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3775000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1795000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sherwood Green wood
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3775000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1795000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Kervanseray
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3775000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1795000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lara Family Club
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Kervanseray
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2845000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1945000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ramada Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2895000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4075000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Belek Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4345000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Wow TopKapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Long beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Venezia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Orange County
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sherwood dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2145000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Crystal Water World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sherwood Breezes
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Aska Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3685000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Baia Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3685000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Miracle
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3945000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Wow Kremlin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3945000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Delphin Diva
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2345000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Sungate
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Delphin Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Barut
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Royal Seginus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Royal Holiday
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Royal Wings
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
7395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده آفر آنتالیا ویژه 1 مهر
نوع تور ساحل
مدت اقامت 6 شب
تاریخ اعتبار ویژه 1 مهر
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
ملزومات مورد نیاز کفش آب کلاه عینک شنا لباس شنا کرم ضد آفتاب دمپایی عینک آفتابی
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1,095,000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد آنتالیا
برنامه سفر
بليط رفت و برگشت با ایرباس مدرن هواپیمایی آسمان به فرودگاه دنیزلی ، ترانسفرفرودگاهی ، 6 شب اقامت در هتل با خدمات ALL , UAL ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 2- مدارک مورد نیاز :اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • 3- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس لاچین سیر هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.
  • 4-نرخ کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد .
  • 5-کمیسیون آژانس 2 %