تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور آنتالیا ویژه 18 شهریور

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:ویژه 18 شهریور
Pegasus Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2190000 تومان

2550000 تومان

1990000 تومان

1890000 تومان

2480000 تومان

2790000 تومان

2090000 تومان

1890000 تومان

2650000 تومان

3190000 تومان

2050000 تومان

1890000 تومان

2750000 تومان

3450000 تومان

2190000 تومان

1890000 تومان

2790000 تومان

3490000 تومان

2190000 تومان

1890000 تومان

2890000 تومان

3550000 تومان

2250000 تومان

1890000 تومان

2990000 تومان

3590000 تومان

2290000 تومان

1890000 تومان

3090000 تومان

3790000 تومان

2340000 تومان

1890000 تومان

3190000 تومان

3850000 تومان

2390000 تومان

1890000 تومان

3290000 تومان

3990000 تومان

2450000 تومان

1890000 تومان

3390000 تومان

4140000 تومان

2550000 تومان

1890000 تومان

3490000 تومان

4350000 تومان

2690000 تومان

1890000 تومان

3590000 تومان

4450000 تومان

2690000 تومان

1890000 تومان

3790000 تومان

4790000 تومان

2690000 تومان

1890000 تومان

3790000 تومان

4790000 تومان

2690000 تومان

1890000 تومان

3850000 تومان

4890000 تومان

2890000 تومان

1890000 تومان

3850000 تومان

4890000 تومان

2890000 تومان

1890000 تومان

4190000 تومان

5290000 تومان

2990000 تومان

1890000 تومان

4390000 تومان

5590000 تومان

3190000 تومان

1890000 تومان

4050000 تومان

5150000 تومان

2950000 تومان

1890000 تومان

4150000 تومان

5290000 تومان

2990000 تومان

1890000 تومان

4750000 تومان

6090000 تومان

3190000 تومان

1890000 تومان

Galaxy Beach/Belkon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2550000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Royal Tower
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2480000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hedef Beach Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2650000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3190000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2050000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Queens Park Goynuk
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2750000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3450000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2190000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Miramor / Meder Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2190000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Xafira Deluxe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3550000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2250000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Club Sera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3590000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Mukarnas
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2340000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lara Family
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3850000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2390000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Belek Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2450000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ramada Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4140000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2550000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Kervansaray Lara / Delphin Deluxe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3490000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4350000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2690000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Venizia Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3590000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4450000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2690000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Topkapi / Kremlin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2690000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Orange County
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2690000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rubi Platinum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3850000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Xanadu Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3850000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Nirvana Lagoon / Barut Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Sungate
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5590000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3190000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Delphin Diva
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4050000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5150000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2950000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Delphin Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4150000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
Delphin Imperial
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4750000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6090000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3190000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور آنتالیا ویژه 18 شهریور
روزهای رفت پنجشنبه
روزهای برگشت پنجشنبه
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار ویژه 18 شهریور
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 2190000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد آنتالیا
توضیحات تور
  • 1-پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .
  • 3- مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • 4- مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و آژانس لاچین سیر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد .
  • 5- نرخ دو هتل Rixos Sungate و Delphin Imperial فقط برای 18 شهریور می باشد و برای پرواز 25 شهریور تغییر می یابد .