تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور آنتالیا | ویژه 8 مهرماه | فرودگاه اسپارتا

مدت اقامت:6 شب
تاریخ اعتبار: ویژه 8 مهرماه
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1695000 تومان

2195000 تومان

1495000 تومان

1390000 تومان

1795000 تومان

2295000 تومان

1495000 تومان

1390000 تومان

1895000 تومان

2295000 تومان

1495000 تومان

1390000 تومان

1995000 تومان

2395000 تومان

1595000 تومان

1390000 تومان

1995000 تومان

2395000 تومان

1595000 تومان

1390000 تومان

2395000 تومان

2895000 تومان

1695000 تومان

1390000 تومان

2595000 تومان

3095000 تومان

1795000 تومان

1390000 تومان

2595000 تومان

3095000 تومان

1795000 تومان

1390000 تومان

2695000 تومان

3495000 تومان

1845000 تومان

1390000 تومان

2795000 تومان

3595000 تومان

1895000 تومان

1390000 تومان

2895000 تومان

3695000 تومان

1995000 تومان

1390000 تومان

درجه هتل
U.ALL

2895000 تومان

3695000 تومان

1995000 تومان

1390000 تومان

2895000 تومان

3695000 تومان

1995000 تومان

1390000 تومان

2895000 تومان

3695000 تومان

1995000 تومان

1390000 تومان

2945000 تومان

3745000 تومان

1995000 تومان

1390000 تومان

2995000 تومان

3895000 تومان

2045000 تومان

1390000 تومان

3095000 تومان

4495000 تومان

2045000 تومان

1390000 تومان

Kundo

3145000 تومان

3995000 تومان

2095000 تومان

1390000 تومان

LARA

3145000 تومان

3995000 تومان

2095000 تومان

1390000 تومان

3395000 تومان

4495000 تومان

2145000 تومان

1390000 تومان

3395000 تومان

4495000 تومان

2145000 تومان

1390000 تومان

درجه هتل
U.ALL

3395000 تومان

4495000 تومان

2145000 تومان

1390000 تومان

3495000 تومان

4595000 تومان

2195000 تومان

1390000 تومان

3495000 تومان

4795000 تومان

2195000 تومان

1390000 تومان

درجه هتل
U.ALL

3495000 تومان

4595000 تومان

2195000 تومان

1390000 تومان

3695000 تومان

4795000 تومان

2295000 تومان

1390000 تومان

3695000 تومان

4795000 تومان

2295000 تومان

1390000 تومان

3695000 تومان

4795000 تومان

2295000 تومان

1390000 تومان

3795000 تومان

4995000 تومان

2345000 تومان

1390000 تومان

3795000 تومان

4995000 تومان

2345000 تومان

1390000 تومان

درجه هتل
U.ALL

3795000 تومان

4995000 تومان

2345000 تومان

1390000 تومان

3895000 تومان

5095000 تومان

2395000 تومان

1390000 تومان

3995000 تومان

5195000 تومان

2445000 تومان

1390000 تومان

4095000 تومان

5395000 تومان

2495000 تومان

1390000 تومان

4095000 تومان

5395000 تومان

2495000 تومان

1390000 تومان

4295000 تومان

5795000 تومان

2545000 تومان

1390000 تومان

درجه هتل
U.ALL

4695000 تومان

6295000 تومان

2595000 تومان

1390000 تومان

4695000 تومان

6295000 تومان

2595000 تومان

1390000 تومان

4795000 تومان

6695000 تومان

2695000 تومان

1390000 تومان

Club Herakles / Himeros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Millennium
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Belkon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Nazar Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Vikig Star
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hedef Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2895000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ramada Side
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1795000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sultan of side
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1795000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sultan Of Dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1845000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Daima Biz
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Portobello
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sealife
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sherwood Green wood
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lara Family Club
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2945000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3745000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ramada Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3895000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Kervanseray
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Kervanseray
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3145000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Belek Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3145000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Wow TopKapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2145000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Long beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2145000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Venezia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2145000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sherwood dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Orange County
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Spice
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Aska Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Xanadu Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Crystal Water World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sherwood Breezes
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2345000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Baia Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2345000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Miracle
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2345000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Wow Kremlin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Delphin Diva
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2445000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ela Quality
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Delphin Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Delphin Be Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4295000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2545000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Barut
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
6295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Delphin Imperial
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
6295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Sungate
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
6695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور آنتالیا | ویژه 8 مهرماه | فرودگاه اسپارتا
نوع تور ساحل شهر و خرید
مدت اقامت 6 شب
تاریخ اعتبار ویژه 8 مهرماه
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1,695,000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد آنتالیا
برنامه سفر
پرواز رفت و برگشت تهران - اسپارتا - تهران با پرواز آسمان - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی

توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر و غیرقابل استرداد می باشد .
  • 2-نرخ کودک زیر دو سال 150000 تومان می باشد.