تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور اقساطی اروپا | تور ترکیبی اسپانیا و فرانسه | نوروز 97

مدت اقامت:9 روز تا 14 روز
تاریخ اعتبار:نوروز 97
AlitaliaQatar AirwaysTurkish AirlinesIran AirEmirates Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2000 تومان

2691 تومان

2000 تومان

1553 تومان

9 روزه

3220 تومان

3910 تومان

3220 تومان

2645 تومان

13 روزه

3163 تومان

3853 تومان

3163 تومان

2530 تومان

13 روزه

3669 تومان

4474 تومان

3669 تومان

2990 تومان

14 روزه

3795 تومان

4543 تومان

3795 تومان

3105 تومان

14 روزه

2070 تومان

2760 تومان

2070 تومان

1553 تومان

9 روزه

3105 تومان

3853 تومان

3105 تومان

2530 تومان

13 روزه

2415 تومان

3105 تومان

2415 تومان

1955 تومان

13 روزه

3899 تومان

4819 تومان

3899 تومان

3324 تومان

14 روزه

2519 تومان

3325 تومان

2519 تومان

1944 تومان

13 روزه

3439 تومان

4129 تومان

3439 تومان

2864 تومان

13 روزه

2864 تومان

3554 تومان

2864 تومان

2289 تومان

13 روزه

3163 تومان

3853 تومان

3163 تومان

2588 تومان

14 روزه

2519 تومان

3324 تومان

2519 تومان

1944 تومان

10 روزه

2404 تومان

3048 تومان

2404 تومان

1783 تومان

10 روزه

2737 تومان

3427 تومان

2737 تومان

2128 تومان

11 روزه

2852 تومان

3542 تومان

2852 تومان

2243 تومان

12 روزه

2519 تومان

3209 تومان

2519 تومان

1898 تومان

13 روزه

3278 تومان

3968 تومان

3278 تومان

2645 تومان

14 روزه

2703 تومان

3439 تومان

2703 تومان

2128 تومان

13روزه

2979 تومان

3669 تومان

2979 تومان

2358 تومان

13روزه

2358 تومان

3048 تومان

2358 تومان

1829 تومان

11روزه

1898 تومان

2634 تومان

1898 تومان

1380 تومان

9 روزه

2059 تومان

2864 تومان

2059 تومان

1495 تومان

9 روزه

2174 تومان

3209 تومان

2174 تومان

1783 تومان

9 روزه

3669 تومان

5164 تومان

3669 تومان

2737 تومان

14 روزه

1840 تومان

2864 تومان

1840 تومان

1495 تومان

8 روزه
اسپانیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2691 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1553 تومان
موقعیت
توضیحات
دور اسپانیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3220 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3910 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3220 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2645 تومان
موقعیت
توضیحات
اسپانیا ، فرانسه ، ایتالیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3163 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3853 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3163 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2530 تومان
موقعیت
توضیحات
اسپانیا ، ایتالیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3669 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4474 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3669 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2990 تومان
موقعیت
توضیحات
اسپانیا ، ایتالیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3795 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4543 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3795 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
3105 تومان
موقعیت
توضیحات
اسپانیا ، پرتغال
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2070 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2760 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2070 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1553 تومان
موقعیت
توضیحات
اسپانیا ، آلمان ، هلند
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3105 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3853 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3105 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2530 تومان
موقعیت
توضیحات
اتریش ، اسلوونی ، چک
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2415 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3105 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2415 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1955 تومان
موقعیت
توضیحات
اسپانیا ، ایتالیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3899 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4819 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3899 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
3324 تومان
موقعیت
توضیحات
اسپانیا ، چک ، اسلوونی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2519 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3325 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2519 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1944 تومان
موقعیت
توضیحات
اسپانیا ، سوییس
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3439 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4129 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3439 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2864 تومان
موقعیت
توضیحات
اسپانیا ، پرتغال ، هلند
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2864 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3554 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2864 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2289 تومان
موقعیت
توضیحات
اسپانیا ، آلمان ، اتریش
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3163 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3853 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3163 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2588 تومان
موقعیت
توضیحات
اسپانیا ، هلند ، اتریش
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2519 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3324 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2519 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1944 تومان
موقعیت
توضیحات
اسپانیا،اتریش، اسلوونی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2404 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3048 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2404 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1783 تومان
موقعیت
توضیحات
ایتالیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2737 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3427 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2737 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2128 تومان
موقعیت
توضیحات
ایتالیا ، فرانسه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2852 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3542 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2852 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2243 تومان
موقعیت
توضیحات
ایتالیا، اتریش ، اسلوونی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2519 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3209 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2519 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1898 تومان
موقعیت
توضیحات
ایتالیا،اتریش،آلمان، هلند
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3278 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3968 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3278 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2645 تومان
موقعیت
توضیحات
اتریش ، سوییس، اسلوونی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2703 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3439 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2703 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2128 تومان
موقعیت
توضیحات
اتریش ، بلژیک ، هلند
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2979 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3669 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2979 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2358 تومان
موقعیت
توضیحات
اتریش ، چک ، اسلوونی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2358 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3048 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2358 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1829 تومان
موقعیت
توضیحات
فرانسه ، ایتالیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1898 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2634 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1898 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1380 تومان
موقعیت
توضیحات
فرانسه ، هلند
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2059 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2864 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2059 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495 تومان
موقعیت
توضیحات
فرانسه ، سوییس
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2174 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3209 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2174 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1783 تومان
موقعیت
توضیحات
فرانسه،بلژیک،هلند، آلمان
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3669 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5164 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3669 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2737 تومان
موقعیت
توضیحات
فرانسه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1840 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2864 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1840 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1495 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور اقساطی اروپا | تور ترکیبی اسپانیا و فرانسه | نوروز 97
نوع تور هنر و فرهنگ
مدت اقامت 9 روز تا 14 روز
تاریخ اعتبار نوروز 97
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 2000 یورو
norouz.png نوروز 97
کشور مقصد اسپانیا ایتالیا اتریش فرانسه
برنامه سفر
تاریخ رفت 2 فروردین،برگشت 10 فروردین، 8 شب

تاریخ رفت 5 فروردین،برگشت 13 فروردین، 8 شب

تاریخ رفت 27 اسفند،برگشت 6 فروردین، 8 شب

تاریخ رفت 9 فروردین،برگشت 17 فروردین، 8 شب

تاریخ رفت 5 فروردین،برگشت 13 فروردین، 9 شب

تاریخ رفت 2 فروردین،برگشت 12 فروردین، 10 شب

تاریخ رفت 5 فروردین،برگشت 16 فروردین، 11 شب

تاریخ رفت 28 اسفند،برگشت 11 فروردین، 12 شب

تاریخ رفت 4 فروردین،برگشت 16 فروردین، 12 شب

تاریخ رفت 28 اسفند،برگشت 12 فروردین، 13 شب

توضیحات تور
  • نرخ کودک زیر دو سال 10 درصد نرخ بزرگسال می باشد
  • نرخ پرواز به مبالغ فوق اضافه می شود