تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول| 5شب| ویژه 29 آذر

مدت اقامت:5 شب
تاریخ اعتبار: ویژه 29 آذر
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1025000 تومان

1225000 تومان

895000 تومان

820000 تومان

1065000 تومان

1325000 تومان

915000 تومان

820000 تومان

1095000 تومان

1365000 تومان

995000 تومان

820000 تومان

1135000 تومان

1445000 تومان

975000 تومان

820000 تومان

1195000 تومان

1575000 تومان

1015000 تومان

820000 تومان

1245000 تومان

1665000 تومان

1025000 تومان

820000 تومان

1365000 تومان

1895000 تومان

1045000 تومان

820000 تومان

1385000 تومان

1915000 تومان

1245000 تومان

1055000 تومان

1395000 تومان

1975000 تومان

1115000 تومان

820000 تومان

1445000 تومان

2025000 تومان

1135000 تومان

820000 تومان

1495000 تومان

2165000 تومان

1165000 تومان

820000 تومان

1595000 تومان

2355000 تومان

1225000 تومان

820000 تومان

1615000 تومان

2395000 تومان

1235000 تومان

820000 تومان

1695000 تومان

2555000 تومان

1275000 تومان

820000 تومان

1745000 تومان

2655000 تومان

1285000 تومان

820000 تومان

1825000 تومان

2795000 تومان

1345000 تومان

820000 تومان

1835000 تومان

2845000 تومان

1365000 تومان

820000 تومان

1875000 تومان

2895000 تومان

1375000 تومان

820000 تومان

2035000 تومان

3215000 تومان

1455000 تومان

820000 تومان

2095000 تومان

3315000 تومان

1465000 تومان

820000 تومان

2145000 تومان

3395000 تومان

1495000 تومان

820000 تومان

2525000 تومان

3155000 تومان

1695000 تومان

820000 تومان

Milan / Liza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1025000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1225000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Kaya / Top Kapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1065000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1325000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
915000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elan /Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1365000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Emin/Matiat/ Golden Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1135000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
975000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1575000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1015000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Cartoon / Icon / Dora
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1245000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1665000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1025000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1365000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Konak / Crystal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1385000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1915000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1055000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green park Merter /Titanic Europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1975000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1115000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Oztanik / Avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1445000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2025000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1135000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2165000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1165000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Senator / Golden Park/ Golden Age / Taksim Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2355000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1225000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hurry In Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1615000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1235000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus/ Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2555000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1275000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Metropolitan / Le Meridien/ Lares Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1745000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2655000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1285000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1825000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1345000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1835000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2845000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1365000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Marriott Sisli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1875000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1375000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Conrad /Swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2035000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3215000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1455000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3315000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1465000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2145000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
Intercontinental /The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2525000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3155000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
820000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول| 5شب| ویژه 29 آذر
نوع تور هنر و فرهنگ شهر و خرید
مدت اقامت 5 شب
تاریخ اعتبار ویژه 29 آذر
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان سالخوردگان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
برنامه سفر

توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 2- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس لاچین سیر هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد .