تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول | 7 شب | آسمان

مدت اقامت:7 شب
تاریخ اعتبار:ویژه بهمن و اسفند
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1095000 تومان

1395000 تومان

935000 تومان

795000 تومان

1195000 تومان

1495000 تومان

965000 تومان

795000 تومان

1285000 تومان

1665000 تومان

995000 تومان

795000 تومان

1345000 تومان

1825000 تومان

1085000 تومان

795000 تومان

1395000 تومان

1895000 تومان

1115000 تومان

795000 تومان

1485000 تومان

2065000 تومان

1165000 تومان

795000 تومان

1495000 تومان

2095000 تومان

1195000 تومان

795000 تومان

1615000 تومان

2335000 تومان

1235000 تومان

795000 تومان

1655000 تومان

2425000 تومان

1265000 تومان

795000 تومان

1675000 تومان

2445000 تومان

1295000 تومان

795000 تومان

1735000 تومان

2565000 تومان

1325000 تومان

795000 تومان

1835000 تومان

2775000 تومان

1365000 تومان

795000 تومان

1875000 تومان

2815000 تومان

1415000 تومان

795000 تومان

1915000 تومان

2855000 تومان

1445000 تومان

795000 تومان

2025000 تومان

3115000 تومان

1495000 تومان

795000 تومان

2065000 تومان

3125000 تومان

1515000 تومان

795000 تومان

2095000 تومان

3185000 تومان

1535000 تومان

795000 تومان

2175000 تومان

3395000 تومان

1575000 تومان

795000 تومان

2245000 تومان

3535000 تومان

1625000 تومان

795000 تومان

2395000 تومان

3835000 تومان

1685000 تومان

795000 تومان

2555000 تومان

4095000 تومان

1785000 تومان

795000 تومان

2615000 تومان

4255000 تومان

1845000 تومان

795000 تومان

2725000 تومان

4445000 تومان

1875000 تومان

795000 تومان

2965000 تومان

4925000 تومان

1985000 تومان

795000 تومان

3075000 تومان

5095000 تومان

1995000 تومان

795000 تومان

3295000 تومان

5445000 تومان

2095000 تومان

795000 تومان

Milan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
935000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Liza/Kaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
965000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Nanda/All In
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1285000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1665000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elen/Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1345000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1825000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1085000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Emin/Matiat/Golden Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1115000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1485000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2065000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1165000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Cartoon/Icon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1615000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2335000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1235000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Park Merter/Titanic Europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Sanat Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1655000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2425000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1265000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1675000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Crystal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1735000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2565000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1325000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1835000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2775000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1365000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Oztanik/Avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1875000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2815000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1415000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Dedeman /Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1915000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2855000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1445000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Senator/Golden Park/Golden Age/Taksim Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2025000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3115000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hurry In Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2065000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3125000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1515000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus/Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3185000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1535000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
metropolitan/Le Meridien/Lares Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2175000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1575000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2245000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3535000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1625000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3835000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1685000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2555000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1785000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanik Port/Elite World/amada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2615000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4255000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1845000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Marriott Sisli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2725000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1875000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Conrad/The Marmara/Swissotel Th Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2965000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4925000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1985000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Pera/Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3075000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول | 7 شب | آسمان
مدت اقامت 7 شب
تاریخ اعتبار ویژه بهمن و اسفند
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1095000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
برنامه سفر
در صورت درخواست صندلی کامفورت،پکیج فوق 100000تومان افزایش نرخ خواهد داشت.