تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول | 7 شب | آسمان

مدت اقامت:7 شب
تاریخ اعتبار:ویژه بهمن و اسفند
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Milan
درجه هتل
B.B
1095000 1395000 935000 795000
Liza/Kaya
درجه هتل
B.B
1195000 1495000 965000 795000
Nanda/All In
درجه هتل
B.B
1285000 1665000 995000 795000
Elen/Alfa
درجه هتل
B.B
1345000 1825000 1085000 795000
Grand Emin/Matiat/Golden Hill
درجه هتل
B.B
1395000 1895000 1115000 795000
All Seasons
درجه هتل
B.B
1485000 2065000 1165000 795000
Cartoon/Icon
درجه هتل
B.B
1495000 2095000 1195000 795000
Grand Halic
درجه هتل
B.B
1615000 2335000 1235000 795000
Green Park Merter/Titanic Europe
درجه هتل
B.B
Sanat Pera
درجه هتل
B.B
1655000 2425000 1265000 795000
Konak
درجه هتل
B.B
1675000 2445000 1295000 795000
Crystal
درجه هتل
B.B
1735000 2565000 1325000 795000
Green Park Taksim
درجه هتل
B.B
1835000 2775000 1365000 795000
Oztanik/Avantgarde
درجه هتل
B.B
1875000 2815000 1415000 795000
Palazzo Donizetti
درجه هتل
B.B
Dedeman /Surmeli
درجه هتل
B.B
1915000 2855000 1445000 795000
Senator/Golden Park/Golden Age/Taksim Gonen
درجه هتل
B.B
2025000 3115000 1495000 795000
Hurry In Merter
درجه هتل
O.R
Grand Cevahir
درجه هتل
O.R
2065000 3125000 1515000 795000
Mercure Bosphorus/Point Barbaros
درجه هتل
B.B
2095000 3185000 1535000 795000
metropolitan/Le Meridien/Lares Park
درجه هتل
B.B
2175000 3395000 1575000 795000
Hilton Bomonti
درجه هتل
B.B
2245000 3535000 1625000 795000
Titanic City
درجه هتل
B.B
Point Taksim
درجه هتل
B.B
2395000 3835000 1685000 795000
The Elysium M Gallery
درجه هتل
B.B
2555000 4095000 1785000 795000
Titanik Port/Elite World/amada Plaza
درجه هتل
B.B
2615000 4255000 1845000 795000
Marriott Sisli
درجه هتل
B.B
2725000 4445000 1875000 795000
Conrad/The Marmara/Swissotel Th Bosphorus
درجه هتل
B.B
2965000 4925000 1985000 795000
Rixos Pera/Grand Hyatt
درجه هتل
B.B
3075000 5095000 1995000 795000
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل
B.B
Intercontinental
درجه هتل
B.B
3295000 5445000 2095000 795000
Milan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1395000
6 تا 12 سال با تخت
935000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Liza/Kaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1195000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1495000
6 تا 12 سال با تخت
965000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Nanda/All In
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1285000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1665000
6 تا 12 سال با تخت
995000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Elen/Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1345000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1825000
6 تا 12 سال با تخت
1085000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Grand Emin/Matiat/Golden Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1395000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000
6 تا 12 سال با تخت
1115000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1485000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2065000
6 تا 12 سال با تخت
1165000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Cartoon/Icon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2095000
6 تا 12 سال با تخت
1195000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1615000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2335000
6 تا 12 سال با تخت
1235000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Green Park Merter/Titanic Europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Sanat Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1655000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2425000
6 تا 12 سال با تخت
1265000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1675000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2445000
6 تا 12 سال با تخت
1295000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Crystal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1735000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2565000
6 تا 12 سال با تخت
1325000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1835000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2775000
6 تا 12 سال با تخت
1365000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Oztanik/Avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1875000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2815000
6 تا 12 سال با تخت
1415000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Dedeman /Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1915000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2855000
6 تا 12 سال با تخت
1445000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Senator/Golden Park/Golden Age/Taksim Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2025000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3115000
6 تا 12 سال با تخت
1495000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Hurry In Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

O.R

Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

O.R

هر نفر در اتاق 2 تخته
2065000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3125000
6 تا 12 سال با تخت
1515000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus/Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3185000
6 تا 12 سال با تخت
1535000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
metropolitan/Le Meridien/Lares Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2175000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3395000
6 تا 12 سال با تخت
1575000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2245000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3535000
6 تا 12 سال با تخت
1625000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2395000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3835000
6 تا 12 سال با تخت
1685000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2555000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4095000
6 تا 12 سال با تخت
1785000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Titanik Port/Elite World/amada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2615000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4255000
6 تا 12 سال با تخت
1845000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Marriott Sisli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2725000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4445000
6 تا 12 سال با تخت
1875000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Conrad/The Marmara/Swissotel Th Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2965000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4925000
6 تا 12 سال با تخت
1985000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Rixos Pera/Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3075000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5095000
6 تا 12 سال با تخت
1995000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3295000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5445000
6 تا 12 سال با تخت
2095000
2 تا 6 سال بدون تخت
795000
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول | 7 شب | آسمان
مدت اقامت 7 شب
تاریخ اعتبار ویژه بهمن و اسفند
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1095000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
برنامه سفر
در صورت درخواست صندلی کامفورت،پکیج فوق 100000تومان افزایش نرخ خواهد داشت.