تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول | 4 شب | آسمان

مدت اقامت:4 شب
تاریخ اعتبار:ویژه بهمن و اسفند
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

995000 تومان

1145000 تومان

875000 تومان

825000 تومان

1045000 تومان

1185000 تومان

895000 تومان

825000 تومان

1095000 تومان

1295000 تومان

925000 تومان

825000 تومان

1145000 تومان

1435000 تومان

985000 تومان

825000 تومان

1165000 تومان

1455000 تومان

995000 تومان

825000 تومان

1225000 تومان

1565000 تومان

1035000 تومان

825000 تومان

1255000 تومان

1575000 تومان

1045000 تومان

825000 تومان

1295000 تومان

1695000 تومان

1075000 تومان

825000 تومان

1325000 تومان

1795000 تومان

1095000 تومان

825000 تومان

1355000 تومان

1835000 تومان

1125000 تومان

825000 تومان

1385000 تومان

1875000 تومان

1145000 تومان

825000 تومان

1435000 تومان

1965000 تومان

1165000 تومان

825000 تومان

1465000 تومان

1995000 تومان

1195000 تومان

825000 تومان

1515000 تومان

2045000 تومان

1245000 تومان

825000 تومان

1555000 تومان

2165000 تومان

1255000 تومان

825000 تومان

1595000 تومان

2175000 تومان

1265000 تومان

825000 تومان

1625000 تومان

2235000 تومان

1295000 تومان

825000 تومان

1675000 تومان

2395000 تومان

1325000 تومان

825000 تومان

1695000 تومان

2455000 تومان

1355000 تومان

825000 تومان

1795000 تومان

2595000 تومان

1375000 تومان

825000 تومان

1895000 تومان

2765000 تومان

1455000 تومان

825000 تومان

1925000 تومان

2855000 تومان

1495000 تومان

825000 تومان

1995000 تومان

2975000 تومان

1515000 تومان

825000 تومان

2125000 تومان

3245000 تومان

1565000 تومان

825000 تومان

2195000 تومان

3365000 تومان

1595000 تومان

825000 تومان

2445000 تومان

3685000 تومان

1675000 تومان

825000 تومان

Milan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1145000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
875000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Liza/Kaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1045000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1185000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Nanda
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1295000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
925000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elan/Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1145000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1435000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
985000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Emin/Matiat/Golden Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1165000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1455000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1225000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1565000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1035000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Cartoon / Icon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1255000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1575000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1075000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic Europr/Green park Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Sanat Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1325000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1355000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1835000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1125000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Crystal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1385000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1875000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1145000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1435000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1965000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1165000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Oztanik / Avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1465000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Dedeman/Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1515000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2045000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Senator/Golden Park/Golden Age/Taksim Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1555000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2165000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1255000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hurry In Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2175000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1265000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus/ Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1625000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2235000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Laras Park/Metropolitan / Le Meridien
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1675000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1325000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2455000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1355000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1375000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1895000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2765000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1455000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic Port/Elite Worls/Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1925000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2855000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Marriott Sisli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2975000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1515000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Conrad/The Marmara/swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2125000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3245000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1565000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Pera/Gand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3365000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2445000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3685000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1675000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
825000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول | 4 شب | آسمان
مدت اقامت 4 شب
تاریخ اعتبار ویژه بهمن و اسفند
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 995000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
برنامه سفر
در صورت درخواست صندلی کامفورت،پکیج فوق 100000تومان افزایش نرخ خواهد داشت.