تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

4 شب استانبول - با پرواز ایران ایر

مدت اقامت:4 شب
تاریخ اعتبار:16 – 23 – 30 بهمن / 07 – 14 – 21 اسفند
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
درجه هتل
B.B

1045000 تومان

1235000 تومان

925000 تومان

1075000 تومان

1315000 تومان

945000 تومان

1125000 تومان

1435000 تومان

965000 تومان

1150000 تومان

1445000 تومان

975000 تومان

1215000 تومان

1575000 تومان

1035000 تومان

1225000 تومان

1595000 تومان

1045000 تومان

1295000 تومان

1735000 تومان

1055000 تومان

1335000 تومان

1815000 تومان

1085000 تومان

1375000 تومان

1895000 تومان

1095000 تومان

1415000 تومان

1895000 تومان

1095000 تومان

1455000 تومان

2015000 تومان

1175000 تومان

1485000 تومان

2035000 تومان

1215000 تومان

1525000 تومان

2075000 تومان

1225000 تومان

1565000 تومان

2195000 تومان

1245000 تومان

1595000 تومان

2195000 تومان

1255000 تومان

1635000 تومان

2355000 تومان

1285000 تومان

1665000 تومان

2485000 تومان

1295000 تومان

1715000 تومان

2495000 تومان

1295000 تومان

1795000 تومان

2685000 تومان

1355000 تومان

1815000 تومان

2695000 تومان

1365000 تومان

1935000 تومان

2875000 تومان

1445000 تومان

1975000 تومان

2945000 تومان

1475000 تومان

2095000 تومان

3235000 تومان

1535000 تومان

2215000 تومان

3495000 تومان

1545000 تومان

2465000 تومان

3835000 تومان

1715000 تومان

درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1045000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1235000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
925000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Milan / Kaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1075000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1315000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
945000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Elan /Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1125000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1435000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
965000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Nanda
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1150000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
975000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Grand Emin/Matiat Golden Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1215000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1575000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1035000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1225000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Cartoon / Icon / Feronia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1735000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1055000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1335000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1815000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1085000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Crystal / Konak / Eresin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1375000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Green park Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Titanic Europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1415000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Metropolitan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1455000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2015000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1175000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Oztanik / Avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Golden Park / Golden Age
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1485000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2035000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1215000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Dedeman / Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1525000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2075000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1225000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Taksim Gonen / Lares Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1565000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1255000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1635000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2355000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1285000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1665000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2485000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Hurry In Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1715000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2685000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1355000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1815000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1365000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Titanic Port / Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1935000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2875000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1445000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1975000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2945000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1475000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Marriott Sisli / Conrad
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Rixos Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3235000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1535000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2215000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1545000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2465000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3835000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1715000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده 4 شب استانبول - با پرواز ایران ایر
مدت اقامت 4 شب
تاریخ اعتبار 16 – 23 – 30 بهمن / 07 – 14 – 21 اسفند
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1045000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول