تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول 3 شب پرواز آسمان

مدت اقامت:3 شب
تاریخ اعتبار:9 بهمن - 21 اسفند
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
درجه هتل
B.B

995000 تومان

1135000 تومان

895000 تومان

845000 تومان

1015000 تومان

1195000 تومان

915000 تومان

845000 تومان

1055000 تومان

1285000 تومان

925000 تومان

845000 تومان

1075000 تومان

1285000 تومان

925000 تومان

845000 تومان

1125000 تومان

1395000 تومان

985000 تومان

845000 تومان

1145000 تومان

1395000 تومان

995000 تومان

845000 تومان

1185000 تومان

1515000 تومان

995000 تومان

845000 تومان

1215000 تومان

1575000 تومان

1015000 تومان

845000 تومان

1245000 تومان

1635000 تومان

1045000 تومان

845000 تومان

1285000 تومان

1655000 تومان

1055000 تومان

845000 تومان

1295000 تومان

1695000 تومان

1095000 تومان

845000 تومان

1335000 تومان

1735000 تومان

1145000 تومان

845000 تومان

1375000 تومان

1775000 تومان

1155000 تومان

845000 تومان

1395000 تومان

1855000 تومان

1155000 تومان

845000 تومان

1435000 تومان

1865000 تومان

1165000 تومان

845000 تومان

1455000 تومان

1995000 تومان

1455000 تومان

845000 تومان

1465000 تومان

2085000 تومان

1195000 تومان

845000 تومان

1515000 تومان

2095000 تومان

1195000 تومان

845000 تومان

1575000 تومان

2245000 تومان

1245000 تومان

845000 تومان

1585000 تومان

2195000 تومان

1275000 تومان

845000 تومان

1695000 تومان

2395000 تومان

1325000 تومان

845000 تومان

1725000 تومان

2445000 تومان

1345000 تومان

845000 تومان

1795000 تومان

2645000 تومان

1385000 تومان

845000 تومان

1895000 تومان

2845000 تومان

1395000 تومان

845000 تومان

2095000 تومان

3095000 تومان

1525000 تومان

845000 تومان

Liza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1135000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Milan / Kaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1015000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
915000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elan /Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1055000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1285000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
925000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Nanda
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1075000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1285000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
925000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Emin/Matiat Golden Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1125000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
985000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1145000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Cartoon / Icon / Feronia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1185000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1515000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1215000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1575000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1015000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Crystal / Konak / Eresin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1245000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1635000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green park Merter Titanic Europe Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1285000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1655000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1055000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim Metropolitan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Oztanik / Avantgarde Golden Park / Golden Age
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1335000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1735000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1145000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Dedeman / Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1375000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1775000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1155000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Taksim Gonen / Lares Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1855000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1155000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1435000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1865000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1165000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1455000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1455000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1465000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2085000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hurry In Merter The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1515000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1575000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2245000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1585000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1275000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic Port / Elite World Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1325000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1725000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1345000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Marriott Sisli / Conrad Rixos Pera Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2645000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1385000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Marmara Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1895000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2845000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1525000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول 3 شب پرواز آسمان
مدت اقامت 3 شب
تاریخ اعتبار 9 بهمن - 21 اسفند
مناسب برای افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 995000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول