تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول | 7 شب | ماهان

مدت اقامت:7 شب
تاریخ اعتبار:نوروز 97
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

895000 تومان

1095000 تومان

815000 تومان

790000 تومان

945000 تومان

1195000 تومان

865000 تومان

790000 تومان

995000 تومان

1245000 تومان

925000 تومان

790000 تومان

1075000 تومان

1295000 تومان

945000 تومان

790000 تومان

1095000 تومان

1325000 تومان

965000 تومان

790000 تومان

1155000 تومان

1355000 تومان

1045000 تومان

790000 تومان

1255000 تومان

1465000 تومان

1095000 تومان

790000 تومان

1285000 تومان

1525000 تومان

1165000 تومان

790000 تومان

1285000 تومان

1525000 تومان

1165000 تومان

790000 تومان

1285000 تومان

1525000 تومان

1165000 تومان

790000 تومان

1295000 تومان

1555000 تومان

1165000 تومان

790000 تومان

1315000 تومان

1595000 تومان

1175000 تومان

790000 تومان

1345000 تومان

1655000 تومان

1195000 تومان

790000 تومان

1345000 تومان

1655000 تومان

1195000 تومان

790000 تومان

1345000 تومان

1655000 تومان

1195000 تومان

790000 تومان

1355000 تومان

1675000 تومان

1215000 تومان

790000 تومان

1375000 تومان

1715000 تومان

1225000 تومان

790000 تومان

1385000 تومان

1725000 تومان

1235000 تومان

790000 تومان

1385000 تومان

1725000 تومان

1235000 تومان

790000 تومان

1425000 تومان

1815000 تومان

1235000 تومان

790000 تومان

1425000 تومان

1815000 تومان

1235000 تومان

790000 تومان

1445000 تومان

1855000 تومان

1245000 تومان

790000 تومان

1445000 تومان

1855000 تومان

1245000 تومان

790000 تومان

1455000 تومان

1865000 تومان

1245000 تومان

790000 تومان

1455000 تومان

1855000 تومان

1245000 تومان

790000 تومان

1495000 تومان

1975000 تومان

1275000 تومان

790000 تومان

1525000 تومان

2015000 تومان

1285000 تومان

790000 تومان

1645000 تومان

2245000 تومان

1335000 تومان

790000 تومان

1645000 تومان

2245000 تومان

1335000 تومان

790000 تومان

1695000 تومان

2385000 تومان

1345000 تومان

790000 تومان

1795000 تومان

2435000 تومان

1365000 تومان

790000 تومان

1795000 تومان

2435000 تومان

1365000 تومان

790000 تومان

1895000 تومان

2725000 تومان

1415000 تومان

790000 تومان

1935000 تومان

2795000 تومان

1435000 تومان

790000 تومان

1995000 تومان

2835000 تومان

1465000 تومان

790000 تومان

2095000 تومان

2915000 تومان

1495000 تومان

790000 تومان

Milan / Liza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
895000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
815000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sabena / TopKapi / Kaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
945000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
865000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Nanda/Matiat/Grand Emin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1245000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
925000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Golden Hill / Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1075000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1295000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
945000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Birbey / All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1325000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
965000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Halic / Icon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1155000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1355000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic Europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1255000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1465000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1285000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1525000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1165000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green park Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1285000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1525000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1165000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1285000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1525000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1165000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Dedeman / Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1555000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1165000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Crystal / Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1315000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1175000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Senator / Golden Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1345000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1655000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hurry In Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1345000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1655000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1345000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1655000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Oztanik / Avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1355000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1675000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1215000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus /Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1375000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1715000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1225000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Golden Age / Le Meridien
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1385000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1725000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1235000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Metropolitan Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1385000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1725000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1235000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Nippon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1425000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1815000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1235000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lares Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1425000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1815000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1235000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Taksim Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1445000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1855000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1445000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1855000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1455000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1865000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1455000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1855000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic Port
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1975000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1275000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1525000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2015000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1285000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Marriott Sisli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1645000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2245000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1335000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1645000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2245000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1335000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2385000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1345000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Conrad
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2435000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1365000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2435000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1365000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1895000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2725000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1415000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1935000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1435000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2835000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1465000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2915000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول | 7 شب | ماهان
نوع تور شهر و خرید
روزهای رفت دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
روزهای برگشت دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
مدت اقامت 7 شب
تاریخ اعتبار نوروز 97
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 2245000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول