تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول | آسمان

مدت اقامت:4 شب
تاریخ اعتبار:بهمن و اسفند 96
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
درجه هتل
B.B

1045000 تومان

1235000 تومان

925000 تومان

845000 تومان

1075000 تومان

1315000 تومان

945000 تومان

845000 تومان

1125000 تومان

1435000 تومان

965000 تومان

845000 تومان

1150000 تومان

1445000 تومان

975000 تومان

845000 تومان

1215000 تومان

1575000 تومان

1035000 تومان

845000 تومان

1215000 تومان

1575000 تومان

1035000 تومان

845000 تومان

1225000 تومان

1595000 تومان

1045000 تومان

845000 تومان

1295000 تومان

1735000 تومان

1055000 تومان

845000 تومان

1335000 تومان

1815000 تومان

1085000 تومان

845000 تومان

1375000 تومان

1895000 تومان

1095000 تومان

845000 تومان

1415000 تومان

1895000 تومان

1095000 تومان

845000 تومان

1415000 تومان

1895000 تومان

1095000 تومان

845000 تومان

1415000 تومان

1895000 تومان

1095000 تومان

845000 تومان

1455000 تومان

2015000 تومان

1175000 تومان

845000 تومان

1455000 تومان

2015000 تومان

1175000 تومان

845000 تومان

1485000 تومان

2035000 تومان

1215000 تومان

845000 تومان

1485000 تومان

2035000 تومان

1215000 تومان

845000 تومان

1525000 تومان

2075000 تومان

1225000 تومان

845000 تومان

1565000 تومان

2195000 تومان

1245000 تومان

845000 تومان

1595000 تومان

2195000 تومان

1255000 تومان

845000 تومان

1635000 تومان

2355000 تومان

1285000 تومان

845000 تومان

1635000 تومان

2355000 تومان

1285000 تومان

845000 تومان

1665000 تومان

2485000 تومان

1295000 تومان

845000 تومان

1715000 تومان

2495000 تومان

845000 تومان

1715000 تومان

2495000 تومان

1295000 تومان

845000 تومان

1795000 تومان

2685000 تومان

1355000 تومان

845000 تومان

1815000 تومان

2695000 تومان

1365000 تومان

845000 تومان

1935000 تومان

2875000 تومان

1445000 تومان

845000 تومان

1935000 تومان

2875000 تومان

1445000 تومان

845000 تومان

1975000 تومان

2945000 تومان

1475000 تومان

845000 تومان

2095000 تومان

3235000 تومان

1535000 تومان

845000 تومان

2095000 تومان

3235000 تومان

1535000 تومان

845000 تومان

2095000 تومان

3235000 تومان

1535000 تومان

845000 تومان

2215000 تومان

3495000 تومان

1545000 تومان

845000 تومان

2215000 تومان

3495000 تومان

1545000 تومان

845000 تومان

2465000 تومان

3835000 تومان

1715000 تومان

845000 تومان

Liza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1045000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1235000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
925000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Kaya / Milan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1075000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1315000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
945000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elan /Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1125000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1435000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
965000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Nanda
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1150000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
975000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Emin/Matiat
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1215000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1575000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1035000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Golden Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1215000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1575000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1035000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1225000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Cartoon / Icon / Feronia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1735000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1055000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1335000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1815000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1085000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Crystal / Konak / Eresin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1375000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green park Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1415000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic Europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1415000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1415000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1455000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2015000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1175000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Metropolitan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1455000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2015000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1175000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Oztanik / Avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1485000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2035000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1215000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Golden Park / Golden Age
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1485000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2035000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1215000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Dedeman / Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1525000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2075000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1225000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Taksim Gonen / Lares Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1565000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1255000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
خدمات هتل

درجه هتل درجه هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته
1635000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2355000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1285000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
خدمات هتل

درجه هتل درجه هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته
1635000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2355000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1285000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1665000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2485000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hurry In Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1715000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
خدمات هتل

درجه هتل درجه هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته
1715000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2685000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1355000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1815000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1365000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic Port / Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1935000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2875000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1445000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1935000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2875000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1445000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1975000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2945000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1475000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Marriott Sisli / Conrad
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3235000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1535000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3235000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1535000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3235000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1535000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2215000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1545000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
خدمات هتل

درجه هتل درجه هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته
2215000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1545000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2465000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3835000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1715000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول | آسمان
نوع تور ساحل شهر و خرید
مدت اقامت 4 شب
تاریخ اعتبار بهمن و اسفند 96
هزینه متوسط
خدمات صبحانه
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
توضیحات تور
  • 1-پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .
  • 2- آژانس لاچین سیر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت .
  • 3-نرخ کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد.
  • 4-هتل ها بصورت گارانتی ، چارتر و غیر قابل استرداد می باشند .