تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

توراستانبول نوروز96 | آسمان| 5 و 6 شب

مدت اقامت:5 و 6 شب
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
TopKapi
درجه هتل
B.B
1240000 1540000 1250000 1190000 5 شب
TopKapi
درجه هتل
B.B
1290000 1575000 1290000 1190000 6 شب
Grand Ant
درجه هتل
B.B
1390000 1640000 1250000 1190000 5 شب
Grand Ant
درجه هتل
B.B
1445000 1685000 1290000 1190000 6 شب
Elan
درجه هتل
B.B
1490000 1690000 1250000 1190000 5 شب
Elan
درجه هتل
B.B
1545000 1790000 1290000 1190000 6 شب
Konak
درجه هتل
B.B
1590000 1890000 1290000 1190000 5 شب
Konak
درجه هتل
B.B
1690000 1990000 1340000 1190000 6 شب
Ersin Taksim
درجه هتل
B.B
1690000 2090000 1390000 1190000 5 شب
Ersin Taksim
درجه هتل
B.B
1775000 2245000 1440000 1190000 6 شب
Cartoon
درجه هتل
B.B
1710000 2130000 1390000 1190000 5 شب
Cartoon
درجه هتل
B.B
1790000 2290000 1440000 1190000 6 شب
Surmeli
درجه هتل
B.B
1750000 2210000 1390000 1190000 5 شب
Surmeli
درجه هتل
B.B
1845000 2390000 1440000 1190000 6 شب
Moven Pick
درجه هتل
B.B
1820000 2350000 1490000 1190000 5 شب
Moven Pick
درجه هتل
B.B
1920000 2565000 1540000 1190000 6 شب
Lazzoni
درجه هتل
B.B
1890000 2450000 1490000 1190000 5 شب
Lazzoni
درجه هتل
B.B
1990000 2550000 1540000 1190000 6 شب
Hilton Bomonti
درجه هتل
B.B
2090000 3085000 1590000 1190000 5 شب
Hilton Bomonti
درجه هتل
B.B
2190000 3350000 1690000 1190000 6 شب
Fairmont Quasar
درجه هتل
B.B
2190000 3195000 1640000 1190000 5 شب
Fairmont Quasar
درجه هتل
B.B
2290000 3445000 1790000 1190000 6 شب
Conrad
درجه هتل
B.B
2290000 3240000 1790000 1190000 5 شب
Conrad
درجه هتل
B.B
2495000 3495000 1865000 1190000 6 شب
Hilton Bosphorus
درجه هتل
B.B
2340000 3290000 1810000 1190000 5 شب
Hilton Bosphorus
درجه هتل
B.B
2545000 2585000 1875000 1190000 6 شب
Intercontinental
درجه هتل
B.B
2390000 3290000 1820000 1190000 5 شب
Intercontinental
درجه هتل
B.B
2595000 3595000 1890000 1190000 6 شب
Swissotel
درجه هتل
B.B
2590000 3890000 1990000 1190000 5 شب
Swissotel
درجه هتل
B.B
2810000 4390000 2090000 1190000 6 شب
The Marmara
درجه هتل
B.B
2790000 4090000 2045000 1190000 5 شب
The Marmara
درجه هتل
B.B
3090000 4590000 2145000 1190000 6 شب
TopKapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1240000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1540000
6 تا 12 سال با تخت
1250000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
5 شب
توضیحات
TopKapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1290000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1575000
6 تا 12 سال با تخت
1290000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
6 شب
توضیحات
Grand Ant
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1390000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1640000
6 تا 12 سال با تخت
1250000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
5 شب
توضیحات
Grand Ant
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1445000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1685000
6 تا 12 سال با تخت
1290000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
6 شب
توضیحات
Elan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1490000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1690000
6 تا 12 سال با تخت
1250000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
5 شب
توضیحات
Elan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1545000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1790000
6 تا 12 سال با تخت
1290000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
6 شب
توضیحات
Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1590000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1890000
6 تا 12 سال با تخت
1290000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
5 شب
توضیحات
Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1690000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1990000
6 تا 12 سال با تخت
1340000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
6 شب
توضیحات
Ersin Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1690000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2090000
6 تا 12 سال با تخت
1390000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
5 شب
توضیحات
Ersin Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1775000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2245000
6 تا 12 سال با تخت
1440000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
6 شب
توضیحات
Cartoon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1710000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2130000
6 تا 12 سال با تخت
1390000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
5 شب
توضیحات
Cartoon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1790000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2290000
6 تا 12 سال با تخت
1440000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
6 شب
توضیحات
Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1750000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2210000
6 تا 12 سال با تخت
1390000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
5 شب
توضیحات
Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1845000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2390000
6 تا 12 سال با تخت
1440000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
6 شب
توضیحات
Moven Pick
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1820000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2350000
6 تا 12 سال با تخت
1490000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
5 شب
توضیحات
Moven Pick
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1920000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2565000
6 تا 12 سال با تخت
1540000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
6 شب
توضیحات
Lazzoni
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1890000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2450000
6 تا 12 سال با تخت
1490000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
5 شب
توضیحات
Lazzoni
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1990000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2550000
6 تا 12 سال با تخت
1540000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
6 شب
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2090000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3085000
6 تا 12 سال با تخت
1590000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
5 شب
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2190000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3350000
6 تا 12 سال با تخت
1690000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
6 شب
توضیحات
Fairmont Quasar
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2190000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3195000
6 تا 12 سال با تخت
1640000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
5 شب
توضیحات
Fairmont Quasar
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2290000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3445000
6 تا 12 سال با تخت
1790000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
6 شب
توضیحات
Conrad
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2290000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3240000
6 تا 12 سال با تخت
1790000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
5 شب
توضیحات
Conrad
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2495000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3495000
6 تا 12 سال با تخت
1865000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
6 شب
توضیحات
Hilton Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2340000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3290000
6 تا 12 سال با تخت
1810000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
5 شب
توضیحات
Hilton Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2545000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2585000
6 تا 12 سال با تخت
1875000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
6 شب
توضیحات
Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2390000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3290000
6 تا 12 سال با تخت
1820000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
5 شب
توضیحات
Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2595000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3595000
6 تا 12 سال با تخت
1890000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
6 شب
توضیحات
Swissotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2590000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3890000
6 تا 12 سال با تخت
1990000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
5 شب
توضیحات
Swissotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2810000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4390000
6 تا 12 سال با تخت
2090000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
6 شب
توضیحات
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2790000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4090000
6 تا 12 سال با تخت
2045000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
5 شب
توضیحات
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3090000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4590000
6 تا 12 سال با تخت
2145000
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000
موقعیت
6 شب
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده توراستانبول نوروز96 | آسمان| 5 و 6 شب
نوع تور شهر و خرید هنر و فرهنگ
مدت اقامت 5 و 6 شب
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
سطح سختی آسان
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
ملزومات مورد نیاز کفش آب عینک شنا لباس شنا کرم ضد آفتاب دمپایی لوازم شخصی حمام لباس گرم مدارک شناسایی عینک آفتابی
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1،240،000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر وغیرقابل استرداد میباشد.
  • 2- مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  • 3-مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده مي باشد و آژانس لاچین سیر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.
  • 4- نرخ کودک زیر2 سال 290/000 می باشد.