تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

توراستانبول نوروز96 | آسمان| 5 و 6 شب

مدت اقامت:5 و 6 شب
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1240000 تومان

1540000 تومان

1250000 تومان

1190000 تومان

1290000 تومان

1575000 تومان

1290000 تومان

1190000 تومان

1390000 تومان

1640000 تومان

1250000 تومان

1190000 تومان

1445000 تومان

1685000 تومان

1290000 تومان

1190000 تومان

درجه هتل
B.B

1490000 تومان

1690000 تومان

1250000 تومان

1190000 تومان

درجه هتل
B.B

1545000 تومان

1790000 تومان

1290000 تومان

1190000 تومان

1590000 تومان

1890000 تومان

1290000 تومان

1190000 تومان

1690000 تومان

1990000 تومان

1340000 تومان

1190000 تومان

1690000 تومان

2090000 تومان

1390000 تومان

1190000 تومان

1775000 تومان

2245000 تومان

1440000 تومان

1190000 تومان

1710000 تومان

2130000 تومان

1390000 تومان

1190000 تومان

1790000 تومان

2290000 تومان

1440000 تومان

1190000 تومان

1750000 تومان

2210000 تومان

1390000 تومان

1190000 تومان

1845000 تومان

2390000 تومان

1440000 تومان

1190000 تومان

1820000 تومان

2350000 تومان

1490000 تومان

1190000 تومان

1920000 تومان

2565000 تومان

1540000 تومان

1190000 تومان

1890000 تومان

2450000 تومان

1490000 تومان

1190000 تومان

1990000 تومان

2550000 تومان

1540000 تومان

1190000 تومان

2090000 تومان

3085000 تومان

1590000 تومان

1190000 تومان

2190000 تومان

3350000 تومان

1690000 تومان

1190000 تومان

2190000 تومان

3195000 تومان

1640000 تومان

1190000 تومان

2290000 تومان

3445000 تومان

1790000 تومان

1190000 تومان

2290000 تومان

3240000 تومان

1790000 تومان

1190000 تومان

2495000 تومان

3495000 تومان

1865000 تومان

1190000 تومان

2340000 تومان

3290000 تومان

1810000 تومان

1190000 تومان

2545000 تومان

2585000 تومان

1875000 تومان

1190000 تومان

2390000 تومان

3290000 تومان

1820000 تومان

1190000 تومان

2595000 تومان

3595000 تومان

1890000 تومان

1190000 تومان

2590000 تومان

3890000 تومان

1990000 تومان

1190000 تومان

2810000 تومان

4390000 تومان

2090000 تومان

1190000 تومان

2790000 تومان

4090000 تومان

2045000 تومان

1190000 تومان

3090000 تومان

4590000 تومان

2145000 تومان

1190000 تومان

TopKapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1240000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1540000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1250000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
TopKapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1575000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Ant
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1640000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1250000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Ant
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1445000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1685000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1490000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1690000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1250000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1545000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1590000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1690000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1340000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ersin Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1690000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2090000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1390000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ersin Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1775000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2245000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1440000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Cartoon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1710000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2130000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1390000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Cartoon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1440000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1750000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2210000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1390000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1845000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1440000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Moven Pick
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1820000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2350000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Moven Pick
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1920000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2565000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1540000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lazzoni
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2450000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lazzoni
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2550000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1540000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3085000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3350000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1690000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Fairmont Quasar
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1640000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Fairmont Quasar
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Conrad
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3240000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Conrad
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1865000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2340000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1810000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2545000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2585000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1875000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1820000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Swissotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2590000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Swissotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2810000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4090000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4590000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2145000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده توراستانبول نوروز96 | آسمان| 5 و 6 شب
نوع تور شهر و خرید هنر و فرهنگ
مدت اقامت 5 و 6 شب
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
سطح سختی آسان
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
ملزومات مورد نیاز کفش آب عینک شنا لباس شنا کرم ضد آفتاب دمپایی لوازم شخصی حمام لباس گرم مدارک شناسایی عینک آفتابی
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1،240،000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر وغیرقابل استرداد میباشد.
  • 2- مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  • 3-مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده مي باشد و آژانس لاچین سیر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.
  • 4- نرخ کودک زیر2 سال 290/000 می باشد.