تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول | 7 شب | ویژه 4 تیر

مدت اقامت:7 شب
تاریخ اعتبار:ویژه 4 تیر
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1425000 تومان

1645000 تومان

1255000 تومان

1195000 تومان

1495000 تومان

1885000 تومان

1335000 تومان

1195000 تومان

1545000 تومان

2035000 تومان

1395000 تومان

1195000 تومان

1625000 تومان

2245000 تومان

1415000 تومان

1195000 تومان

1755000 تومان

2345000 تومان

1435000 تومان

1195000 تومان

1995000 تومان

2995000 تومان

1495000 تومان

1195000 تومان

2045000 تومان

3055000 تومان

1535000 تومان

1195000 تومان

2095000 تومان

3165000 تومان

1595000 تومان

1195000 تومان

2145000 تومان

3225000 تومان

1695000 تومان

1195000 تومان

2325000 تومان

3555000 تومان

1715000 تومان

1195000 تومان

2335000 تومان

3565000 تومان

1715000 تومان

1195000 تومان

2425000 تومان

3685000 تومان

1735000 تومان

1195000 تومان

2435000 تومان

3695000 تومان

1745000 تومان

1195000 تومان

2495000 تومان

3835000 تومان

1785000 تومان

1195000 تومان

2515000 تومان

3855000 تومان

1795000 تومان

1195000 تومان

3045000 تومان

4895000 تومان

1975000 تومان

1195000 تومان

3245000 تومان

5265000 تومان

2075000 تومان

1195000 تومان

3315000 تومان

5385000 تومان

2135000 تومان

1195000 تومان

3675000 تومان

5995000 تومان

2265000 تومان

1195000 تومان

3825000 تومان

6385000 تومان

2345000 تومان

1195000 تومان

3955000 تومان

6675000 تومان

2415000 تومان

1195000 تومان

4265000 تومان

7235000 تومان

2585000 تومان

1195000 تومان

Grand Liza/sabena
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1425000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1645000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1255000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Topkapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1885000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1335000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Alfa / Birbey
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1545000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2035000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1625000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2245000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1415000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1755000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2345000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1435000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Crystal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2045000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3055000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1535000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Golden Age/green park taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3165000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
oztanik / avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2145000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3225000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2325000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3555000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1715000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2335000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3565000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1715000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Taksim Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2425000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3685000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1735000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2435000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1745000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3835000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1785000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2515000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3855000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1795000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3045000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1975000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3245000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5265000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2075000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3315000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5385000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2135000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Conrad/The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3675000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2265000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3825000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6385000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2345000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3955000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6675000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2415000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4265000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
7235000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2585000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول | 7 شب | ویژه 4 تیر
نوع تور شهر و خرید هنر و فرهنگ
مدت اقامت 7 شب
تاریخ اعتبار ویژه 4 تیر
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی گشت شهری
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1,425,000 تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 2- مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  • 3-مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده مي باشد و آژانس لاچین سیر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.
  • 4- نرخ کودک زیر2 سال 340/000 می باشد.