تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول | 5 شب ویژه شهریور | ایران ایر

مدت اقامت:5 شب
تاریخ اعتبار:ویژه 01 - 03 - 08 - 10 - 15 - 17 - 22 - 24 - 29 - 31 شهریور
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1435000 تومان

1675000 تومان

1325000 تومان

1290000 تومان

1515000 تومان

1785000 تومان

1355000 تومان

1290000 تومان

1555000 تومان

1895000 تومان

1385000 تومان

1290000 تومان

1595000 تومان

1915000 تومان

1415000 تومان

1290000 تومان

1635000 تومان

2015000 تومان

1425000 تومان

1290000 تومان

1655000 تومان

2095000 تومان

1445000 تومان

1290000 تومان

1675000 تومان

2145000 تومان

1465000 تومان

1290000 تومان

1795000 تومان

2195000 تومان

1515000 تومان

1290000 تومان

1895000 تومان

2395000 تومان

1445000 تومان

1290000 تومان

1965000 تومان

2695000 تومان

1595000 تومان

1290000 تومان

1995000 تومان

2745000 تومان

1615000 تومان

1290000 تومان

2035000 تومان

2855000 تومان

1645000 تومان

1290000 تومان

2035000 تومان

2855000 تومان

1645000 تومان

1290000 تومان

2075000 تومان

2895000 تومان

1655000 تومان

1290000 تومان

2095000 تومان

2895000 تومان

1655000 تومان

1290000 تومان

2125000 تومان

2995000 تومان

1665000 تومان

1290000 تومان

2175000 تومان

3095000 تومان

1695000 تومان

1290000 تومان

2195000 تومان

3115000 تومان

1715000 تومان

1290000 تومان

2215000 تومان

3135000 تومان

1725000 تومان

1290000 تومان

2275000 تومان

3145000 تومان

1735000 تومان

1290000 تومان

2295000 تومان

3295000 تومان

1765000 تومان

1290000 تومان

2365000 تومان

3325000 تومان

1785000 تومان

1290000 تومان

2385000 تومان

3345000 تومان

1845000 تومان

1290000 تومان

2545000 تومان

3495000 تومان

1865000 تومان

1290000 تومان

2635000 تومان

3775000 تومان

1915000 تومان

1290000 تومان

2795000 تومان

3895000 تومان

2015000 تومان

1290000 تومان

2925000 تومان

4395000 تومان

2085000 تومان

1290000 تومان

3285000 تومان

5195000 تومان

2195000 تومان

1290000 تومان

3695000 تومان

5895000 تومان

2495000 تومان

1290000 تومان

3435000 تومان

5395000 تومان

2275000 تومان

1290000 تومان

3495000 تومان

5455000 تومان

2395000 تومان

1290000 تومان

3555000 تومان

5695000 تومان

2395000 تومان

1290000 تومان

Milan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1435000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1675000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1325000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
TopKapi / Liza / Kaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1515000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1785000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1355000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Matiat
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Sabena
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1555000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1385000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Nanda / Grand Emin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1915000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1415000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Birbey
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1635000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2015000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1425000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
خدمات هتل

درجه هتل درجه هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته
1655000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1445000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Laleli Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Alfa/ Sultan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1675000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2145000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1465000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Halic / Icon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1515000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic Europe / Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1895000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1445000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Crystal / Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1965000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim /Green park Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2745000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1615000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Marmara Sisli / Senator / Golden Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2035000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2855000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1645000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hurry In Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2035000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2855000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1645000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Oztanik / Avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2075000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1655000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Cevahir / Mercure Bosphorus/ Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1655000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Golden Age
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2125000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1665000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Metropolitan Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2175000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3115000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1715000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Double tree by hilton
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2215000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3135000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1725000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Taksim Gonen / Nippon / Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2275000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3145000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1735000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3295000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1765000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2365000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3325000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1785000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Mercure Taksim / Lares Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2385000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3345000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1845000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic Port /Point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2545000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1865000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Marriott Sisli / Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2635000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3775000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1915000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2015000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2925000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2085000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Conrad
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3285000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3435000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2275000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5455000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3555000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول | 5 شب ویژه شهریور | ایران ایر
مدت اقامت 5 شب
تاریخ اعتبار ویژه 01 - 03 - 08 - 10 - 15 - 17 - 22 - 24 - 29 - 31 شهریور
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان سالخوردگان معلولین متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1435000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 2- نرخ کودک زیر 2 سال 150،000 تومان می باشد .
  • 3- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس لاچین سیر هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد .