تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول 7 شب با پرواز آسمان

مدت اقامت:7 شب
تاریخ اعتبار:ویژه 9 بهمن تا 21 اسفند
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
درجه هتل
B.B

1195000 تومان

1535000 تومان

995000 تومان

845000 تومان

درجه هتل
B.B

1255000 تومان

1675000 تومان

1035000 تومان

845000 تومان

درجه هتل
B.B
درجه هتل
B.B

1345000 تومان

1885000 تومان

1075000 تومان

845000 تومان

1375000 تومان

1895000 تومان

1085000 تومان

845000 تومان

2115000 تومان

1755000 تومان

1145000 تومان

845000 تومان

1495000 تومان

2135000 تومان

1185000 تومان

845000 تومان

درجه هتل
B.B

1625000 تومان

2395000 تومان

1215000 تومان

845000 تومان

1695000 تومان

2535000 تومان

1265000 تومان

845000 تومان

1765000 تومان

2675000 تومان

1295000 تومان

845000 تومان

1795000 تومان

2685000 تومان

1295000 تومان

845000 تومان

1935000 تومان

2975000 تومان

1415000 تومان

845000 تومان

1945000 تومان

2975000 تومان

1425000 تومان

845000 تومان

1955000 تومان

2985000 تومان

1435000 تومان

845000 تومان

2075000 تومان

3215000 تومان

1495000 تومان

845000 تومان

2095000 تومان

3195000 تومان

1515000 تومان

845000 تومان

2175000 تومان

3435000 تومان

1555000 تومان

845000 تومان

2265000 تومان

3685000 تومان

1625000 تومان

845000 تومان

2315000 تومان

3695000 تومان

1625000 تومان

845000 تومان

2445000 تومان

3995000 تومان

1685000 تومان

845000 تومان

2495000 تومان

4055000 تومان

1695000 تومان

845000 تومان

2655000 تومان

4315000 تومان

1795000 تومان

845000 تومان

2675000 تومان

4345000 تومان

1795000 تومان

845000 تومان

2985000 تومان

4995000 تومان

1985000 تومان

845000 تومان

3195000 تومان

5455000 تومان

2035000 تومان

845000 تومان

3565000 تومان

5995000 تومان

2265000 تومان

845000 تومان

Liza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1535000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Milan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Kaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1255000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1675000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1035000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1345000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1885000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1075000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Nanda
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1375000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1085000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Emin Matiat
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Golden Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2115000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1755000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1145000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2135000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1185000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Cartoon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Icon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Feronia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1625000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1215000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2535000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1265000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Crystal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Eresin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1765000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2675000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic Europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Green park Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2685000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Metropolitan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1935000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2975000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1415000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Oztanik
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Avantgarde Golden Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Golden Age
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1945000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2975000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1425000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Dedeman
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1955000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2985000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1435000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Taksim Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Lares Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2075000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3215000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1515000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2175000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3435000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1555000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2265000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3685000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1625000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hurry In Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2315000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1625000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2445000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1685000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4055000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic Port
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2655000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4315000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1795000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Swissotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2675000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4345000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1795000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Marriott Sisli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Conrad Rixos Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2985000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1985000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5455000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2035000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3565000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2265000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
845000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول 7 شب با پرواز آسمان
نوع تور هنر و فرهنگ شهر و خرید
مدت اقامت 7 شب
تاریخ اعتبار ویژه 9 بهمن تا 21 اسفند
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1195000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان ، 7 شب اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی
توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 2- نرخ کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد .
  • 3- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس لاچین سیر هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد .