تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور بانکوک|هواپیمایی ماهان

مدت اقامت:7شب
تاریخ اعتبار:ویژه پاییز
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

108 دلار

16 دلار

206 دلار

32 دلار

98 دلار

14 دلار

44 دلار

6 دلار

122 دلار

18 دلار

234 دلار

36 دلار

111 تومان

16 دلار

49 دلار

7 دلار

129 دلار

19 دلار

248 دلار

38 دلار

117 تومان

17 تومان

52 دلار

7 دلار

164 دلار

24 دلار

318 دلار

48 دلار

149 دلار

22 دلار

64 دلار

9 دلار

171 دلار

25 دلار

332 دلار

50 دلار

155 دلار

23 دلار

66 دلار

9 دلار

185 دلار

27 دلار

360 دلار

54 دلار

168 دلار

25 دلار

71 دلار

9 دلار

199 دلار

29 دلار

388 دلار

58 دلار

180 دلار

27 دلار

76 دلار

11 دلار

199 دلار

29 دلار

388 دلار

58 دلار

180 دلار

27 دلار

76 دلار

11 دلار

220 دلار

32 دلار

430 دلار

64 دلار

199 دلار

30 دلار

84 دلار

12 دلار

220 دلار

32 دلار

430 دلار

64 دلار

199 دلار

30 دلار

84 دلار

12 دلار

241 دلار

35 دلار

472 دلار

70 دلار

218 دلار

33 دلار

91 دلار

13 دلار

255 تومان

37 تومان

500 تومان

74 تومان

231 تومان

35 تومان

96 تومان

12 تومان

297 دلار

43 دلار

584 دلار

86 دلار

268 دلار

41 دلار

110 دلار

16 دلار

346 دلار

50 دلار

682 دلار

100 دلار

312 دلار

48 دلار

128 دلار

18 دلار

346 دلار

50 دلار

682 دلار

100 دلار

312 تومان

48 دلار

128 دلار

18 دلار

367 دلار

53 دلار

724 دلار

106 دلار

135 دلار

19 دلار

367 دلار

53 تومان

724 دلار

106 تومان

135 دلار

19 تومان

465 دلار

67 دلار

920 دلار

134 دلار

169 دلار

22 دلار

521 دلار

75 دلار

1032 دلار

150 دلار

470 دلار

73 دلار

189 دلار

27 دلار

605 دلار

87 دلار

1200 دلار

174 دلار

546 دلار

85 دلار

218 دلار

31 دلار

J Two S Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
108 دلار
16 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
206 دلار
32 دلار
6 تا 12 سال با تخت
98 دلار
14 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
44 دلار
6 دلار
موقعیت
توضیحات
Shadi Home
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
122 دلار
18 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
234 دلار
36 دلار
6 تا 12 سال با تخت
111 تومان
16 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
49 دلار
7 دلار
موقعیت
توضیحات
Forum park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
129 دلار
19 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
248 دلار
38 دلار
6 تا 12 سال با تخت
117 تومان
17 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
52 دلار
7 دلار
موقعیت
توضیحات
Ma Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
164 دلار
24 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
318 دلار
48 دلار
6 تا 12 سال با تخت
149 دلار
22 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
64 دلار
9 دلار
موقعیت
توضیحات
FX Metro Makkasan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
171 دلار
25 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
332 دلار
50 دلار
6 تا 12 سال با تخت
155 دلار
23 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
66 دلار
9 دلار
موقعیت
توضیحات
Boss suite nana
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
185 دلار
27 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
360 دلار
54 دلار
6 تا 12 سال با تخت
168 دلار
25 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
71 دلار
9 دلار
موقعیت
توضیحات
Galleria 12
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
199 دلار
29 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
388 دلار
58 دلار
6 تا 12 سال با تخت
180 دلار
27 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
76 دلار
11 دلار
موقعیت
توضیحات
Asia Bangkok
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
199 دلار
29 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
388 دلار
58 دلار
6 تا 12 سال با تخت
180 دلار
27 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
76 دلار
11 دلار
موقعیت
توضیحات
Sacha 's Uno
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
220 دلار
32 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
430 دلار
64 دلار
6 تا 12 سال با تخت
199 دلار
30 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
84 دلار
12 دلار
موقعیت
توضیحات
Furama X Clusive
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
220 دلار
32 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
430 دلار
64 دلار
6 تا 12 سال با تخت
199 دلار
30 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
84 دلار
12 دلار
موقعیت
توضیحات
Novotel Silom
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
241 دلار
35 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
472 دلار
70 دلار
6 تا 12 سال با تخت
218 دلار
33 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
91 دلار
13 دلار
موقعیت
توضیحات
avani atrium
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
255 تومان
37 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
500 تومان
74 تومان
6 تا 12 سال با تخت
231 تومان
35 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
96 تومان
12 تومان
موقعیت
توضیحات
Holiday inn Silom
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
297 دلار
43 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
584 دلار
86 دلار
6 تا 12 سال با تخت
268 دلار
41 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
110 دلار
16 دلار
موقعیت
توضیحات
Baiyoke Sky
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
346 دلار
50 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
682 دلار
100 دلار
6 تا 12 سال با تخت
312 دلار
48 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
128 دلار
18 دلار
موقعیت
توضیحات
Pullman Bangkok G
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
346 دلار
50 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
682 دلار
100 دلار
6 تا 12 سال با تخت
312 تومان
48 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
128 دلار
18 دلار
موقعیت
توضیحات
Sukosul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
367 دلار
53 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
724 دلار
106 دلار
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
135 دلار
19 دلار
موقعیت
توضیحات
Novotel sukhumvit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
367 دلار
53 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
724 دلار
106 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
135 دلار
19 تومان
موقعیت
توضیحات
Centara grand at central world
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
465 دلار
67 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
920 دلار
134 دلار
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
169 دلار
22 دلار
موقعیت
توضیحات
Landmark Bangkok
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
521 دلار
75 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
1032 دلار
150 دلار
6 تا 12 سال با تخت
470 دلار
73 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
189 دلار
27 دلار
موقعیت
توضیحات
Banyantree
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
605 دلار
87 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
1200 دلار
174 دلار
6 تا 12 سال با تخت
546 دلار
85 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
218 دلار
31 دلار
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور بانکوک|هواپیمایی ماهان
نوع تور شهر و خرید
مدت اقامت 7شب
تاریخ اعتبار ویژه پاییز
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی سیم کارت
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 108 دلار+نرخ پروازتومان
کشور مقصد تایلند
شهر مقصد بانکوک
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان ، 7 شب اقامت هتل با صبحانه،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی،ترانسفر فرودگاهی و سیم کارت
توضیحات تور
  • پرواز بصىرت چارتر و غير قابل استرداد میباشد
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس لاچین سیر هیچگونه مسئولیتی در قبال خروج از کشور مسافر ندارد .
  • هزینه ویزای هر نفر 35 یورو می باشد
  • قیمت بلیط ریالی میباشد که به نرخ دلاری فوق اضافه میگردد جهت دریافت نرخ بلیط با کانتر مربوطه هماهنگ فرمایید