تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور بانکوک پاتایا ویژه 25 تیر تا 25 مهر (پرواز قطری)

مدت اقامت:7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار:از 25 تیر تا 25 مهر
Qatar Airways
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2840000 تومان

3240000 تومان

2480000 تومان

2280000 تومان

2940000 تومان

3340000 تومان

2540000 تومان

2300000 تومان

3000000 تومان

3460000 تومان

2600000 تومان

2340000 تومان

3140000 تومان

3700000 تومان

2670000 تومان

2370000 تومان

3200000 تومان

3840000 تومان

2770000 تومان

2400000 تومان

3340000 تومان

4000000 تومان

2840000 تومان

2440000 تومان

3340000 تومان

4070000 تومان

2840000 تومان

2440000 تومان

3400000 تومان

4200000 تومان

2940000 تومان

2440000 تومان

3440000 تومان

4240000 تومان

3040000 تومان

2540000 تومان

3540000 تومان

4640000 تومان

3100000 تومان

2600000 تومان

3600000 تومان

4600000 تومان

3100000 تومان

2540000 تومان

3600000 تومان

4640000 تومان

3140000 تومان

2640000 تومان

3640000 تومان

4640000 تومان

3140000 تومان

2540000 تومان

3700000 تومان

4840000 تومان

3240000 تومان

2600000 تومان

3740000 تومان

4940000 تومان

3300000 تومان

2640000 تومان

3800000 تومان

5040000 تومان

3340000 تومان

2700000 تومان

3840000 تومان

5100000 تومان

3400000 تومان

2740000 تومان

3940000 تومان

5200000 تومان

3440000 تومان

2840000 تومان

4040000 تومان

5340000 تومان

3500000 تومان

2940000 تومان

4100000 تومان

5540000 تومان

3640000 تومان

3040000 تومان

ِِِDream Town Pratunam
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Seri Place Pattaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2840000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3240000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2480000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2280000 تومان
موقعیت
توضیحات
I Residence Sathorn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

The Sun
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2940000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3340000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2540000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2300000 تومان
موقعیت
توضیحات
Picnic Bangkok
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Premier Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3000000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3460000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2600000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2340000 تومان
موقعیت
توضیحات
Indra Regent
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Pattaya Sea View
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3140000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3700000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2670000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2370000 تومان
موقعیت
توضیحات
Indra Regent
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Bay View Pattaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3200000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3840000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2770000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2400000 تومان
موقعیت
توضیحات
Montien
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Imperial
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3340000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4000000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2840000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2440000 تومان
موقعیت
توضیحات
Center Point Pratunam
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Intimate Pattaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3340000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4070000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2840000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2440000 تومان
موقعیت
توضیحات
Baiyoke Sky
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

A One Royal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3400000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4200000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2940000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2440000 تومان
موقعیت
توضیحات
Holiday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Mercure
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3440000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4240000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3040000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2540000 تومان
موقعیت
توضیحات
Courtyard By Marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

CourtyardSouth Pattaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3540000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4640000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3100000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2600000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sukosol Bangkok
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Centara Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3600000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4600000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3100000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2540000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Garden Cliff
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3600000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4640000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3140000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2640000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Sukosol
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Amari Pattaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3640000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4640000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3140000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2540000 تومان
موقعیت
توضیحات
Amari Water Gate
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Cape Dara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3700000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4840000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3240000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2600000 تومان
موقعیت
توضیحات
Amari Water Gate
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Amari Pattaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3740000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4940000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3300000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2640000 تومان
موقعیت
توضیحات
Amari Water Gate
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Royal Cliff Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3800000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5040000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3340000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2700000 تومان
موقعیت
توضیحات
Radisson Blu
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Pullman
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3840000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5100000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3400000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2740000 تومان
موقعیت
توضیحات
Centara Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Royal Cliff Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3940000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5200000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3440000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2840000 تومان
موقعیت
توضیحات
Centara Grand At Central World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Centara Grand Mirage
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4040000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5340000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3500000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2940000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lebua
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Royal Cliff Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4100000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5540000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3640000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
3040000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور بانکوک پاتایا ویژه 25 تیر تا 25 مهر (پرواز قطری)
روزهای رفت دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
روزهای برگشت دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
مدت اقامت 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 25 تیر تا 25 مهر
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 2840000تومان
کشور مقصد تایلند
شهر مقصد بانکوک پاتایا
توضیحات تور
  • 1-پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .
  • 2 -نرخ کودک زیر 2 سال 450/000 تومان می باشد .
  • 3- مسئولیت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده مي باشد و آژانس لاچین سیر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد .
  • 4-مدارک لازم جهت اخذ ویزا:‌اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، یک قطعه عکس رنگی 4*3 زمینه سفید، کپی از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ، مشخصات فردی شامل ( آدرس ، تلفن منزل ( ، پرینت حساب بانکی همراه با مهر بانک.