تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور باکو با پرواز ایران ایر

مدت اقامت:3 الی 4 شب
تاریخ اعتبار:9 تا 12 بهمن 96
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1195000 تومان

1395000 تومان

995000 تومان

895000 تومان

سه شب
درجه هتل
B.B

1295000 تومان

1545000 تومان

1045000 تومان

895000 تومان

4 شب

1215000 تومان

1445000 تومان

995000 تومان

895000 تومان

3 شب

1255000 تومان

1445000 تومان

995000 تومان

895000 تومان

3 شب

1365000 تومان

1595000 تومان

1045000 تومان

895000 تومان

4 شب

1265000 تومان

1445000 تومان

995000 تومان

895000 تومان

3 شب

1375000 تومان

1595000 تومان

1045000 تومان

895000 تومان

4 شب اقامت

1355000 تومان

1635000 تومان

1115000 تومان

895000 تومان

3 شب اقامت

1455000 تومان

1845000 تومان

1175000 تومان

895000 تومان

4 شب اقامت

1495000 تومان

1935000 تومان

1265000 تومان

895000 تومان

4 شب اقامت

1415000 تومان

1765000 تومان

1185000 تومان

895000 تومان

3 شب اقامت

1555000 تومان

2025000 تومان

1265000 تومان

895000 تومان

4 شب اقامت

1445000 تومان

1765000 تومان

1245000 تومان

895000 تومان

3 شب

1595000 تومان

2025000 تومان

1345000 تومان

895000 تومان

4 شب

1545000 تومان

1895000 تومان

1245000 تومان

895000 تومان

3 شب

1545000 تومان

1895000 تومان

1245000 تومان

895000 تومان

3 شب

1695000 تومان

2195000 تومان

1345000 تومان

895000 تومان

4 شب

1575000 تومان

2025000 تومان

1245000 تومان

895000 تومان

3 شب

1765000 تومان

2365000 تومان

1345000 تومان

895000 تومان

4 شب

1595000 تومان

2085000 تومان

1375000 تومان

895000 تومان

3 شب

1815000 تومان

2445000 تومان

1435000 تومان

895000 تومان

4 شب

1595000 تومان

2085000 تومان

1375000 تومان

895000 تومان

3 شب

1815000 تومان

2445000 تومان

1435000 تومان

895000 تومان

4 شب

1695000 تومان

2215000 تومان

1375000 تومان

895000 تومان

3 شب

1915000 تومان

2595000 تومان

1435000 تومان

895000 تومان

4 شب

1735000 تومان

2215000 تومان

1445000 تومان

895000 تومان

3 شب

1965000 تومان

2595000 تومان

1595000 تومان

895000 تومان

4 شب

1865000 تومان

2395000 تومان

1515000 تومان

895000 تومان

3 شب

2135000 تومان

2855000 تومان

1585000 تومان

895000 تومان

4 شب

2125000 تومان

2985000 تومان

1775000 تومان

895000 تومان

2475000 تومان

3635000 تومان

1995000 تومان

895000 تومان

2185000 تومان

3115000 تومان

895000 تومان

درجه هتل
B.B

2565000 تومان

3795000 تومان

895000 تومان

Caspian
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Nami
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1545000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Jireh
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1215000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Diplomat
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1255000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Diplomat
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1365000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Empire
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1265000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Empire
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1375000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Diz Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Anatolia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1355000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1635000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1115000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Bristol
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1455000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1845000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1175000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ganjali
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Central park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1935000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1265000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Renaissance Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1415000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1765000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1185000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Renaissance Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1555000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2025000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1265000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Riviera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1445000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1765000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Riviera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2025000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1345000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz city
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1545000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz sport
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1545000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1345000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Istiber
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1575000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2025000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Istiber
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1765000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2365000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1345000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Shah palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2085000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1375000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Virginia park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1815000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1435000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz point
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2085000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1375000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Golden coast
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1815000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1435000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2215000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1375000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Pullman
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1915000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1435000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1735000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2215000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1445000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hyatt regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1965000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Intourist
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Boulevar
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1865000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1515000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Intourist
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Boulevar
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2135000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2855000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1585000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Fairmont
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2125000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2985000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1775000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Fairmont
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2475000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3635000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2185000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3115000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2565000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور باکو با پرواز ایران ایر
مدت اقامت 3 الی 4 شب
تاریخ اعتبار 9 تا 12 بهمن 96
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
شروع قیمت ها از 1195000تومان
کشور مقصد آذربایجان
شهر مقصد باکو
توضیحات تور
  • نرخ کودک زیر 2 سال 495.000 تومان می باشد.
  • مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا: پاسپورت با 7 ماه اعتبار – 1 قطعه عکس 3*4