تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور بدروم ویژه 24 شهریور

مدت اقامت:7 روز
تاریخ اعتبار:ویژه 24 شهریور
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1990000 تومان

2390000 تومان

1590000 تومان

1190000 تومان

2190000 تومان

2590000 تومان

1790000 تومان

1190000 تومان

2450000 تومان

2990000 تومان

1190000 تومان

Club Room

2490000 تومان

3050000 تومان

1190000 تومان

Hotel Room

2390000 تومان

2990000 تومان

1790000 تومان

1190000 تومان

STD Room

2600000 تومان

3200000 تومان

1900000 تومان

1190000 تومان

Club Room

2700000 تومان

3300000 تومان

1940000 تومان

1190000 تومان

Hotel Room

2750000 تومان

3350000 تومان

2040000 تومان

1190000 تومان

Land View

2850000 تومان

3450000 تومان

2090000 تومان

1190000 تومان

Sea Room

2990000 تومان

3750000 تومان

2150000 تومان

1190000 تومان

Std View

3150000 تومان

3790000 تومان

2190000 تومان

1190000 تومان

Dlx View

3040000 تومان

3840000 تومان

2200000 تومان

1190000 تومان

Club Room

3140000 تومان

3940000 تومان

2240000 تومان

1190000 تومان

Hotel Room

3250000 تومان

4090000 تومان

2390000 تومان

1190000 تومان

STD Room

3190000 تومان

3950000 تومان

2350000 تومان

1190000 تومان

Club Land View

3250000 تومان

4090000 تومان

2390000 تومان

1190000 تومان

Club Sea View

3390000 تومان

4390000 تومان

2550000 تومان

1190000 تومان

Myndos Room

3490000 تومان

4590000 تومان

2590000 تومان

1190000 تومان

Main Room

3350000 تومان

4390000 تومان

2450000 تومان

1190000 تومان

STD Room

4140000 تومان

5440000 تومان

2940000 تومان

1190000 تومان

STD Room

5090000 تومان

6790000 تومان

3190000 تومان

1190000 تومان

STD Room

5890000 تومان

8290000 تومان

2890000 تومان

1190000 تومان

Garden Room

6790000 تومان

9290000 تومان

3890000 تومان

1190000 تومان

Dlx Room Garden View
Tenda / Kriss Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rosso Verde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2590000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Bodrum Bay Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2450000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Bodrum Bay Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2490000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3050000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Mandarin Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Beach Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2600000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3200000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Beach Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2700000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3300000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1940000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Diamond Of Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2750000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3350000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2040000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Diamond Of Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2850000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3450000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Park Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3750000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2150000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Park Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3150000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2190000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Kervansaray Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3040000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3840000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2200000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Kervansaray Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3140000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3940000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2240000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Royal Asarlik
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3250000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4090000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2390000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Isis Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3950000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2350000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Isis Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3250000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4090000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2390000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Yasmin Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2550000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Yasmin Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3490000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4590000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lablanch Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3350000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2450000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Wow Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4140000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5440000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2940000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Kefaluka Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3190000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Vogue Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
8290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Premium Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
6790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
9290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور بدروم ویژه 24 شهریور
مدت اقامت 7 روز
تاریخ اعتبار ویژه 24 شهریور
سطح سختی متوسط
شروع قیمت ها از 1,990,000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد بدروم
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با ایرباس مدرن هواپیمایی آسمان به فرودگاه دنیزلی ، ترانسفر فرودگاهی ، 6 شب اقامت در هتل با خدمات ALL, UALL ، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی ، گشت شهری بدروم
توضیحات تور
  • 1- نرخ کودک زیر 2 سال 95000 تومان می باشد
  • 2- مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + 50% از مبلغ تور
  • 3-شرایط کنسلی تور طبق قوانین سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری میباشد
  • 4-آژانس لاچین سیر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت .