تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور کوش آداسی | ویژه 31 شهریور

مدت اقامت:6 شب
تاریخ اعتبار: ویژه 31 شهریور
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1195000 تومان

1595000 تومان

1290000 تومان

1290000 تومان

1495000 تومان

1695000 تومان

1290000 تومان

1290000 تومان

1595000 تومان

1745000 تومان

1345000 تومان

1290000 تومان

1795000 تومان

1995000 تومان

1445000 تومان

1290000 تومان

1795000 تومان

1995000 تومان

1445000 تومان

1290000 تومان

1895000 تومان

2095000 تومان

1495000 تومان

1290000 تومان

SEA VIEW

2095000 تومان

2395000 تومان

1545000 تومان

1290000 تومان

2195000 تومان

2695000 تومان

1595000 تومان

1290000 تومان

Club Room

2245000 تومان

2995000 تومان

1595000 تومان

1290000 تومان

Main Room

2295000 تومان

2895000 تومان

1645000 تومان

1290000 تومان

2395000 تومان

2795000 تومان

1695000 تومان

1290000 تومان

2395000 تومان

2795000 تومان

1695000 تومان

1290000 تومان

2445000 تومان

2945000 تومان

1745000 تومان

1290000 تومان

2445000 تومان

2945000 تومان

1745000 تومان

1290000 تومان

SEA VIEW

2495000 تومان

2995000 تومان

1795000 تومان

1290000 تومان

SEA VIEW

2595000 تومان

3395000 تومان

1845000 تومان

1290000 تومان

Kusadasi

2695000 تومان

3695000 تومان

1895000 تومان

1290000 تومان

2795000 تومان

3745000 تومان

1945000 تومان

1290000 تومان

Ephesus

2895000 تومان

3995000 تومان

1995000 تومان

1290000 تومان

3195000 تومان

4365000 تومان

2095000 تومان

1290000 تومان

3195000 تومان

4365000 تومان

2095000 تومان

1290000 تومان

MAIN STANDART

3295000 تومان

4395000 تومان

2095000 تومان

1290000 تومان

Melike
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
SANTUR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Prestige Kurdoqlu
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1745000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1345000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
PANORAMA HILL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1445000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Arora
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1445000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
PANORAMA HILL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
BLUE VISTA HILL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1545000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Aria Claros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Aria Claros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2245000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ramada Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2295000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2895000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1645000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ada Kule
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Suhan 360
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
FANTASIA DE LUXE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2945000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1745000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ramada Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2945000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1745000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Le Blue
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1795000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Palm Wings
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1845000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sea Light
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Palm Wings
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3745000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1945000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Amara Sea Light
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
AQUA FANTESY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4365000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
PINE BAY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4365000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
SUNIS EFES ROYAl
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3295000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور کوش آداسی | ویژه 31 شهریور
نوع تور ساحل شهر و خرید
مدت اقامت 6 شب
تاریخ اعتبار ویژه 31 شهریور
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1,195,000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد کوش آداسی
برنامه سفر
پرواز رفت و برگشت تهران دنیزلی تهران با پرواز آسمان - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - بیمه مسافرتی

توضیحات تور
  • 1- پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 2- مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • 3- نرخ کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد .
  • 4- آژانس لاچین سیر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت
  • 5- پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد