تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور بمبئی گوا نوروز 95

مدت اقامت:7شب و 8 روز
تاریخ اعتبار:از 25 اسفند 94 تا 10 فروردین 95
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

35500000 تومان

46500000 تومان

29900000 تومان

21900000 تومان

39500000 تومان

49900000 تومان

31900000 تومان

21900000 تومان

36500000 تومان

47900000 تومان

30900000 تومان

21900000 تومان

40500000 تومان

51000000 تومان

32900000 تومان

21900000 تومان

40900000 تومان

54900000 تومان

31900000 تومان

21900000 تومان

43900000 تومان

58900000 تومان

33900000 تومان

21900000 تومان

40900000 تومان

54900000 تومان

31900000 تومان

21900000 تومان

43900000 تومان

58900000 تومان

33900000 تومان

21900000 تومان

41900000 تومان

56500000 تومان

33500000 تومان

21900000 تومان

41900000 تومان

56500000 تومان

33500000 تومان

21900000 تومان

41900000 تومان

55900000 تومان

32500000 تومان

21900000 تومان

44900000 تومان

59900000 تومان

34500000 تومان

21900000 تومان

42500000 تومان

58900000 تومان

33500000 تومان

21900000 تومان

46900000 تومان

62900000 تومان

35900000 تومان

21900000 تومان

46900000 تومان

62900000 تومان

35900000 تومان

21900000 تومان

42500000 تومان

58900000 تومان

33500000 تومان

21900000 تومان

42900000 تومان

58900000 تومان

33500000 تومان

21900000 تومان

47400000 تومان

61900000 تومان

35400000 تومان

21900000 تومان

42900000 تومان

58900000 تومان

33500000 تومان

21900000 تومان

47400000 تومان

61900000 تومان

35400000 تومان

21900000 تومان

43500000 تومان

59900000 تومان

33900000 تومان

21900000 تومان

47900000 تومان

64900000 تومان

35900000 تومان

21900000 تومان

43500000 تومان

59900000 تومان

33900000 تومان

21900000 تومان

47900000 تومان

64900000 تومان

35900000 تومان

21900000 تومان

49900000 تومان

71900000 تومان

36900000 تومان

21900000 تومان

Best Western
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Sunvillage
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
35500000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
46500000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
29900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Best Western
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Sunvillage
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
39500000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
49900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
31900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Best Western
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Sandalwood
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
36500000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
47900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
30900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Best Western
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Sandalwood
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
40500000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
51000000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
32900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Holioday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

North 6
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
40900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
54900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
31900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Holioday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

North 6
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
43900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
58900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
33900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

North 6
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
40900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
54900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
31900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

North 6
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
43900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
58900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
33900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Holioday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

O Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
41900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
56500000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
33500000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

O Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
41900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
56500000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
33500000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Holioday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Country Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
41900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
55900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
32500000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Country Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
44900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
59900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
34500000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Holioday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Resort Rio
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
42500000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
58900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
33500000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Resort Rio
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
46900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
62900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
35900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Holioday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Resort Rio
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
46900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
62900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
35900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Resort Rio
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
42500000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
58900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
33500000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Holiday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Grand Mercure
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
42900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
58900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
33500000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Holiday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Grand Mercure
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
47400000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
61900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
35400000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Grand Mercure
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
42900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
58900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
33500000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Grand Mercure
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
47400000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
61900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
35400000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Holiday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Cidade De Goa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
43500000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
59900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
33900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Holiday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Cidade De Goa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
47900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
64900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
35900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Cidade De Goa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
43500000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
59900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
33900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Cidade De Goa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
47900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
64900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
35900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Holiday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
49900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
71900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
36900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور بمبئی گوا نوروز 95
نوع تور شهر و خرید
روزهای رفت سه شنبه دوشنبه پنجشنبه
روزهای برگشت سه شنبه جمعه چهارشنبه
مدت اقامت 7شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 25 اسفند 94 تا 10 فروردین 95
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما بین شهری گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 35500000ریال
کشور مقصد هندوستان
شهر مقصد بمبئی
توضیحات تور
  • 1-پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 2-مدارک مورد نیاز: 2 قطعه عکس تمام رخ رنگی 4×3 – اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار - مشخصات کامل فردی – کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
  • 3 – پرداخت P علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست. در غیر اینصورت درخواست تأیید نخواهد شد .
  • 4 – آژانس لاچین سیر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت .
  • 5- نرخ INF 550/000 تومان می باشد .