تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور پوکت | پرواز مستقیم | ماهان

مدت اقامت:7 شب
تاریخ اعتبار:ویژه نوروز 98
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

10466000 تومان

12449000 تومان

9517000 تومان

10748000 تومان

13016000 تومان

10557000 تومان

9328000 تومان

10842000 تومان

13205000 تومان

10651000 تومان

9328000 تومان

11787000 تومان

15095000 تومان

11502000 تومان

9706000 تومان

11126000 تومان

13772000 تومان

9517000 تومان

11409000 تومان

14339000 تومان

9517000 تومان

11882000 تومان

15284000 تومان

11596000 تومان

9801000 تومان

12071000 تومان

15756000 تومان

11785000 تومان

9801000 تومان

12543000 تومان

16512000 تومان

12069000 تومان

9895000 تومان

12732000 تومان

16890000 تومان

9990000 تومان

12921000 تومان

17268000 تومان

10084000 تومان

13205000 تومان

17835000 تومان

12730000 تومان

10179000 تومان

13299000 تومان

18024000 تومان

12825000 تومان

10179000 تومان

13394000 تومان

18213000 تومان

12919000 تومان

10179000 تومان

13583000 تومان

18591000 تومان

13108000 تومان

10273000 تومان

13677000 تومان

18875000 تومان

13108000 تومان

10273000 تومان

14055000 تومان

19631000 تومان

13486000 تومان

10462000 تومان

14339000 تومان

20198000 تومان

13770000 تومان

10577000 تومان

16890000 تومان

25300000 تومان

11407000 تومان

17268000 تومان

26057000 تومان

16416000 تومان

11596000 تومان

17741000 تومان

27000000 تومان

16794000 تومان

117580000 تومان

18026000 تومان

27569000 تومان

17077000 تومان

11880000 تومان

18213000 تومان

27940000 تومان

17260000 تومان

11880000 تومان

19442000 تومان

30309000 تومان

18306000 تومان

12352000 تومان

Pj Patong
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
10466000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
12449000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
9517000 تومان
موقعیت
توضیحات
PATONG HERITAGE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
10748000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
13016000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
10557000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
9328000 تومان
موقعیت
توضیحات
ASHLEE HUB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
10842000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
13205000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
10651000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
9328000 تومان
موقعیت
توضیحات
IBIS PATONG
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
11787000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
15095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
11502000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
9706000 تومان
موقعیت
توضیحات
THE CRIB PATONG
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
11126000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
13772000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
9517000 تومان
موقعیت
توضیحات
BEST WESTERN PATONG
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
11409000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
14339000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
9517000 تومان
موقعیت
توضیحات
CENTRA BLU MARIN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
11882000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
15284000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
11596000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
9801000 تومان
موقعیت
توضیحات
ROYAL PARADISE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
12071000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
15756000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
11785000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
9801000 تومان
موقعیت
توضیحات
PATONG BAY HILL RESORT & SPA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
12543000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
16512000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
12069000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
9895000 تومان
موقعیت
توضیحات
MILLENNIUM
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
12732000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
16890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
9990000 تومان
موقعیت
توضیحات
RAMADA DEEVANA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
12921000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
17268000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
10084000 تومان
موقعیت
توضیحات
DEEVANA PLAZA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
13205000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
17835000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
12730000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
10179000 تومان
موقعیت
توضیحات
DUANGJITT RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
13299000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
18024000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
12825000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
10179000 تومان
موقعیت
توضیحات
BANTHAI BEACH
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
13394000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
18213000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
12919000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
10179000 تومان
موقعیت
توضیحات
PATONG MERLIN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
13583000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
18591000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
13108000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
10273000 تومان
موقعیت
توضیحات
NOVOTEL PHUKET
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
13677000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
18875000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
13108000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
10273000 تومان
موقعیت
توضیحات
PHUKET GRACELAND
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
14055000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
19631000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
13486000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
10462000 تومان
موقعیت
توضیحات
THAVORN BEACH VILLAGE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
14339000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
20198000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
13770000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
10577000 تومان
موقعیت
توضیحات
HOLIDAY INN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
16890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
25300000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
11407000 تومان
موقعیت
توضیحات
AMARI PHUKET HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
17268000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
26057000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
16416000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
11596000 تومان
موقعیت
توضیحات
MANDARAVA RESORT & SPA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
17741000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
27000000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
16794000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
117580000 تومان
موقعیت
توضیحات
MARRIOTT MERLIN BEACH
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
18026000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
27569000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
17077000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
11880000 تومان
موقعیت
توضیحات
CENTRA GRAND BEACH RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
18213000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
27940000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
17260000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
11880000 تومان
موقعیت
توضیحات
LE MERIDIEN PHUKET
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
19442000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
30309000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
18306000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
12352000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور پوکت | پرواز مستقیم | ماهان
نوع تور ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید
مدت اقامت 7 شب
تاریخ اعتبار ویژه نوروز 98
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی سیم کارت گشت شهری راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 10464000تومان
norouz.png نوروز 98
کشور مقصد تایلند
شهر مقصد پوکت
برنامه سفر
بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ، 7 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی - ویزای توریستی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی - یک سیم کارت به ازای هر اتاق – گشت شهری

توضیحات تور
  • پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد.
  • نرخ کودک زیر 2 سال 1440000 تومان مي باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس لاچین سیر o هیچگونه مسئولیتی در قبال خروج از کشور مسافر ندارد .
  • جهت مشاهده قیمت سایر هتل ها به سایت WWW.LACHINSEIR.COM مراجعه نمایید.