تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور پوکت | پرواز مستقیم | ماهان

مدت اقامت:7 شب
تاریخ اعتبار:ویژه نوروز 98
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

11110000 تومان

12874000 تومان

9932000 تومان

11446000 تومان

13546000 تومان

11192000 تومان

10100000 تومان

11698000 تومان

14050000 تومان

10184000 تومان

11950000 تومان

14554000 تومان

10268000 تومان

12286000 تومان

15226000 تومان

12032000 تومان

10436000 تومان

12370000 تومان

15394000 تومان

12116000 تومان

10436000 تومان

12538000 تومان

15814000 تومان

12284000 تومان

10520000 تومان

12874000 تومان

16486000 تومان

12536000 تومان

10604000 تومان

13126000 تومان

16822000 تومان

12704000 تومان

10688000 تومان

13294000 تومان

17158000 تومان

10772000 تومان

13546000 تومان

17662000 تومان

13124000 تومان

10856000 تومان

13630000 تومان

17830000 تومان

13208000 تومان

10856000 تومان

13714000 تومان

17998000 تومان

13292000 تومان

10856000 تومان

13882000 تومان

18334000 تومان

13460000 تومان

10940000 تومان

13966000 تومان

18586000 تومان

13460000 تومان

10940000 تومان

14302000 تومان

19258000 تومان

13796000 تومان

11108000 تومان

14554000 تومان

19762000 تومان

14048000 تومان

11192000 تومان

16822000 تومان

24298000 تومان

11948000 تومان

17158000 تومان

24970000 تومان

16400000 تومان

12160000 تومان

17578000 تومان

25810000 تومان

16736000 تومان

12284000 تومان

17830000 تومان

26314000 تومان

16988000 تومان

12368000 تومان

17998000 تومان

26650000 تومان

17156000 تومان

12368000 تومان

19090000 تومان

28750000 تومان

18080000 تومان

12788000 تومان

Pj Patong
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
11110000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
12874000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
9932000 تومان
موقعیت
توضیحات
ASHLEE HUB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
11446000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
13546000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
11192000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
10100000 تومان
موقعیت
توضیحات
THE CRIB PATONG
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
11698000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
14050000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
10184000 تومان
موقعیت
توضیحات
BEST WESTERN PATONG
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
11950000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
14554000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
10268000 تومان
موقعیت
توضیحات
IBIS PATONG
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
12286000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
15226000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
12032000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
10436000 تومان
موقعیت
توضیحات
CENTARA BLU MARIN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
12370000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
15394000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
12116000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
10436000 تومان
موقعیت
توضیحات
ROYAL PARADISE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
12538000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
15814000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
12284000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
10520000 تومان
موقعیت
توضیحات
PATONG BAY HILL RESORT & SPA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
12874000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
16486000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
12536000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
10604000 تومان
موقعیت
توضیحات
MILLENNIUM
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
13126000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
16822000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
12704000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
10688000 تومان
موقعیت
توضیحات
RAMADA DEEVANA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
13294000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
17158000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
10772000 تومان
موقعیت
توضیحات
DEEVANA PLAZA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
13546000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
17662000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
13124000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
10856000 تومان
موقعیت
توضیحات
DUANGJITT RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
13630000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
17830000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
13208000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
10856000 تومان
موقعیت
توضیحات
BANTHAI BEACH
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
13714000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
17998000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
13292000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
10856000 تومان
موقعیت
توضیحات
PATONG MERLIN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
13882000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
18334000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
13460000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
10940000 تومان
موقعیت
توضیحات
NOVOTEL PHUKET
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
13966000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
18586000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
13460000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
10940000 تومان
موقعیت
توضیحات
PHUKET GRACELAND
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
14302000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
19258000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
13796000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
11108000 تومان
موقعیت
توضیحات
THAVORN BEACH VILLAGE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
14554000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
19762000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
14048000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
11192000 تومان
موقعیت
توضیحات
HOLIDAY INN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
16822000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
24298000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
11948000 تومان
موقعیت
توضیحات
AMARI PHUKET HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
17158000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
24970000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
16400000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
12160000 تومان
موقعیت
توضیحات
MANDARAVA RESORT & SPA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
17578000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
25810000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
16736000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
12284000 تومان
موقعیت
توضیحات
MARRIOTT MERLIN BEACH
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
17830000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
26314000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
16988000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
12368000 تومان
موقعیت
توضیحات
CENTARA GRAND BEACH RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
17998000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
26650000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
17156000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
12368000 تومان
موقعیت
توضیحات
LE MERIDIEN PHUKET
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
19090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
28750000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
18080000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
12788000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور پوکت | پرواز مستقیم | ماهان
نوع تور ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید
مدت اقامت 7 شب
تاریخ اعتبار ویژه نوروز 98
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی سیم کارت گشت شهری راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 11110000تومان
norouz.png نوروز 98
کشور مقصد تایلند
شهر مقصد پوکت
برنامه سفر
بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ، 7 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی - ویزای توریستی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی - یک سیم کارت به ازای هر اتاق – گشت شهری

نکته
نرخ های فوق در تاریخ های 28،29 اسفند و 1،2،3 فروردین شامل 100 هزار تومان افزایش نرخ میباشد
توضیحات تور
  • پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد.
  • نرخ کودک زیر 2 سال 1390000 تومان مي باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس لاچین سیر o هیچگونه مسئولیتی در قبال خروج از کشور مسافر ندارد .
  • جهت مشاهده قیمت سایر هتل ها به سایت WWW.LACHINSEIR.COM مراجعه نمایید.