تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول| 4 شب | آسمان | مرداد و شهریور

مدت اقامت:4 شب
تاریخ اعتبار:25 مرداد و 1 ، 8 ، 15 ، 22 و 29 شهریور
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1395000 تومان

1595000 تومان

1290000 تومان

1290000 تومان

1465000 تومان

1695000 تومان

1335000 تومان

1290000 تومان

1495000 تومان

1795000 تومان

1355000 تومان

1290000 تومان

1545000 تومان

1795000 تومان

1385000 تومان

1290000 تومان

1565000 تومان

1885000 تومان

1395000 تومان

1290000 تومان

1585000 تومان

1945000 تومان

1395000 تومان

1595000 تومان

1995000 تومان

1425000 تومان

1290000 تومان

1695000 تومان

2035000 تومان

1465000 تومان

1290000 تومان

1795000 تومان

2095000 تومان

1495000 تومان

1290000 تومان

1845000 تومان

2455000 تومان

1545000 تومان

1290000 تومان

1865000 تومان

2495000 تومان

1555000 تومان

1290000 تومان

1895000 تومان

2595000 تومان

1575000 تومان

1290000 تومان

1895000 تومان

2595000 تومان

1575000 تومان

1290000 تومان

1935000 تومان

2625000 تومان

1585000 تومان

1290000 تومان

1975000 تومان

2655000 تومان

1595000 تومان

1290000 تومان

1975000 تومان

2695000 تومان

1615000 تومان

1290000 تومان

2015000 تومان

2795000 تومان

1625000 تومان

1290000 تومان

2035000 تومان

2795000 تومان

1625000 تومان

1290000 تومان

2045000 تومان

2795000 تومان

1645000 تومان

1290000 تومان

2095000 تومان

2795000 تومان

1645000 تومان

1290000 تومان

2125000 تومان

2945000 تومان

1675000 تومان

1290000 تومان

2185000 تومان

2965000 تومان

1695000 تومان

1290000 تومان

2195000 تومان

2965000 تومان

1745000 تومان

1290000 تومان

2295000 تومان

3095000 تومان

1765000 تومان

1290000 تومان

2395000 تومان

3295000 تومان

1795000 تومان

1290000 تومان

2535000 تومان

3495000 تومان

1885000 تومان

1290000 تومان

2645000 تومان

3995000 تومان

1945000 تومان

1290000 تومان

2945000 تومان

4595000 تومان

2095000 تومان

1290000 تومان

3065000 تومان

4695000 تومان

2095000 تومان

1290000 تومان

3125000 تومان

4695000 تومان

2185000 تومان

1290000 تومان

3265000 تومان

5295000 تومان

2395000 تومان

1290000 تومان

3165000 تومان

4995000 تومان

2195000 تومان

1290000 تومان

Milan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Topkapi / Liza / Kaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1465000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1335000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Matiat
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Sabena
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1355000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Emin / Nanda
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1545000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1385000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Birbey
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1565000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1885000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
All Seasons / Golden Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1585000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1945000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Laleli Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Sultan/ Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1425000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Halic / Icon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2035000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1465000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic Europe / Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Crystal / Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1845000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2455000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1545000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim / Green park Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1865000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1555000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Marmara Sisli /Senator / Golden Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1895000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1575000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hurry In Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1895000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1575000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Oztanik / Avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1935000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2625000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1585000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Cevahir/ Mercure Bosphorus /Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1975000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2655000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Golden Age
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1975000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1615000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Metropolitan Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2015000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1625000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2035000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1625000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Double tree by hilton
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2045000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1645000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Taksim Gonen / Nippon / Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1645000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2125000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2945000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1675000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2185000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2965000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Mercure Taksim / Lares Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2965000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1745000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic Port /Point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1765000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Marriott Sisli / Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3295000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1795000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2535000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1885000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2645000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1945000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Conrad
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2945000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3065000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3125000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2185000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3265000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5295000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3165000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول| 4 شب | آسمان | مرداد و شهریور
نوع تور ساحل شهر و خرید
مدت اقامت 4 شب
تاریخ اعتبار 25 مرداد و 1 ، 8 ، 15 ، 22 و 29 شهریور
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی گشت شهری
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1,395,000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان ، 4 شب اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی
توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.
  • 2- نرخ کودک زیر دو سال 150/000 تومان می باشد.
  • 3- مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار می باشد.
  • 4- آژانس لاچین سیر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت .
  • 5- پرداخت 50 درصد علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست. در غیر اینصورت درخواست تأیید نخواهد شد .