تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور دبی پاییز 96 | پرواز ماهان

مدت اقامت:3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار:پاییز 96
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1145000 تومان

1385000 تومان

1135000 تومان

890000 تومان

75000 تومان

150000 تومان

1165000 تومان

1415000 تومان

1075000 تومان

890000 تومان

80000 تومان

160000 تومان

1195000 تومان

1475000 تومان

1065000 تومان

890000 تومان

90000 تومان

175000 تومان

1215000 تومان

1495000 تومان

1195000 تومان

890000 تومان

95000 تومان

185000 تومان

1245000 تومان

1495000 تومان

1175000 تومان

890000 تومان

105000 تومان

185000 تومان

درجه هتل
B.B

1255000 تومان

1595000 تومان

1125000 تومان

890000 تومان

110000 تومان

215000 تومان

1285000 تومان

1645000 تومان

1185000 تومان

890000 تومان

115000 تومان

230000 تومان

1315000 تومان

1695000 تومان

1295000 تومان

890000 تومان

125000 تومان

245000 تومان

1325000 تومان

1705000 تومان

1295000 تومان

890000 تومان

125000 تومان

250000 تومان

1355000 تومان

1785000 تومان

1295000 تومان

890000 تومان

140000 تومان

275000 تومان

1365000 تومان

1815000 تومان

1315000 تومان

890000 تومان

145000 تومان

285000 تومان

1395000 تومان

1865000 تومان

1315000 تومان

890000 تومان

150000 تومان

300000 تومان

1475000 تومان

2015000 تومان

1415000 تومان

890000 تومان

175000 تومان

350000 تومان

1485000 تومان

1925000 تومان

1095000 تومان

890000 تومان

180000 تومان

320000 تومان

1755000 تومان

2465000 تومان

1245000 تومان

890000 تومان

230000 تومان

450000 تومان

1695000 تومان

2485000 تومان

1465000 تومان

890000 تومان

250000 تومان

500000 تومان

2165000 تومان

3395000 تومان

890000 تومان

395000 تومان

790000 تومان

2945000 تومان

4045000 تومان

890000 تومان

600000 تومان

950000 تومان

Dubai Palm
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1145000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1385000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1135000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
75000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
150000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Sadaf
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1165000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1415000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1075000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
80000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
160000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Orchid
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1475000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1065000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
90000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
175000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Abjar Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1215000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
95000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
185000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Moscow Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1245000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1175000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
105000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
185000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Suba
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1255000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1125000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
110000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
215000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Hilton Garden
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1285000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1645000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1185000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
115000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
230000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Novotel Albarsha
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1315000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
125000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
245000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Crowne Plaza Deira
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1325000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1705000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
125000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
250000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Crowne Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1355000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1785000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
140000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
275000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Novotel Deira
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1365000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1815000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1315000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
145000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
285000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Rose Rayhaan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1865000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1315000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
150000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
300000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Al Ghurair Rayhaan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1475000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2015000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1415000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
175000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
350000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1485000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1925000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
180000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
320000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Hilton JBR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1755000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2465000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
230000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
450000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Shangri La
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2485000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1465000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
250000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
500000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
The St Regis
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2165000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Rixos The Palm
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2945000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4045000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
600000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
950000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور دبی پاییز 96 | پرواز ماهان
نوع تور ساحل شهر و خرید
مدت اقامت 3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار پاییز 96
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات بیمه مسافرتی گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1,415,000تومان
کشور مقصد امارات متحده عربی
شهر مقصد دبی
برنامه سفر
یکی از شهرها و شیخ‌نشین‌های هفت‌گانه امارات متحده عربی است. این شهر در جنوب کشور ایران و در حاشیه خلیج فارس و در شبه جزیره عربستان واقع شده است. دبی بیشترین جمعیت را در میان هفت شیخ‌نشین کشور امارات دارد و بعد از شهر ابوظبی بزرگ‌ترین شهر کشور امارات است.

نام «دبی» از دو حرف (د) و (با) تشکیل شده، یعنی دبا، «دُبا» نام نوعی ملخ کوچک است. این نوع ملخ در زمان گذشته در این منطقه وجود داشته، به همین جهت نام منطقه را دُبا گذاشته بودند که به مرور زمان به دبی تبدیل شده است. مدتی هم این شهر «الوصل» نامیده می‌شد. در فارسی برخی به اشتباه و به خاطر آوانویسی از روی زبان‌های اروپایی نام این شهر را «دوبی» نوشته‌اند.اولین اشاره‌های تاریخی در دبی از سال ۱۰۹۵ میلادی ثبت شده است و اولین نشانه‌های شهرسازی در دبی به سال ۱۷۹۹ بر می‌گردد. دبی در سال ۱۸۳۳ توسط شیخ مکتوم بن بطی بن سهیل آل مکتوم به طور رسمی به عنوان یک شهر بنیان نهاده شد. موقعیت جغرافیایی مهم این شهر، باعث شد تا در قرن بیستم به یک بندر مهم تبدیل شود. در سال ۱۹۶۶ و با کشف نفت در دبی، دبی و کشور قطر تصمیم به راه‌اندازی یک واحد پولی جدید به جای «روپییه خیلج» که قبلأ پول رایج بود گرفتند. کشف نفت منجر شد تا کارگران خارجی برای کار در این شهر به سرعت به آن نقل مکان کنند به طوری که در مدت بسیار کوتاهی ۳۰۰ درصد به جمعیت آن اضافه شد و آن را به یکی از منابع مهم بین‌المللی نفت تبدیل کرد. دبی جدید از زمانی که بریتانیا آن را در سال ۱۹۷۱ ترک کرد شروع به شکل گرفتن کرد. در این زمان، دبی به همراه ابوظبی و ۴ شیخ‌نشین دیگر کشور امارات متحده عربی را تأسیس کردند. یک سال بعد شیخ‌نشین رأس‌الخیمه به کشور امارات پیوست اما قطر و بحرین تصمیم گرفتند که هرکدام یک کشور مستقل باشند. در سال ۱۹۷۳ درهم امارات به عنوان واحد پولی رسمی امارات معرفی شد و به این ترتیب دبی و قطر اتحادیه پولی بین خود را منحل کردند. در سال ۱۹۷۹ در یکی از محله‌های دبی با نام جبل علی یک منطقه آزاد تجاری تأسیس شد که به شرکت‌های خارجی اجازه واردات و صادرات بدون محدودیت را می‌داد. با شروع جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰ سرمایه‌داران و تاجران پول‌ها و دارایی‌های خود را از این شهر خارج کردند که باعث شد اوضاع اقتصادی این شهر برای مدتی بحرانی بشود اما با تغییر فضای سیاسی، دوباره رونق خود را به دست آورد. امروزه دبی به عنوان یک شهر جهانی و تجاری موفق و مهم در منطقه جای خود را پیدا کرده است. اگرچه اقتصاد دبی با صنعت نفت رشد کرد اما بیشتر درآمد دبی از منطقه آزاد جبل علی،فروش ملک به اتباع خارجی در مناطق آزاد، اعطای اقامت، صدور مجدد کالا، ترانزیت مسافر و کالا و همچنین قسمت بزرگی نیز از گردشگری و دیگر خدمات مالی و تجاری تأمین می‌شود. دبی به تازگی توجه جهانیان را از طریق ساخت و سازهای بزرگ و عظیم و همینطور رویدادهای تفریحی و ورزشی هیجان‌انگیز به خود جلب کرده است.

توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 2- در صورت عدم صدور روادید و یا تاخیر در صدور آن از طرف کشور امارات ، کلیه مبلغ تور از مسافر اخذ می گردد .
  • 3- نرخ ویزای خردسال 12-2 سال محاسبه گردیده است .
  • 5- طبق قوانین جدید اداره توریست امارات ، بابت هزینه توریست از هر مسافر در هتل 2 و 3 ستاره بازای هر شب اقامت 10 درهم و در هتل 4 ستاره 15 درهم و در هتل 5 ستاره 20 درهم جداگانه از شخص مسافردریافت می گردد .
  • 6- مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس لاچین سیر هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.
  • 8- در صورت درخواست تعداد شب بالاتر با کانتر مربوطه هماهنگ فرمایید.