تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور هند | بمبئی ، گوا | ایران ایر

مدت اقامت:2 شب بمبئی + 5 شب گوا
تاریخ اعتبار:از 15 دی الی 20 بهمن
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Emerald
درجه هتل
B.B
La Gulls Court
درجه هتل
B.B
3195000 4095000 2695000 2095000
Emerald
درجه هتل
B.B
La Gulls Court
درجه هتل
ALL
3495000 4495000 2895000 2095000
Emerald
درجه هتل
B.B
Nagoa Grande Resort
درجه هتل
B.B
3395000 4395000 2695000 2095000
Emerald
درجه هتل
B.B
Nagoa Grande Resort
درجه هتل
ALL
3795000 4895000 2895000 2095000
Emerald
درجه هتل
B.B
SunVillage
درجه هتل
B.B
3445000 4395000 2695000 2095000
Emerald
درجه هتل
B.B
SunVillage
درجه هتل
ALL
3795000 4995000 2895000 2095000
Emerald
درجه هتل
B.B
SandalWood
درجه هتل
B.B
3595000 4795000 2595000 2095000 DLX Premier Room
Emerald
درجه هتل
B.B
SandalWood
درجه هتل
ALL
3995000 5195000 2995000 2095000 DLX Premier Room
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل
B.B
Park Regis
درجه هتل
B.B
4095000 5795000 2995000 2095000
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل
B.B
Park Regis
درجه هتل
ALL
4895000 6695000 3295000 2095000
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل
B.B
Resort Rio
درجه هتل
B.B
4195000 5995000 2995000 2095000 DLX Room
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل
B.B
Resort Rio
درجه هتل
ALL
4995000 7395000 3195000 2095000 DLX Room
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل
B.B
Hard Rock
درجه هتل
B.B
4395000 6195000 3295000 2095000
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل
B.B
Hard Rock
درجه هتل
ALL
5195000 6895000 3495000 2095000
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل
B.B
Cidade De Goa
درجه هتل
B.B
4590000 6695000 2995000 2095000
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل
B.B
Cidade De Goa
درجه هتل
ALL
5395000 7495000 3695000 2095000
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل
B.B
Grand Hyatt
درجه هتل
B.B
4995000 7395000 3095000 2095000
Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

La Gulls Court
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3195000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4095000
6 تا 12 سال با تخت
2695000
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000
موقعیت
توضیحات
Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

La Gulls Court
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3495000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4495000
6 تا 12 سال با تخت
2895000
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000
موقعیت
توضیحات
Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Nagoa Grande Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3395000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4395000
6 تا 12 سال با تخت
2695000
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000
موقعیت
توضیحات
Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Nagoa Grande Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3795000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4895000
6 تا 12 سال با تخت
2895000
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000
موقعیت
توضیحات
Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

SunVillage
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3445000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4395000
6 تا 12 سال با تخت
2695000
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000
موقعیت
توضیحات
Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

SunVillage
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3795000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4995000
6 تا 12 سال با تخت
2895000
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000
موقعیت
توضیحات
Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

SandalWood
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3595000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4795000
6 تا 12 سال با تخت
2595000
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000
موقعیت
توضیحات
DLX Premier Room
Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

SandalWood
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3995000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5195000
6 تا 12 سال با تخت
2995000
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000
موقعیت
توضیحات
DLX Premier Room
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Park Regis
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
4095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5795000
6 تا 12 سال با تخت
2995000
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Park Regis
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4895000
هر نفر در اتاق 1 تخته
6695000
6 تا 12 سال با تخت
3295000
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Resort Rio
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
4195000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5995000
6 تا 12 سال با تخت
2995000
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000
موقعیت
توضیحات
DLX Room
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Resort Rio
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4995000
هر نفر در اتاق 1 تخته
7395000
6 تا 12 سال با تخت
3195000
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000
موقعیت
توضیحات
DLX Room
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Hard Rock
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
4395000
هر نفر در اتاق 1 تخته
6195000
6 تا 12 سال با تخت
3295000
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Hard Rock
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
5195000
هر نفر در اتاق 1 تخته
6895000
6 تا 12 سال با تخت
3495000
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Cidade De Goa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
4590000
هر نفر در اتاق 1 تخته
6695000
6 تا 12 سال با تخت
2995000
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Cidade De Goa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
5395000
هر نفر در اتاق 1 تخته
7495000
6 تا 12 سال با تخت
3695000
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
4995000
هر نفر در اتاق 1 تخته
7395000
6 تا 12 سال با تخت
3095000
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور هند | بمبئی ، گوا | ایران ایر
نوع تور هنر و فرهنگ شهر و خرید
مدت اقامت 2 شب بمبئی + 5 شب گوا
تاریخ اعتبار از 15 دی الی 20 بهمن
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی راهنمای محلی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 3195000
کشور مقصد هندوستان
شهر مقصد بمبئی گوا
برنامه سفر
بليط رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایر ، پرواز داخلی بمبئی به گوا و بالعکس ، 7 شب اقامت با خدمات (‌ BB در بمبئی BB و ALL در گوا )، یک گشت شهری در بمبئی

و یک گشت شهری در گوا همراه با تور کشتی بر روی رودخانه ماندوی ، ویزای توریستی ، راهنما ، بیمه مسافرتی و ترانسفر فرودگاهی

توضیحات تور
  • 1- پرواز و هتل بصورت چارتر می باشد .
  • 2 – مدارک مورد نیاز: 2 قطعه عکس تمام رخ رنگی 5×5 – اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار- مشخصات کامل فردی – کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
  • 3- نرخ کودک زیر 2 سال 690 هزار تومان می باشد .