تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور کوالالامپور تابستان 94

مدت اقامت:7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار:از 94/02/10تا اطلاع ثانوی
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1680000 تومان

1930000 تومان

1290000 تومان

1180000 تومان

1695000 تومان

1960000 تومان

1320000 تومان

1190000 تومان

1710000 تومان

2010000 تومان

1330000 تومان

1210000 تومان

1710000 تومان

2010000 تومان

1330000 تومان

1210000 تومان

1875000 تومان

2345000 تومان

1490000 تومان

1260000 تومان

1930000 تومان

2430000 تومان

1550000 تومان

1290000 تومان

2020000 تومان

2620000 تومان

1650000 تومان

1310000 تومان

2070000 تومان

2720000 تومان

1690000 تومان

1360000 تومان

2150000 تومان

2890000 تومان

1760000 تومان

1380000 تومان

2250000 تومان

3050000 تومان

1840000 تومان

1390000 تومان

2350000 تومان

3250000 تومان

1920000 تومان

1440000 تومان

2380000 تومان

3250000 تومان

1990000 تومان

1490000 تومان

2420000 تومان

3410000 تومان

2020000 تومان

1510000 تومان

2440000 تومان

3420000 تومان

2040000 تومان

1520000 تومان

1650000 تومان

1890000 تومان

1290000 تومان

1170000 تومان

2480000 تومان

3580000 تومان

2120000 تومان

1590000 تومان

2790000 تومان

4150000 تومان

2350000 تومان

1650000 تومان

3150000 تومان

4900000 تومان

2690000 تومان

1790000 تومان

1875000 تومان

2345000 تومان

1490000 تومان

1260000 تومان

1930000 تومان

2430000 تومان

1550000 تومان

1290000 تومان

2150000 تومان

2890000 تومان

1760000 تومان

1380000 تومان

Citrus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1680000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1930000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1180000 تومان
موقعیت
توضیحات
Dynasty
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1960000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1320000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Flamingo
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1710000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2010000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1330000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1210000 تومان
موقعیت
توضیحات
Maytower
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1710000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2010000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1330000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1210000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Season
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1875000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2345000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1260000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sucasa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1930000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2430000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1550000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Swiss Garden
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2020000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2620000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1650000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1310000 تومان
موقعیت
توضیحات
Furama
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2070000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2720000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1690000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1360000 تومان
موقعیت
توضیحات
Concorde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2150000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1760000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1380000 تومان
موقعیت
توضیحات
Pcific Regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2250000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3050000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1840000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
Royal Chulan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2350000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3250000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1920000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1440000 تومان
موقعیت
توضیحات
Renaissance
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2380000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3250000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
Prince
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2420000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3410000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2020000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1510000 تومان
موقعیت
توضیحات
Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2440000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3420000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2040000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1520000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sani Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1650000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1170000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sheraton
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2480000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3580000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2120000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lemeridien
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4150000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2350000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
JW Mariott
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3150000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2690000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Royal Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1875000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2345000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1260000 تومان
موقعیت
توضیحات
Dorsett Regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1930000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2430000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1550000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
Park Royal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2150000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1760000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1380000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور کوالالامپور تابستان 94
نوع تور شهر و خرید
روزهای رفت سه شنبه جمعه
روزهای برگشت دوشنبه پنجشنبه
مدت اقامت 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 94/02/10تا اطلاع ثانوی
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1650000تومان
کشور مقصد مالزی
شهر مقصد کوالالامپور
توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 2- نرخ کودک زیر 2 سال 150000 تومان می باشد .
  • 3- در صورت درخواست پرواز ماهان ، بابت بزرگسال مبلغ 100000 تومان و خردسال 70000 تومان به نرخ های فوق اضافه می گردد .