تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور کوش آداسی ویژه 13 مرداد | پرواز آسمان

مدت اقامت:6 شب
تاریخ اعتبار:ویژه 13 مرداد
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1250000 تومان

1390000 تومان

1120000 تومان

945000 تومان

1495000 تومان

1845000 تومان

1240000 تومان

945000 تومان

1645000 تومان

1895000 تومان

1240000 تومان

945000 تومان

1675000 تومان

1995000 تومان

1290000 تومان

945000 تومان

1710000 تومان

2050000 تومان

1350000 تومان

945000 تومان

1820000 تومان

2220000 تومان

1350000 تومان

945000 تومان

1890000 تومان

2330000 تومان

1380000 تومان

945000 تومان

SEA VIEW

2190000 تومان

2780000 تومان

1595000 تومان

945000 تومان

2395000 تومان

3085000 تومان

1595000 تومان

945000 تومان

CLUB ROOM

2425000 تومان

3095000 تومان

1795000 تومان

945000 تومان

2495000 تومان

3195000 تومان

1845000 تومان

945000 تومان

STANDART ROOM

2575000 تومان

3295000 تومان

1845000 تومان

945000 تومان

2575000 تومان

3295000 تومان

1845000 تومان

945000 تومان

2695000 تومان

3575000 تومان

1895000 تومان

945000 تومان

2795000 تومان

3895000 تومان

1895000 تومان

945000 تومان

SEA VIEW
درجه هتل
U.ALL

2795000 تومان

3895000 تومان

1895000 تومان

945000 تومان

2795000 تومان

3895000 تومان

1895000 تومان

945000 تومان

2845000 تومان

4595000 تومان

1965000 تومان

945000 تومان

Kusadasi
درجه هتل
U.ALL

2895000 تومان

4595000 تومان

1965000 تومان

945000 تومان

SEA VIEW

3085000 تومان

4695000 تومان

1995000 تومان

945000 تومان

Ephesus

3295000 تومان

4995000 تومان

1995000 تومان

945000 تومان

3315000 تومان

4695000 تومان

2185000 تومان

945000 تومان

CLAB STANDART

3345000 تومان

4875000 تومان

2185000 تومان

945000 تومان

MAIN STANDART

3625000 تومان

4990000 تومان

2295000 تومان

945000 تومان

3795000 تومان

5195000 تومان

2395000 تومان

945000 تومان

Santur
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1250000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1120000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
Melike
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1845000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1240000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
Prestige Kurdoqlu
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1645000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1240000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ada Class
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1675000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
Belmare
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1710000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2050000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1350000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
Panorama Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1820000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2220000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1350000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
Panorama Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2330000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1380000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
Blue Vista Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2780000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
EphesusPrincess
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3085000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
Aria Claros Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2425000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1795000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
EphesusPrincess
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1845000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
Fantasia De Luxe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2575000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3295000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1845000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
Tusan Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2575000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3295000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1845000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ramada Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3575000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ramada Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
Le Blue
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sea Light
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
Palm Wings
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2845000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1965000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
Le Blue
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2895000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1965000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
Palm Wings
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3085000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
Amara Sea Light
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
PINE BAY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3315000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2185000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
PINE BAY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3345000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4875000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2185000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
SUNIS EFES ROYA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3625000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
AQUA FANTESY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
945000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور کوش آداسی ویژه 13 مرداد | پرواز آسمان
نوع تور ساحل شهر و خرید
مدت اقامت 6 شب
تاریخ اعتبار ویژه 13 مرداد
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1,250,000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد کوش آداسی
توضیحات تور
  • 1-کلیه قیمت های فوق به تومان می باشد .
  • 2-پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 3- مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار + 50 درصد مبلغ تور
  • 5- شرایط کنسلی تور طبق قوانین سازمان میراث فرهنگی , صنایع دستی و گردشگری می باشد .
  • 6-آژانس لاچین سیر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت .