تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور باکو

مدت اقامت:3 شب ،4 شب
تاریخ اعتبار:ویژه 9 و 12 بهمن
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1195000 تومان

1395000 تومان

995000 تومان

895000 تومان

3 شب

1295000 تومان

1545000 تومان

1045000 تومان

895000 تومان

4 شب

1215000 تومان

1445000 تومان

995000 تومان

895000 تومان

3 شب

1315000 تومان

1595000 تومان

1045000 تومان

895000 تومان

4 شب

1255000 تومان

1445000 تومان

995000 تومان

895000 تومان

3 شب

1365000 تومان

1595000 تومان

1045000 تومان

895000 تومان

4 شب

1265000 تومان

1445000 تومان

995000 تومان

895000 تومان

3 شب

1375000 تومان

1595000 تومان

1045000 تومان

895000 تومان

4 شب

1355000 تومان

1635000 تومان

1115000 تومان

895000 تومان

3 شب

1455000 تومان

1845000 تومان

1175000 تومان

895000 تومان

4 شب

1375000 تومان

1695000 تومان

1185000 تومان

895000 تومان

3 شب

1495000 تومان

1935000 تومان

1265000 تومان

895000 تومان

4 شب

1415000 تومان

1765000 تومان

1185000 تومان

895000 تومان

3 شب

1555000 تومان

2025000 تومان

1265000 تومان

895000 تومان

4 شب

1445000 تومان

1765000 تومان

1245000 تومان

895000 تومان

3 شب

1595000 تومان

2025000 تومان

1345000 تومان

895000 تومان

4 شب

1545000 تومان

1895000 تومان

1245000 تومان

895000 تومان

3 شب

1695000 تومان

2195000 تومان

1345000 تومان

895000 تومان

4 شب

1575000 تومان

2025000 تومان

1245000 تومان

895000 تومان

3 شب

1765000 تومان

2365000 تومان

1345000 تومان

895000 تومان

4 شب

1595000 تومان

2085000 تومان

1375000 تومان

895000 تومان

3 شب

1815000 تومان

2445000 تومان

1435000 تومان

895000 تومان

4 شب

1595000 تومان

2085000 تومان

1375000 تومان

895000 تومان

3 شب

1815000 تومان

2445000 تومان

1435000 تومان

895000 تومان

4 شب

1695000 تومان

2215000 تومان

1375000 تومان

895000 تومان

3 شب

1915000 تومان

2595000 تومان

1435000 تومان

895000 تومان

4 شب

1735000 تومان

2215000 تومان

1445000 تومان

895000 تومان

3 شب

1965000 تومان

2595000 تومان

1595000 تومان

895000 تومان

4 شب

1865000 تومان

2395000 تومان

1515000 تومان

895000 تومان

3 شب

2135000 تومان

2855000 تومان

1585000 تومان

895000 تومان

4 شب

2125000 تومان

2985000 تومان

1775000 تومان

895000 تومان

3 شب

2475000 تومان

3635000 تومان

1995000 تومان

895000 تومان

4 شب

2185000 تومان

3115000 تومان

895000 تومان

3 شب

2565000 تومان

3795000 تومان

895000 تومان

4 شب

2345000 تومان

3375000 تومان

1835000 تومان

895000 تومان

3 شب

2775000 تومان

4145000 تومان

2035000 تومان

895000 تومان

4 شب
Caspian /Nami
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Caspian /Nami
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1545000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Jireh
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1215000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Jireh
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1315000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Diplomat
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1255000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Diplomat
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1365000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Empire
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1265000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Empire
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1375000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Diz Hotel / Anatolia Bristol / Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1355000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1635000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1115000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Diz Hotel / Anatolia Bristol / Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1455000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1845000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1175000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Askar / Rigs Ganjali / Central park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1375000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1185000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Askar / Rigs Ganjali / Central park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1935000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1265000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Renaissance Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1415000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1765000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1185000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Renaissance Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1555000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2025000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1265000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Riviera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1445000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1765000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Riviera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2025000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1345000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz city /Qafqaz sport /Grand europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1545000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz city /Qafqaz sport /Grand europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1345000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Istiber
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1575000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2025000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Istiber
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1765000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2365000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1345000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Shah palace/ Virginia park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2085000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1375000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Shah palace/ Virginia park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1815000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1435000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz point /Golden coast
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2085000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1375000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz point /Golden coast
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1815000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2445000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1435000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Pullman
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2215000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1375000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Pullman
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1915000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1435000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hyatt regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1735000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2215000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1445000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hyatt regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1965000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Intourist / Boulevard
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1865000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1515000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Intourist / Boulevard
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2135000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2855000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1585000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Fairmont
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2125000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2985000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1775000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Fairmont
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2475000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3635000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2185000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3115000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2565000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Jw Marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2345000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3375000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1835000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
Jw Marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2775000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4145000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2035000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
895000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور باکو
نوع تور شهر و خرید
مدت اقامت 3 شب ،4 شب
تاریخ اعتبار ویژه 9 و 12 بهمن
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی گشت شهری
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1195000تومان
کشور مقصد آذربایجان
شهر مقصد باکو
برنامه سفر
پرواز رفت و برگشت تهران باکو تهران با پرواز ایران ایر – تراسفر فرودگاهی – گشت شهری- ویزا – بیمه مسافرتی
توضیحات تور
  • 1-پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .
  • 2- مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و آژانس لاچین سیر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد .
  • 3- نرخ کودک زیر 2 سال 495/000 تومان میباشد.