تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول ویژه 5 تیر |4 شب با پرواز ایران ایر

مدت اقامت:4 شب
تاریخ اعتبار:ویژه 5 تیر ماه
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1265000 تومان

1395000 تومان

1195000 تومان

1195000 تومان

1325000 تومان

1545000 تومان

1245000 تومان

1195000 تومان

1345000 تومان

1645000 تومان

1295000 تومان

1195000 تومان

1395000 تومان

1795000 تومان

1295000 تومان

1195000 تومان

1485000 تومان

1795000 تومان

1295000 تومان

1195000 تومان

1645000 تومان

2275000 تومان

1325000 تومان

1195000 تومان

1665000 تومان

2295000 تومان

1345000 تومان

1195000 تومان

1695000 تومان

2365000 تومان

1395000 تومان

1195000 تومان

1735000 تومان

2395000 تومان

1435000 تومان

1195000 تومان

1845000 تومان

2595000 تومان

1465000 تومان

1195000 تومان

1865000 تومان

2595000 تومان

1465000 تومان

1195000 تومان

1895000 تومان

2625000 تومان

1475000 تومان

1195000 تومان

1915000 تومان

2645000 تومان

1495000 تومان

1195000 تومان

1935000 تومان

2695000 تومان

1495000 تومان

1195000 تومان

1995000 تومان

2895000 تومان

1545000 تومان

1195000 تومان

2265000 تومان

3345000 تومان

1585000 تومان

1195000 تومان

2385000 تومان

3545000 تومان

1645000 تومان

1195000 تومان

2435000 تومان

3625000 تومان

1695000 تومان

1195000 تومان

2635000 تومان

3995000 تومان

1745000 تومان

1195000 تومان

2725000 تومان

4185000 تومان

1795000 تومان

1195000 تومان

2795000 تومان

4355000 تومان

1835000 تومان

1195000 تومان

2995000 تومان

4695000 تومان

1945000 تومان

1195000 تومان

Grand liza/sabena
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1265000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Topkapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1325000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1545000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1245000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Alfa / Birbey
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1345000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1645000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1485000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Crystal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1645000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2275000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1325000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1665000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2295000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1345000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Golden Age/green park taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2365000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
oztanik / avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1735000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1435000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1845000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1465000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1865000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1465000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Taksim Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1895000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2625000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1475000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1915000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2645000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1935000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1545000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2265000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3345000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1585000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2385000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3545000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1645000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2435000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3625000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Conrad/The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2635000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1745000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2725000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4185000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1795000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4355000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1835000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1945000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1195000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول ویژه 5 تیر |4 شب با پرواز ایران ایر
نوع تور هنر و فرهنگ شهر و خرید
مدت اقامت 4 شب
تاریخ اعتبار ویژه 5 تیر ماه
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی گشت شهری
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1,265,000 تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .
  • 2- مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  • 4-مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده مي باشد و آژانس لاچین سیر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.