برقراری پرواز اسپارتا با هواپیمایی آسمان

برقراری پرواز اسپارتا با هواپیمایی آسمان
شروع پروازهای اسپارتا با هواپیمایی آسمان
شروع پروازهای اسپارتا با هواپیمایی آسمان

ایرباس 320

روزهای جمعه ساعت 23:00

شامل 10 صندلی بیزینس و 135 صندلی اکونومی