تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول

مدت اقامت:5شب و 7 شب
تاریخ اعتبار:ویژه 26،27و28 اسفند
Mahan AirIran Aseman AirlinesIran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1490000 تومان

1630000 تومان

184000 تومان

2130000 تومان

1490000 تومان

1750000 تومان

1450000 تومان

قیمت 5 شب
قیمت 7 شب

1590000 تومان

1750000 تومان

1890000 تومان

2150000 تومان

1490000 تومان

1590000 تومان

1450000 تومان

قیمت 5 شب
قیمت 7 شب

1950000 تومان

2190000 تومان

2590000 تومان

3090000 تومان

1590000 تومان

1850000 تومان

1450000 تومان

قیمت 5 شب
قیمت 7 شب

1990000 تومان

2250000 تومان

2790000 تومان

3230000 تومان

1650000 تومان

1950000 تومان

1450000 تومان

قیمت 5 شب
قیمت 7 شب

2250000 تومان

2630000 تومان

3290000 تومان

4050000 تومان

1750000 تومان

2050000 تومان

1450000 تومان

قیمت 5 شب
قیمت 7 شب

2250000 تومان

2630000 تومان

3290000 تومان

4050000 تومان

1750000 تومان

2050000 تومان

1450000 تومان

قیمت 5 شب
قیمت 7 شب

2350000 تومان

2740000 تومان

3390000 تومان

4150000 تومان

1850000 تومان

2090000 تومان

1450000 تومان

قیمت 5 شب
قیمت 7 شب

2450000 تومان

2840000 تومان

3490000 تومان

4320000 تومان

1890000 تومان

2290000 تومان

1450000 تومان

قیمت 5 شب
قیمت 7 شب

2450000 تومان

2840000 تومان

3490000 تومان

4320000 تومان

1890000 تومان

2290000 تومان

1450000 تومان

قیمت 5 شب
قیمت 7 شب

2490000 تومان

2890000 تومان

3590000 تومان

4390000 تومان

1890000 تومان

2290000 تومان

1450000 تومان

قیمت 5 شب
قیمت 7 شب

2690000 تومان

3250000 تومان

4190000 تومان

5270000 تومان

1990000 تومان

2350000 تومان

1450000 تومان

قیمت 5 شب
قیمت 7 شب

2690000 تومان

3250000 تومان

4190000 تومان

5270000 تومان

1990000 تومان

2350000 تومان

1450000 تومان

قیمت 5 شب
قیمت 7 شب

3090000 تومان

3790000 تومان

4250000 تومان

5690000 تومان

2190000 تومان

2550000 تومان

1450000 تومان

قیمت 5 شب
قیمت 7 شب

3150000 تومان

3940000 تومان

4350000 تومان

5800000 تومان

2290000 تومان

2690000 تومان

1450000 تومان

قیمت 5 شب
قیمت 7 شب

3290000 تومان

4070000 تومان

4490000 تومان

5990000 تومان

2490000 تومان

2890000 تومان

1450000 تومان

قیمت 5 شب
قیمت 7 شب

3490000 تومان

4290000 تومان

5590000 تومان

7190000 تومان

2490000 تومان

2790000 تومان

1450000 تومان

قیمت 5 شب
قیمت 7 شب
Kaya Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1490000 تومان
1630000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
184000 تومان
2130000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1490000 تومان
1750000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sabena
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1590000 تومان
1750000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1890000 تومان
2150000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1490000 تومان
1590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1450000 تومان
موقعیت
توضیحات
White Monarch
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1950000 تومان
2190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2590000 تومان
3090000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1590000 تومان
1850000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Golden Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1990000 تومان
2250000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2790000 تومان
3230000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1650000 تومان
1950000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Marmara Pera/halich
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2250000 تومان
2630000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3290000 تومان
4050000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1750000 تومان
2050000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1450000 تومان
موقعیت
توضیحات
the house bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2250000 تومان
2630000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3290000 تومان
4050000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1750000 تومان
2050000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Crystal / Best Western
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2350000 تومان
2740000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3390000 تومان
4150000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1850000 تومان
2090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Avantgarde / Grand Oztanik
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2450000 تومان
2840000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3490000 تومان
4320000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1890000 تومان
2290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1450000 تومان
موقعیت
توضیحات
lazoni
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2450000 تومان
2840000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3490000 تومان
4320000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1890000 تومان
2290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2490000 تومان
2890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3590000 تومان
4390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1890000 تومان
2290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2690000 تومان
3250000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4190000 تومان
5270000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1990000 تومان
2350000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1450000 تومان
موقعیت
توضیحات
marriot sisli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2690000 تومان
3250000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4190000 تومان
5270000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1990000 تومان
2350000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Fairmont
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3090000 تومان
3790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4250000 تومان
5690000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2190000 تومان
2550000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3150000 تومان
3940000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4350000 تومان
5800000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2290000 تومان
2690000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Hyatt ( DLX Room )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3290000 تومان
4070000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4490000 تومان
5990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2490000 تومان
2890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1450000 تومان
موقعیت
توضیحات
the ritz carlton(top)
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3490000 تومان
4290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5590000 تومان
7190000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2490000 تومان
2790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1450000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول
مدت اقامت 5شب و 7 شب
تاریخ اعتبار ویژه 26،27و28 اسفند
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1490000تومان
norouz.png نوروز 97
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر ماهان اسمان ،5 و 7 شب اقامت در هتل با صبحانه ،ترانسفر فرودگاهی،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی
توضیحات تور
  • پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد
  • -نرخ كودك زير 2 سال 150000 تومان میباشد
  • 3 مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده مي باشد و آژانس لاچين سير هيچگونه مسئوليتي در قبال م منوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.
  • درصورت درخواست بليط كامفورت با هواپيمايي آسمان مبلغ 200 هراز تومان به نرخ تور اضافه مي گردد .