تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور ارمنستان

مدت اقامت:3 شب
تاریخ اعتبار:از 25 اردیبهشت لغایت 31 خرداد
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1450000 تومان

1670000 تومان

1050000 تومان

790000 تومان

1560000 تومان

1930000 تومان

1070000 تومان

790000 تومان

1600000 تومان

1990000 تومان

1250000 تومان

790000 تومان

1610000 تومان

2090000 تومان

1030000 تومان

790000 تومان

1620000 تومان

1990000 تومان

1240000 تومان

790000 تومان

1630000 تومان

2050000 تومان

990000 تومان

790000 تومان

1650000 تومان

2090000 تومان

1240000 تومان

790000 تومان

1660000 تومان

2240000 تومان

1050000 تومان

790000 تومان

1680000 تومان

2240000 تومان

1050000 تومان

790000 تومان

1690000 تومان

2150000 تومان

1260000 تومان

790000 تومان

1730000 تومان

2280000 تومان

1280000 تومان

790000 تومان

1790000 تومان

2360000 تومان

1050000 تومان

790000 تومان

1830000 تومان

2320000 تومان

790000 تومان

1910000 تومان

2760000 تومان

1250000 تومان

790000 تومان

1920000 تومان

2340000 تومان

1050000 تومان

790000 تومان

1990000 تومان

2590000 تومان

1220000 تومان

790000 تومان

2010000 تومان

2990000 تومان

1170000 تومان

790000 تومان

2090000 تومان

2930000 تومان

1250000 تومان

790000 تومان

2260000 تومان

2810000 تومان

1170000 تومان

790000 تومان

2440000 تومان

3590000 تومان

1090000 تومان

790000 تومان

2540000 تومان

3480000 تومان

1150000 تومان

790000 تومان

2640000 تومان

3930000 تومان

1180000 تومان

790000 تومان

Shirak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1450000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1670000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1050000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Silachi
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1560000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1930000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1070000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Aquatek
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1600000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1250000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Minotel Barsam
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1610000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2090000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1030000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Royal Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1620000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1240000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1630000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2050000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Diamond
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1650000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2090000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1240000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ararat
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1660000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2240000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1050000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Metropol
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1680000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2240000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1050000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hrazdan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1690000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2150000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1260000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Aviatrans
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1730000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2280000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1280000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Imperial Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2360000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1050000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ani Plaza (STD Room )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1830000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2320000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ani Plaza ( King Room )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1910000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2760000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1250000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Best Western Congress
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1920000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2340000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1050000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Opera Suite
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2590000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1220000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Messier 53
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2010000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1170000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2930000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1250000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Multi Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2260000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2810000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1170000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
National
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2440000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3590000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2540000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3480000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1150000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2640000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3930000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1180000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور ارمنستان
مدت اقامت 3 شب
تاریخ اعتبار از 25 اردیبهشت لغایت 31 خرداد
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1450000تومان
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت به ایروان با هواپیمایی ماهان، 3 شب اقامت در هتل با صبحانه ، گشت شهری همراه با ناهار،سیم کارت،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی
توضیحات تور
  • پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد
  • نرخ كودك زير 2 سال 290000 تومان میباشد
  • آژانس لاچين سير مسئوليتي در قبال كنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعيت خروج از كشور و اعتبار گذرنامه مسافر را نخواهد داشت .
  • مدارك مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • نرخ تور برمبنای پایین ترین کلاس پروازی محاسبه گردیده و در صورت افزایش نرخ بلیط ما به التفاوت اضافه خواهد شد