تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور آنتالیا

مدت اقامت:6 شب
تاریخ اعتبار:ویژه 28 آذر
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1590000 تومان

2190000 تومان

1490000 تومان

1485000 تومان

1890000 تومان

2490000 تومان

1490000 تومان

1485000 تومان

1990000 تومان

2690000 تومان

1490000 تومان

1485000 تومان

2090000 تومان

2990000 تومان

1490000 تومان

1485000 تومان

2390000 تومان

3090000 تومان

1490000 تومان

1485000 تومان

2490000 تومان

3190000 تومان

1490000 تومان

1485000 تومان

2590000 تومان

3290000 تومان

1590000 تومان

1490000 تومان

2790000 تومان

3490000 تومان

1690000 تومان

1490000 تومان

3190000 تومان

4390000 تومان

1790000 تومان

1490000 تومان

3190000 تومان

4390000 تومان

1790000 تومان

1490000 تومان

3290000 تومان

4590000 تومان

1790000 تومان

1490000 تومان

3290000 تومان

4690000 تومان

1790000 تومان

1490000 تومان

3290000 تومان

4690000 تومان

1790000 تومان

1490000 تومان

3390000 تومان

4790000 تومان

1890000 تومان

1490000 تومان

3390000 تومان

4790000 تومان

1890000 تومان

1490000 تومان

3490000 تومان

4890000 تومان

2090000 تومان

1490000 تومان

درجه هتل
U.ALL

3890000 تومان

5490000 تومان

2190000 تومان

1490000 تومان

3890000 تومان

5490000 تومان

2190000 تومان

1490000 تومان

4690000 تومان

6390000 تومان

2490000 تومان

1490000 تومان

5090000 تومان

7590000 تومان

2590000 تومان

1490000 تومان

درجه هتل
U.ALL

5190000 تومان

7590000 تومان

2590000 تومان

1490000 تومان

5290000 تومان

8990000 تومان

2790000 تومان

1490000 تومان

AGON /NATURELLA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1590000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2190000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1485000 تومان
موقعیت
توضیحات
LARA PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1485000 تومان
موقعیت
توضیحات
BELKON
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2690000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1485000 تومان
موقعیت
توضیحات
KEMER BOTANIK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1485000 تومان
موقعیت
توضیحات
FIRST CLASS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3090000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1485000 تومان
موقعیت
توضیحات
PALMET TURKIZ
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2490000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3190000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1485000 تومان
موقعیت
توضیحات
ADONIS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2590000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
OZ SIDE PREMIUM
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1690000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
SEALIFE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
MIRAGE PARK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
OZKAYMAK FALEZ
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4590000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4690000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
CRYSTAL DELUXE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4690000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
CLUB SERA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
GRAND PARK LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
CONCORDE DE LUXE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3490000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
MIRACLE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2190000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
IC GREEN PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2190000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
TITANIC BEACH LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4690000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
7590000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
SUSESI
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
7590000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
8990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور آنتالیا
مدت اقامت 6 شب
تاریخ اعتبار ویژه 28 آذر
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
خدمات صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1590000تومان
برنامه سفر
خدمات تور: بلیت رفت و برگشت با جدیدترین و مدرن ترین هواپیمای ایران ایر )ایرباس 330 ( به اسپارتا - 6 شب اقامت در هتل ، ترانسفر رفت و برگشت ، بیمه و راهنما،همراه با یک گشت خرید رایگان
توضیحات تور
  • پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد
  • نرخ کودک زیر - 2 سال 000 / 190 تومان مي باشد
  • مدارک مورد نياز : اصل پاسپورت با حداقل - 6 ماه اعتبار
  • مسئوليت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده مي باشد و آژانس لاچين سير هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از کشور مسافر ندارد .
  • در صورت در خواست صندلی هما کلاس مبلغ 300 هزارتومان به نرخ تور اضافه میگردد