تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور آنتالیا

مدت اقامت:6 شب
تاریخ اعتبار:25 مهر
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

75 دلار

105 دلار

35 دلار

1590000 تومان

80 دلار

115 دلار

40 دلار

1590000 تومان

85 دلار

155 دلار

40 دلار

1590000 تومان

95 دلار

120 دلار

45 دلار

1590000 تومان

100 دلار

150 دلار

45 دلار

1590000 تومان

110 دلار

145 دلار

50 دلار

1590000 تومان

125 دلار

180 دلار

60 دلار

1590000 تومان

135 دلار

185 دلار

60 دلار

1590000 تومان

140 دلار

200 دلار

70 دلار

1590000 تومان

145 دلار

210 دلار

70 دلار

1590000 تومان

145 دلار

225 دلار

70 دلار

1590000 تومان

150 دلار

210 دلار

70 دلار

1590000 تومان

160 دلار

230 دلار

80 دلار

1590000 تومان

170 دلار

240 دلار

80 دلار

1590000 تومان

180 دلار

310 دلار

90 دلار

1590000 تومان

195 دلار

320 دلار

95 دلار

1590000 تومان

230 دلار

340 دلار

115 دلار

1590000 تومان

235 دلار

345 دلار

110 دلار

1590000 تومان

250 دلار

390 دلار

120 دلار

1590000 تومان

255 دلار

375 دلار

125 دلار

1590000 تومان

255 دلار

395 دلار

125 دلار

1590000 تومان

270 دلار

390 دلار

135 دلار

1590000 تومان

355 دلار

625 دلار

175 دلار

1590000 تومان

430 دلار

640 دلار

210 دلار

1590000 تومان

Himeros beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
75 دلار
6 تا 12 سال با تخت
105 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
35 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Club herakles
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
80 دلار
6 تا 12 سال با تخت
115 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
40 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rios beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
85 دلار
6 تا 12 سال با تخت
155 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
40 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Belkon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
95 دلار
6 تا 12 سال با تخت
120 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
45 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Melisa Residence
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
100 دلار
6 تا 12 سال با تخت
150 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
45 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lara hadrianus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
110 دلار
6 تا 12 سال با تخت
145 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
50 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand miramor
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
125 دلار
6 تا 12 سال با تخت
180 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
60 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Cender
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
135 دلار
6 تا 12 سال با تخت
185 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
60 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Palmet turkiz
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
140 دلار
6 تا 12 سال با تخت
200 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
70 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Armas kaplan paradise
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
145 دلار
6 تا 12 سال با تخت
210 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
70 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Maya world belek
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
145 دلار
6 تا 12 سال با تخت
225 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
70 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Palmet resort kemer
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
150 دلار
6 تا 12 سال با تخت
210 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
70 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Transatlantik
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
160 دلار
6 تا 12 سال با تخت
230 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
80 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Throne seagate belek
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
170 دلار
6 تا 12 سال با تخت
240 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
80 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Imperial sunland
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
180 دلار
6 تا 12 سال با تخت
310 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
90 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Karmir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
195 دلار
6 تا 12 سال با تخت
320 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
95 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lara family club
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
230 دلار
6 تا 12 سال با تخت
340 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
115 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Daima biz
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
235 دلار
6 تا 12 سال با تخت
345 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
110 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Avantgarde resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
250 دلار
6 تا 12 سال با تخت
390 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
120 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ramada resort lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
255 دلار
6 تا 12 سال با تخت
375 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
125 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand park lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
255 دلار
6 تا 12 سال با تخت
395 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
125 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Orange county kemer
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
270 دلار
6 تا 12 سال با تخت
390 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
135 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Swandor topkapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
355 دلار
6 تا 12 سال با تخت
625 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
175 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
430 دلار
6 تا 12 سال با تخت
640 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
210 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور آنتالیا
مدت اقامت 6 شب
تاریخ اعتبار 25 مهر
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
خدمات صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 75 دلار+1/590/000تومان
برنامه سفر
بلیت رفت و برگشت با جدیدترین و مدرن ترین هواپیمای ایران ایر (ایرباس 330 ) به اسپارتا ، 6 شب اقامت در هتل،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی،ترانسفر فرودگاهی
توضیحات تور
  • پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد
  • نرخ کودک زیر - 2 سال 000 / 190 تومان مي باشد
  • مدارک مورد نياز : اصل پاسپورت با حداقل - 7 ماه اعتبار
  • مسئوليت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده مي باشد و آژانس لاچين سير هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از کشور مسافر ندارد .
  • در صورت در خواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 200 هزارتومان به نرخ تور اضافه میگردد