تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور باکو

مدت اقامت:3 شب و 4 شب و 7 شب
تاریخ اعتبار:بهار 97 بجز ایام خاص و تعطیل
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1460000 تومان

1760000 تومان

1360000 تومان

995000 تومان

3 شب

1590000 تومان

2090000 تومان

1450000 تومان

995000 تومان

4 شب

1990000 تومان

2750000 تومان

1790000 تومان

995000 تومان

7شب

1530000 تومان

1890000 تومان

1360000 تومان

995000 تومان

3شب

1660000 تومان

2160000 تومان

1450000 تومان

995000 تومان

4شب

2150000 تومان

2990000 تومان

1790000 تومان

995000 تومان

7شب

1690000 تومان

2090000 تومان

1460000 تومان

995000 تومان

3شب

1890000 تومان

2450000 تومان

1590000 تومان

995000 تومان

4شب

2490000 تومان

3490000 تومان

1990000 تومان

995000 تومان

7شب

1710000 تومان

2190000 تومان

1470000 تومان

995000 تومان

3شب

1910000 تومان

2620000 تومان

1605000 تومان

995000 تومان

4شب

2510000 تومان

3790000 تومان

2005000 تومان

995000 تومان

7شب
درجه هتل
B.B

1740000 تومان

2290000 تومان

1470000 تومان

995000 تومان

3شب
درجه هتل
B.B

1950000 تومان

2720000 تومان

1605000 تومان

995000 تومان

4شب
درجه هتل
B.B

2610000 تومان

3990000 تومان

2005000 تومان

995000 تومان

7شب

2055000 تومان

2840000 تومان

1890000 تومان

995000 تومان

3شب

2390000 تومان

3420000 تومان

2190000 تومان

995000 تومان

4شب

3390000 تومان

5210000 تومان

2990000 تومان

995000 تومان

7شب

2350000 تومان

3270000 تومان

1990000 تومان

995000 تومان

3شب

2750000 تومان

3990000 تومان

2290000 تومان

995000 تومان

4شب

4060000 تومان

6210000 تومان

3260000 تومان

995000 تومان

7شب

2370000 تومان

3370000 تومان

1990000 تومان

995000 تومان

3شب

2790000 تومان

4120000 تومان

2290000 تومان

995000 تومان

4شب

4090000 تومان

6420000 تومان

3260000 تومان

995000 تومان

7شب
Consul / Caspian
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1460000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1760000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1360000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Consul / Caspian
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1590000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1450000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Consul / Caspian
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2750000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1530000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1360000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1660000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2160000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1450000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2150000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1690000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1460000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2450000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3490000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Empire/ Ganjali Plaza /Central Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1710000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1470000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Empire/ Ganjali Plaza /Central Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1910000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2620000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1605000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Empire/ Ganjali Plaza /Central Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2510000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2005000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rich
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1740000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1470000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rich
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1950000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2720000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1605000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rich
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2610000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2005000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz Point/ Golden Cost
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2055000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2840000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz Point/ Golden Cost
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3420000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2190000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz Point/ Golden Cost
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5210000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Pullman/ Boulevard/ Intourist
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2350000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3270000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Pullman/ Boulevard/ Intourist
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2750000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Pullman/ Boulevard/ Intourist
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4060000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
6210000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3260000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Excelsior Hotel /Hyatt Regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2370000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3370000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Excelsior Hotel /Hyatt Regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4120000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
Excelsior Hotel /Hyatt Regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4090000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
6420000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3260000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
995000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور باکو
مدت اقامت 3 شب و 4 شب و 7 شب
تاریخ اعتبار بهار 97 بجز ایام خاص و تعطیل
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1460000تومان
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت بت ایرباس هواپیمایی ایران ایر،اقامت در هتل با صبحانه ،ترانسفر فرودگاهی،گشت شهری،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

صدور ویزا در فرودگاه و به قیمت 20 دلار میباشد که در زمان ورود از مسافر اخذ میگردد

توضیحات تور
  • پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .
  • مدارك مورد نياز : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  • نرخ كودك زير 2 سال 390000 هزار تومان میباشد
  • پرداخت 50 % وجه هنگام ثبت نام الزامي است.
  • مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده مي باشد و آژانس لاچين سير هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد