تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور تفلیس

مدت اقامت:3 شب و 4 شب و 7 شب
تاریخ اعتبار:ویژه خرداد بجز ایام خاص
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1175000 تومان

1390000 تومان

1070000 تومان

990000 تومان

3شب

1250000 تومان

1550000 تومان

1110000 تومان

990000 تومان

4شب

1490000 تومان

1999000 تومان

1220000 تومان

990000 تومان

7شب

1250000 تومان

1540000 تومان

1110000 تومان

990000 تومان

3شب

1350000 تومان

1740000 تومان

1160000 تومان

990000 تومان

4شب

1650000 تومان

2320000 تومان

1320000 تومان

990000 تومان

7شب

1520000 تومان

2090000 تومان

1280000 تومان

990000 تومان

3شب

1720000 تومان

2470000 تومان

1380000 تومان

990000 تومان

4شب

2280000 تومان

3590000 تومان

1695000 تومان

990000 تومان

7شب

1620000 تومان

2285000 تومان

1290000 تومان

990000 تومان

3شب

1850000 تومان

2720000 تومان

1410000 تومان

990000 تومان

4شب

2500000 تومان

4050000 تومان

1745000 تومان

990000 تومان

7شب

1710000 تومان

2450000 تومان

1360000 تومان

990000 تومان

3شب

1960000 تومان

2950000 تومان

1480000 تومان

990000 تومان

4شب

2695000 تومان

4420000 تومان

1865000 تومان

990000 تومان

7شب

1865000 تومان

2765000 تومان

1420000 تومان

990000 تومان

3شب

2175000 تومان

3375000 تومان

1570000 تومان

990000 تومان

4شب

3070000 تومان

5175000 تومان

2020000 تومان

990000 تومان

7شب

2370000 تومان

3775000 تومان

1680000 تومان

990000 تومان

3شب

2830000 تومان

4720000 تومان

1930000 تومان

990000 تومان

4شب

990000 تومان

7شب

3920000 تومان

6890000 تومان

2445000 تومان

990000 تومان

3شب

4910000 تومان

8890000 تومان

2940000 تومان

990000 تومان

4شب

990000 تومان

7شب
Polo/ Hiltop/ Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1175000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1070000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Polo/ Hiltop/ Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1250000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1550000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1110000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Polo/ Hiltop/ Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1999000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1220000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Like/ Asterion Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1250000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1540000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1110000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Like/ Asterion Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1350000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1740000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1160000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Like/ Asterion Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1650000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2320000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1320000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Bigbegi / Dream hill/ Asterion palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1520000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1280000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Bigbegi / Dream hill/ Asterion palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1720000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2470000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1380000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Bigbegi / Dream hill/ Asterion palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2280000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3590000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
GNG/ Tiflis avlabari/ Beaumonde garden
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1620000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2285000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
GNG/ Tiflis avlabari/ Beaumonde garden
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1850000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2720000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1410000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
GNG/ Tiflis avlabari/ Beaumonde garden
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2500000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4050000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1745000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Golden Palace /Colombi/ Vilton/Lplaza/Gtm plaza/Alphabet
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1710000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2450000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1360000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Golden Palace /Colombi/ Vilton/Lplaza/Gtm plaza/Alphabet
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1960000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2950000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1480000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Golden Palace /Colombi/ Vilton/Lplaza/Gtm plaza/Alphabet
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4420000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1865000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
City center /Ameri plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1865000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2765000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1420000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
City center /Ameri plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2175000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3375000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1570000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
City center /Ameri plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3070000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5175000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2020000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Preference hualing /Ambassadori(Historical)
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2370000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3775000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1680000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Preference hualing /Ambassadori(Historical)
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2830000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4720000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1930000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Preference hualing /Ambassadori(Historical)
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
6 تا 12 سال با تخت
هر نفر در اتاق 1 تخته
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Biltmore
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3920000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
6890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2445000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Biltmore
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4910000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
8890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2940000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Biltmore
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
6 تا 12 سال با تخت
هر نفر در اتاق 1 تخته
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور تفلیس
مدت اقامت 3 شب و 4 شب و 7 شب
تاریخ اعتبار ویژه خرداد بجز ایام خاص
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1175000تومان
کشور مقصد گرجستان
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با ایرباس ھواپیمایی ایران ایر،اقامت در ھتل با صبحانه،ترانسفر فرودگاھی،راھنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی
توضیحات تور
  • نرخ کودك زیر 2 سال 390000 تومان می باشد .
  • پرداخت 50 % از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
  • هتل ها و پرواز به صورت گارانتی ، چارتر و غیر قابل استرداد می باشند
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس لاچین سیر هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد
  • تعطیلات خرداد پکیج شامل 400 هزار تومان افزایش نرخ میباشد