تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور تفلیس

مدت اقامت:3 شب و 4 شب و 7 شب
تاریخ اعتبار:ویژه مرداد
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

55 دلار

106 دلار

49 دلار

5 دلار

3شب

74 دلار

138 دلار

62 دلار

5 دلار

4شب

122 دلار

234 دلار

101 دلار

5 دلار

7شب

63 دلار

115 دلار

49 دلار

5 دلار

3شب

80 دلار

150 دلار

62 دلار

5 دلار

4شب

133 دلار

255 دلار

101 دلار

5 دلار

7شب

80 دلار

151 دلار

54 دلار

5 دلار

3شب

104 دلار

198 دلار

65 دلار

5 دلار

4شب

175 دلار

339 دلار

105 دلار

5 دلار

7شب

88 دلار

190 دلار

54 دلار

5 دلار

3شب

114 دلار

250 دلار

65 دلار

5 دلار

4شب

192 دلار

430 دلار

105 دلار

5 دلار

7شب

103 دلار

205 دلار

64 دلار

10 دلار

3شب

134 دلار

270 دلار

82 دلار

10 دلار

4شب

227 دلار

465 دلار

136 دلار

10 دلار

7شب

110 دلار

210 دلار

76 دلار

10 دلار

3شب

141 دلار

275 دلار

98 دلار

10 دلار

4شب

240 دلار

470 دلار

170 دلار

10 دلار

7شب

115 دلار

235 دلار

70 دلار

10 دلار

3شب

150 دلار

310 دلار

90 دلار

10 دلار

4شب

255 دلار

535 دلار

150 دلار

10 دلار

7شب

130 دلار

250 دلار

85 دلار

10 دلار

3شب

170 دلار

330 دلار

110 دلار

10 دلار

4شب

290 دلار

570 دلار

185 دلار

10 دلار

7شب

152 دلار

295 دلار

150 دلار

10 دلار

3شب

200 دلار

390 دلار

195 دلار

10 دلار

4شب

343 دلار

675 دلار

340 دلار

10 دلار

7شب

200 دلار

415 دلار

195 دلار

10 دلار

3شب

275 دلار

550 دلار

270 دلار

10 دلار

4شب

480 دلار

950 دلار

475 دلار

10 دلار

7شب

160 دلار

310 دلار

10 دلار

3شب

210 دلار

410 دلار

10 دلار

4شب

360 دلار

700 دلار

10 دلار

7شب

280 دلار

510 دلار

180 دلار

15 دلار

3شب

345 دلار

670 دلار

235 دلار

15 دلار

4شب

590 دلار

1165 دلار

400 دلار

15 دلار

7شب

299 دلار

578 دلار

210 دلار

15 دلار

3شب

395 دلار

764 دلار

270 دلار

15 دلار

4شب

675 دلار

1322 دلار

454 دلار

15 دلار

7شب

325 دلار

580 دلار

225 دلار

15 دلار

3شب

425 دلار

770 دلار

293 دلار

15 دلار

4شب

725 دلار

1325 دلار

480 دلار

15 دلار

7شب
Nagi/Grand/Polo/Legrand/Like
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
55 دلار
6 تا 12 سال با تخت
106 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
49 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
5 دلار
موقعیت
توضیحات
Nagi/Grand/Polo/Legrand/Like
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
74 دلار
6 تا 12 سال با تخت
138 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
62 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
5 دلار
موقعیت
توضیحات
Nagi/Grand/Polo/Legrand/Like
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
122 دلار
6 تا 12 سال با تخت
234 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
101 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
5 دلار
موقعیت
توضیحات
Batoni/Hiltop/Imperial/Garden
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
63 دلار
6 تا 12 سال با تخت
115 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
49 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
5 دلار
موقعیت
توضیحات
Batoni/Hiltop/Imperial/Garden
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
80 دلار
6 تا 12 سال با تخت
150 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
62 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
5 دلار
موقعیت
توضیحات
Batoni/Hiltop/Imperial/Garden
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
133 دلار
6 تا 12 سال با تخت
255 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
101 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
5 دلار
موقعیت
توضیحات
Dream hill/GNG/Tifilis avlabari
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
80 دلار
6 تا 12 سال با تخت
151 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
54 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
5 دلار
موقعیت
توضیحات
Dream hill/GNG/Tifilis avlabari
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
104 دلار
6 تا 12 سال با تخت
198 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
65 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
5 دلار
موقعیت
توضیحات
Dream hill/GNG/Tifilis avlabari
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
175 دلار
6 تا 12 سال با تخت
339 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
105 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
5 دلار
موقعیت
توضیحات
Asterion/Cympatia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
88 دلار
6 تا 12 سال با تخت
190 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
54 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
5 دلار
موقعیت
توضیحات
Asterion/Cympatia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
114 دلار
6 تا 12 سال با تخت
250 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
65 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
5 دلار
موقعیت
توضیحات
Asterion/Cympatia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
192 دلار
6 تا 12 سال با تخت
430 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
105 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
5 دلار
موقعیت
توضیحات
Gold star/Lplaza/Gtm plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
103 دلار
6 تا 12 سال با تخت
205 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
64 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Gold star/Lplaza/Gtm plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
134 دلار
6 تا 12 سال با تخت
270 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
82 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Gold star/Lplaza/Gtm plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
227 دلار
6 تا 12 سال با تخت
465 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
136 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Georgian holiday/Bomonde garden
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
110 دلار
6 تا 12 سال با تخت
210 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
76 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Georgian holiday/Bomonde garden
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
141 دلار
6 تا 12 سال با تخت
275 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
98 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Georgian holiday/Bomonde garden
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
240 دلار
6 تا 12 سال با تخت
470 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
170 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Alphabet/KMM/Vedzisi/Golden palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
115 دلار
6 تا 12 سال با تخت
235 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
70 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Alphabet/KMM/Vedzisi/Golden palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
150 دلار
6 تا 12 سال با تخت
310 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
90 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Alphabet/KMM/Vedzisi/Golden palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
255 دلار
6 تا 12 سال با تخت
535 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
150 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Ameri/Colombi/Vilton
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
130 دلار
6 تا 12 سال با تخت
250 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
85 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Ameri/Colombi/Vilton
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
170 دلار
6 تا 12 سال با تخت
330 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
110 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Ameri/Colombi/Vilton
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
290 دلار
6 تا 12 سال با تخت
570 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
185 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Ramada/Marionn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
152 دلار
6 تا 12 سال با تخت
295 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
150 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Ramada/Marionn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
200 دلار
6 تا 12 سال با تخت
390 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
195 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Ramada/Marionn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
343 دلار
6 تا 12 سال با تخت
675 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
340 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Iota/Cortyard marriot/Holiday inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
200 دلار
6 تا 12 سال با تخت
415 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
195 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Iota/Cortyard marriot/Holiday inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
275 دلار
6 تا 12 سال با تخت
550 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
270 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Iota/Cortyard marriot/Holiday inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
480 دلار
6 تا 12 سال با تخت
950 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
475 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Ambassadori (his)
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
160 دلار
6 تا 12 سال با تخت
310 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Ambassadori (his)
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
210 دلار
6 تا 12 سال با تخت
410 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Ambassadori (his)
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
360 دلار
6 تا 12 سال با تخت
700 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
2 تا 6 سال بدون تخت
10 دلار
موقعیت
توضیحات
Tbilisi marriot
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
280 دلار
6 تا 12 سال با تخت
510 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
180 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
15 دلار
موقعیت
توضیحات
Tbilisi marriot
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
345 دلار
6 تا 12 سال با تخت
670 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
235 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
15 دلار
موقعیت
توضیحات
Tbilisi marriot
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
590 دلار
6 تا 12 سال با تخت
1165 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
400 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
15 دلار
موقعیت
توضیحات
Radisson blu
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
299 دلار
6 تا 12 سال با تخت
578 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
210 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
15 دلار
موقعیت
توضیحات
Radisson blu
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
395 دلار
6 تا 12 سال با تخت
764 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
270 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
15 دلار
موقعیت
توضیحات
Radisson blu
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
675 دلار
6 تا 12 سال با تخت
1322 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
454 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
15 دلار
موقعیت
توضیحات
Biltmore hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
325 دلار
6 تا 12 سال با تخت
580 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
225 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
15 دلار
موقعیت
توضیحات
Biltmore hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
425 دلار
6 تا 12 سال با تخت
770 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
293 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
15 دلار
موقعیت
توضیحات
Biltmore hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
725 دلار
6 تا 12 سال با تخت
1325 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
480 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
15 دلار
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور تفلیس
مدت اقامت 3 شب و 4 شب و 7 شب
تاریخ اعتبار ویژه مرداد
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 55 دلار+2150000تومان
کشور مقصد گرجستان
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با ایرباس ھواپیمایی ایران ایر،اقامت در ھتل با صبحانه،ترانسفر فرودگاھی،راھنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی
توضیحات تور
  • نرخ کودك زیر 2 سال 490000 تومان می باشد .
  • پرداخت 50 % از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
  • هتل ها و پرواز به صورت گارانتی ، چارتر و غیر قابل استرداد می باشند
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس لاچین سیر هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد