تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور باکو

مدت اقامت:3 شب و 4 شب و 7 شب
تاریخ اعتبار:اعنبار تا پایان شهریور (بجز ایام خاص و تعطیلات)
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1560000 تومان

1860000 تومان

1460000 تومان

1050000 تومان

3شب

1690000 تومان

2190000 تومان

1550000 تومان

1050000 تومان

4شب

2090000 تومان

2850000 تومان

1890000 تومان

1050000 تومان

7شب

1790000 تومان

2190000 تومان

1560000 تومان

1050000 تومان

3شب

1990000 تومان

2550000 تومان

1690000 تومان

1050000 تومان

4شب

2590000 تومان

3590000 تومان

2090000 تومان

1050000 تومان

7شب

1810000 تومان

2290000 تومان

1570000 تومان

1050000 تومان

3شب

2010000 تومان

2720000 تومان

1705000 تومان

1050000 تومان

4شب

2610000 تومان

3890000 تومان

2105000 تومان

1050000 تومان

7شب
درجه هتل
B.B

1840000 تومان

2390000 تومان

1570000 تومان

1050000 تومان

3شب
درجه هتل
B.B

2050000 تومان

2820000 تومان

1705000 تومان

1050000 تومان

4شب
درجه هتل
B.B

2710000 تومان

4090000 تومان

2105000 تومان

1050000 تومان

7شب

2060000 تومان

2690000 تومان

1890000 تومان

1050000 تومان

3شب

2360000 تومان

3190000 تومان

2090000 تومان

1050000 تومان

4شب

3230000 تومان

5240000 تومان

2690000 تومان

1050000 تومان

7شب

2155000 تومان

2940000 تومان

1990000 تومان

1050000 تومان

3شب

2490000 تومان

3520000 تومان

2290000 تومان

1050000 تومان

4شب

3490000 تومان

5310000 تومان

3090000 تومان

1050000 تومان

7شب

2230000 تومان

2990000 تومان

2150000 تومان

1050000 تومان

3شب

2550000 تومان

3590000 تومان

2490000 تومان

1050000 تومان

4شب

3530000 تومان

5390000 تومان

3390000 تومان

1050000 تومان

7شب

2450000 تومان

3370000 تومان

2090000 تومان

1050000 تومان

3 شب

2850000 تومان

4090000 تومان

2390000 تومان

1050000 تومان

4شب

4160000 تومان

6310000 تومان

3360000 تومان

1050000 تومان

7شب

2470000 تومان

3470000 تومان

2090000 تومان

1050000 تومان

3شب

2890000 تومان

4220000 تومان

2390000 تومان

1050000 تومان

4شب

4190000 تومان

6520000 تومان

3360000 تومان

1050000 تومان

7شب

2650000 تومان

3470000 تومان

2390000 تومان

1050000 تومان

3شب

3130000 تومان

4220000 تومان

2790000 تومان

1050000 تومان

4شب

4230000 تومان

6520000 تومان

3690000 تومان

1050000 تومان

7شب

2950000 تومان

4490000 تومان

2750000 تومان

1050000 تومان

3شب

3530000 تومان

5490000 تومان

3190000 تومان

1050000 تومان

4شب

5290000 تومان

8690000 تومان

4590000 تومان

1050000 تومان

7شب

3530000 تومان

5350000 تومان

2990000 تومان

1050000 تومان

3شب

4290000 تومان

6790000 تومان

3490000 تومان

1050000 تومان

4شب

6390000 تومان

10790000 تومان

4990000 تومان

1050000 تومان

7شب
Consul/Caspian
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1560000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1860000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1460000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Consul/Caspian
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1690000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1550000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Consul/Caspian
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2090000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2850000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1560000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2550000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1690000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2590000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3590000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Empire/ Ganjali plaza/ Central park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1810000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1570000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Empire/ Ganjali plaza/ Central park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2010000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2720000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1705000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Empire/ Ganjali plaza/ Central park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2610000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2105000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rich
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1840000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1570000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rich
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2050000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2820000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1705000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rich
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2710000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2105000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz city /Qafqaz sport
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2060000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2690000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz city /Qafqaz sport
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2360000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz city /Qafqaz sport
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3230000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5240000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2690000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz point/ Golden cost
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2155000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2940000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz point/ Golden cost
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3520000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz point/ Golden cost
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5310000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Shah palas
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2230000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2150000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Shah palas
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2550000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3590000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Shah palas
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3530000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3390000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Pullman/ Boulevard /Intourist
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2450000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3370000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Pullman/ Boulevard /Intourist
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2850000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2390000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Pullman/ Boulevard /Intourist
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4160000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
6310000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3360000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Excelsior Hotel /Hyatt Regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2470000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3470000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Excelsior Hotel /Hyatt Regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4220000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2390000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Excelsior Hotel /Hyatt Regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4190000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
6520000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3360000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Bilgeh beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2650000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3470000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2390000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Bilgeh beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3130000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4220000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Bilgeh beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4230000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
6520000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3690000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ferimont
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2950000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4490000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2750000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ferimont
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3530000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5490000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3190000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ferimont
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
8690000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Jw marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3530000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5350000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Jw marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
6790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Jw marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
6390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
10790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1050000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور باکو
مدت اقامت 3 شب و 4 شب و 7 شب
تاریخ اعتبار اعنبار تا پایان شهریور (بجز ایام خاص و تعطیلات)
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1560000تومان
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با ایرباس ھواپیمایی ایران ایر،اقامت در ھتل با صبحانه،ترانسفر فرودگاھی،راھنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی گشت شھری،صدور ویزا در فرودگاه و به قیمت ۲۰ دلار مى باشد که در زمان ورود از مسافر اخذ میگردد
توضیحات تور
  • نرخ کودک زیر ۲ سال ۳۹۰۰۰۰ تومان مى باشد .
  • رداخت ۵۰ ٪ از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامى مى باشد.
  • ھتل ھا و پرواز به صورت گارانتی ، چارتر و غیر قابل استرداد مى باشند .
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بعھده شخص ثبت نام کننده مي باشد و آژانس لاچین سیر ھیچگونه مسئولیتي در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد