تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور باکو

مدت اقامت:3 شب و 4 شب و 7 شب
تاریخ اعتبار:تا پایان تابستان
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

105 دلار

148 دلار

90 دلار

45 دلار

3شب

122 دلار

182 دلار

105 دلار

45 دلار

4 شب

120 دلار

170 دلار

95 دلار

45 دلار

3شب

146 دلار

215 دلار

125 دلار

45 دلار

4 شب

130 دلار

205 دلار

100 دلار

45 دلار

3شب

160 دلار

260 دلار

125 دلار

45 دلار

4 شب

135 دلار

210 دلار

105 دلار

45 دلار

3شب

165 دلار

265 دلار

135 دلار

45 دلار

4 شب

138 دلار

225 دلار

105 دلار

45 دلار

3شب

172 دلار

285 دلار

135 دلار

45 دلار

4 شب

178 دلار

259 دلار

110 دلار

45 دلار

3شب

222 دلار

330 دلار

140 دلار

45 دلار

4 شب

183 دلار

270 دلار

120 دلار

45 دلار

3شب

231 دلار

346 دلار

145 دلار

45 دلار

4 شب

192 دلار

295 دلار

145 دلار

45 دلار

3شب

242 دلار

380 دلار

180 دلار

45 دلار

4 شب

195 دلار

310 دلار

165 دلار

45 دلار

3شب

245 دلار

420 دلار

200 دلار

45 دلار

4 شب

220 دلار

355 دلار

215 دلار

45 دلار

3شب

280 دلار

460 دلار

265 دلار

45 دلار

4 شب

300 دلار

480 دلار

280 دلار

45 دلار

3شب

243 دلار

394 دلار

210 دلار

45 دلار

4 شب

310 دلار

512 دلار

270 دلار

45 دلار

3شب

305 دلار

490 دلار

45 دلار

4 شب

390 دلار

640 دلار

45 دلار

3شب

335 دلار

580 دلار

265 دلار

45 دلار

4 شب

430 دلار

760 دلار

345 دلار

45 دلار

3شب

362 دلار

625 دلار

265 دلار

45 دلار

4 شب

470 دلار

820 دلار

345 دلار

45 دلار

3شب

485 دلار

930 دلار

280 دلار

45 دلار

4 شب

630 دلار

1225 دلار

360 دلار

45 دلار

3شب
Consul/Caspian/Azalia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
105 دلار
6 تا 12 سال با تخت
148 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
90 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Consul/Caspian/Azalia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
122 دلار
6 تا 12 سال با تخت
182 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
105 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Qafqaz park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
120 دلار
6 تا 12 سال با تخت
170 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
95 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Qafqaz park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
146 دلار
6 تا 12 سال با تخت
215 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
125 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Azcot/Af Hotel/Empire
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
130 دلار
6 تا 12 سال با تخت
205 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
100 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Azcot/Af Hotel/Empire
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
160 دلار
6 تا 12 سال با تخت
260 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
125 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Central Park/Ganjali plaza/Modern
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
135 دلار
6 تا 12 سال با تخت
210 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
105 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Central Park/Ganjali plaza/Modern
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
165 دلار
6 تا 12 سال با تخت
265 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
135 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Riveria/Rich
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
138 دلار
6 تا 12 سال با تخت
225 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
105 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Riveria/Rich
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
172 دلار
6 تا 12 سال با تخت
285 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
135 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Donder/Qafqaz City/Qafqaz Sport
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
178 دلار
6 تا 12 سال با تخت
259 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
110 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Donder/Qafqaz City/Qafqaz Sport
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
222 دلار
6 تا 12 سال با تخت
330 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
140 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Qafqaz Point
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
183 دلار
6 تا 12 سال با تخت
270 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
120 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Qafqaz Point
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
231 دلار
6 تا 12 سال با تخت
346 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
145 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Grand europa Spring
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
192 دلار
6 تا 12 سال با تخت
295 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
145 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Grand europa Spring
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
242 دلار
6 تا 12 سال با تخت
380 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
180 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Shah Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
195 دلار
6 تا 12 سال با تخت
310 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
165 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Shah Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
245 دلار
6 تا 12 سال با تخت
420 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
200 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Intourist/Pullman
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
220 دلار
6 تا 12 سال با تخت
355 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
215 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Intourist/Pullman
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
280 دلار
6 تا 12 سال با تخت
460 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
265 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
boulevard/Park Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
300 دلار
6 تا 12 سال با تخت
480 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
280 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
hyatt regency/holiday inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
243 دلار
6 تا 12 سال با تخت
394 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
210 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
hyatt regency/holiday inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
310 دلار
6 تا 12 سال با تخت
512 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
270 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Bilgah Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
305 دلار
6 تا 12 سال با تخت
490 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Bilgah Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
390 دلار
6 تا 12 سال با تخت
640 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Fairmont/Hilton
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
335 دلار
6 تا 12 سال با تخت
580 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
265 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Fairmont/Hilton
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
430 دلار
6 تا 12 سال با تخت
760 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
345 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
JW Marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
362 دلار
6 تا 12 سال با تخت
625 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
265 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
JW Marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
470 دلار
6 تا 12 سال با تخت
820 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
345 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Four Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
485 دلار
6 تا 12 سال با تخت
930 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
280 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
Four Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
630 دلار
6 تا 12 سال با تخت
1225 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
360 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
45 دلار
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور باکو
مدت اقامت 3 شب و 4 شب و 7 شب
تاریخ اعتبار تا پایان تابستان
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 105 دلار+1050000تومان
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با ایرباس ھواپیمایی ایران ایر،اقامت در ھتل با صبحانه،ترانسفر فرودگاھی،راھنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی گشت شھری،صدور ویزا در فرودگاه و به قیمت ۲۰ دلار مى باشد که در زمان ورود از مسافر اخذ میگردد
توضیحات تور
  • نرخ کودک زیر ۲ سال ۳۹۰۰۰۰ تومان مى باشد .
  • رداخت ۵۰ ٪ از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامى مى باشد.
  • ھتل ھا و پرواز به صورت گارانتی ، چارتر و غیر قابل استرداد مى باشند .
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بعھده شخص ثبت نام کننده مي باشد و آژانس لاچین سیر ھیچگونه مسئولیتي در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد