تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور آنتالیا

مدت اقامت:6 شب
تاریخ اعتبار:ویژه 25 اسفند
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
درجه هتل
B.B

3286000 تومان

3934000 تومان

2879000 تومان

2555000 تومان

3610000 تومان

4096000 تومان

3041000 تومان

2555000 تومان

4177000 تومان

4987000 تومان

3365000 تومان

2555000 تومان

4177000 تومان

4987000 تومان

3365000 تومان

2555000 تومان

4582000 تومان

6040000 تومان

3527000 تومان

2555000 تومان

4906000 تومان

6040000 تومان

3689000 تومان

2555000 تومان

4906000 تومان

6121000 تومان

3689000 تومان

2555000 تومان

5311000 تومان

7012000 تومان

3932000 تومان

2555000 تومان

5473000 تومان

7012000 تومان

4013000 تومان

2555000 تومان

5554000 تومان

7093000 تومان

4013000 تومان

2555000 تومان

5635000 تومان

7255000 تومان

4094000 تومان

2555000 تومان

5878000 تومان

7579000 تومان

4175000 تومان

2555000 تومان

6202000 تومان

8065000 تومان

4337000 تومان

2555000 تومان

6283000 تومان

8065000 تومان

4418000 تومان

2555000 تومان

6526000 تومان

8470000 تومان

4580000 تومان

2555000 تومان

6526000 تومان

8875000 تومان

4499000 تومان

2555000 تومان

6607000 تومان

8551000 تومان

4580000 تومان

2555000 تومان

6607000 تومان

8632000 تومان

4580000 تومان

2555000 تومان

6688000 تومان

8713000 تومان

4580000 تومان

2555000 تومان

6850000 تومان

9037000 تومان

4661000 تومان

2555000 تومان

درجه هتل
U.ALL

7093000 تومان

9361000 تومان

4823000 تومان

2555000 تومان

7579000 تومان

10090000 تومان

5066000 تومان

2555000 تومان

8308000 تومان

11224000 تومان

5390000 تومان

2555000 تومان

8551000 تومان

11629000 تومان

8549000 تومان

2555000 تومان

8956000 تومان

12277000 تومان

5714000 تومان

2555000 تومان

9118000 تومان

12358000 تومان

5795000 تومان

2555000 تومان

9361000 تومان

12763000 تومان

5957000 تومان

2555000 تومان

10090000 تومان

13816000 تومان

6281000 تومان

2555000 تومان

10495000 تومان

14545000 تومان

6524000 تومان

2555000 تومان

12043000 تومان

16879000 تومان

7298000 تومان

2555000 تومان

AGON
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3286000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3934000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2879000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
MERA PARK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3610000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4096000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3041000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
LARA HADRIANUS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4177000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4987000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3365000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
CENDER
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4177000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4987000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3365000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
RAMADA RESORT SIDE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4582000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6040000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3527000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
SIAM ELEGANCE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4906000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6040000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3689000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
SENSITIVE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4906000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6121000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3689000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
GRAND PARK LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5311000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
7012000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3932000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
LARA FAMILY CLUB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5473000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
7012000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4013000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
FUN & SUN GHAZAL RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5554000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
7093000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4013000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
RAMADA RESORT LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5635000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
7255000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4094000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
KERVANSARAY KUNDU
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5878000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
7579000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4175000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
6202000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
8065000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4337000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
MIRAGE PARK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
6283000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
8065000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4418000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
SHERWOOD DREAMS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
6526000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
8470000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4580000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
CLUB SERA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
6526000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
8875000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4499000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
ORANGE COUNTY KEMER
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
6607000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
8551000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4580000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
PORT NATURE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
6607000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
8632000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4580000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
ASKA LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
6688000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
8713000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4580000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
MAGIC LIFE MASMAVI
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
6850000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
9037000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4661000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
LIBERTY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
7093000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
9361000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4823000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
ADALYA ELITE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
7579000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
10090000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5066000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
ELA QUALITY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
8308000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
11224000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5390000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
8551000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
11629000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
8549000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
TITANIC BEACH LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
8956000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
12277000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5714000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
DELPHIN BE GRAND
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
9118000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
12358000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5795000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
9361000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
12763000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5957000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
10090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
13816000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
6281000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
10495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
14545000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
6524000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
RIXOS PREMIUM
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
12043000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
16879000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
7298000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2555000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور آنتالیا
مدت اقامت 6 شب
تاریخ اعتبار ویژه 25 اسفند
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
خدمات صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 3286000تومان
norouz.png نوروز 98
برنامه سفر
خدمات تور: بلیت رفت و برگشت با جدیدترین و مدرن ترین هواپیمای ایران ایر )ایرباس 330 ( به اسپارتا - 6 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی و راهنما فارسی زبان
توضیحات تور
  • پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد
  • نرخ کودك زیر 2 سال 290000 تومان می باشد .
  • مدارك مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس لاچین سیر هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد
  • در صورت درخواست صندلی هما کلاس مبلغ 500 هزار تومان به پکیج o اضافه میشود.